Kommunedelplan Holmen Slependen

Vedtak i kommunestyret

Kommunestyret i Asker har i møte 29. januar 2013 vedtatt kommunedelplan med tilhørende bestemmelser for Holmen Slependen.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommunedelplanen er en overordnet plan som legger rammer for fremtidige reguleringsplaner. Holmen skal i et langsiktig perspektiv videreutvikles til en attraktiv møteplass med en sammenhengende grønnstruktur og et lett tilgjengelig strandområde. Fjorden, friområdene og den maritime tilknytningen skal fortsatt prege Holmen.

Holmen skal videreutvikles som lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Verdifulle natur- og miljøkvaliteter skal sikres; strandsonen på Holmen, elvelandskapet langs Neselva og Grønlia. Sentrumsområdet på Holmen forutsettes regulert samlet, basert på en arkitektkonkurranse, for å sikre en helhetlig utvikling.

Gjennomgangstrafikken skal bort fra lokalveinettet og fremtidig veisystem skal legge til rette for god fremkommelighet for buss, fotgjengere og sykkel mellom Holmen og Slependen. I Billingstadområdet åpnes det for kombinert formål bolig/ næring for å gi grunneierne fleksibilitet i utvikling av sine eiendommer.

Detaljutformingen av ny E18 vil bli fastsatt gjennom egen reguleringsplan, Statens vegvesen er ansvarlig for slik regulering.

Vedtatt plan:
Plankart (PDF) 
Planbestemmelser (PDF)

Du kan ikke påklage vedtak om kommuneplan og kommunedelplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-15 siste ledd.