Asker kommune deltar i EU-prosjekt om sirkulærøkonomi

Asker kommune skal de neste fire årene delta i et europeisk innovasjonsprosjekt innenfor sirkulærøkonomi. Prosjektet heter CARE og har to hovedmål: å redusere matsvinn og å redusere overforbruk av tekstiler og klær.

Person kaster bananskall i matavfallet
Foto: SkyLine/Adobe Stock

Prosjektet er sammensatt av 11 partnere fra seks land, og skal samarbeide med innbyggerne om å utvikle og teste sirkulære løsninger som fungerer i folks hverdag. Om lag hundre private husholdninger skal delta i skreddersydde veiledningsprogrammer med gratis rådgivningstjenester for å gjennomføre og prøve ut ideer i praksis.

Les om prosjektet på prosjektets egne nettsider 

Innovasjon sammen med europeiske ekspertmiljøer

Forskere ved fire europeiske universiteter, innovasjonspartnere, europeiske sirkulærøkonomi-organisasjoner, én kommune (Asker) og en region i Estland står bak prosjektet. Det er godkjent for fullfinansiering fra EUs Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Vellykkede løsninger som blir utviklet og testet i prosjektet skal være klare til å tas i bruk i europeiske byer og kommuner, og markedsføres gjennom EUs handlingsprogram for sirkulær økonomi.

- Dette er fantastiske nyheter for Asker kommune, sier ordfører Lene Conradi.

- Dette gir oss muligheten til å delta i forskning og innovasjon sammen med europeiske ekspertisemiljøer, for å utvikle praktiske løsninger som vil gjøre det enklere å leve mer sirkulært. Både matsvinn og overforbruk av klær har store negative konsekvenser både for klimagassutslipp og for folks privatøkonomi. Mindre unødvendig forbruk og mer reparasjon og gjenbruk vil ha positive ringvirkninger for både miljøet og folks levekår. At Asker kommunes aller første Horisont Europa-prosjekt kommer innenfor sirkulærøkonomi er også veldig gledelig, da dette er et område vi bevisst har satset på over lengre tid, sier Conradi.

Langsiktig satsing på sirkulærøkonomi

Innovasjonsprosjektet starter i januar 2024 og varer i fire år. Totalbudsjettet for CARE er på ca. 5,5 millioner euro (ca. 66 millioner norske kroner). Asker kommunes del av tilskuddet er på omtrent 6,3 millioner norske kroner. I tillegg har Asker fått innvilget 90 000 euro (ca. 1 million norske kroner) til anskaffelse av ekstern ekspertise som skal bistå i å planlegge og gjennomføre piloter innenfor matsvinn- og tekstilprogrammene.

- Vi er veldig fornøyde med at Asker kommune skal delta i dette prosjektet, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

- Dette kommer som et resultat av en langsiktig satsing på sirkulærøkonomi i Asker, der vi har hatt flere prosjekter innenfor både matsvinn og ombruk av klær. I tillegg har kommunen en vedtatt strategi for internasjonalt samarbeid, som gjør at vi i større grad ser på muligheter for å bruke eksterne prosjekter som verktøy for å nå målene for samfunnsutviklingen i Asker. Med dette EU-prosjektet får vi økonomisk støtte og mulighet til å delta i et internasjonalt innovasjonsprosjekt som skal komme både kommunen, innbyggerne og miljøet til gode, sier Bjerke.

Fakta om CARE

CARE står for "Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency".

Partnere:

 • Tampere University (Finland) (Prosjektleder)
 • Ekokumppanit Oy - EcoFellows Ltd. (Finland)
 • OsloMet University - Forbruksforskningsinstituttet SIFO (Norway)
 • Asker kommune (Norway)
 • Lund University (Sweden)
 • IVL Swedish Environmental Research Institute – Svenska Miljöinstitutet (Sweden)
 • CSCP - Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (Germany)
 • Verbraucher Initiative (Germany)
 • Lääne-Harju Vallavalitsus Region (Estonia)
 • Let’s Do It Foundation (Estonia)
 • Universität für Bodenkultur Wien University of Natural Resources and Life Sciences (Austria)

Start i januar 2024 og slutt i desember 2027.

Prosjektet er en følge av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi og EU-kommisjonens regionale program Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Asker kommune ble i 2022 tatt opp som en av 12 europeiske pilotbyer i CCRI, og vil også være ansvarlig for formidling av CARE-prosjektets resultater innenfor CCRI-nettverket.

Norsk oversettelse av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.