Sirkulærøkonomi og Askers næringsliv

Smuget Asker sentrum
Foto: Vibeke Glosli

Askers næringsliv er langt framme innen sirkulærøkonomi og har flere større etablerte bedrifter som jobber godt med å øke sirkulariteten i samfunnet. Eksempler på slike bedrifter:

 • TOMRA – ledende på innsamling og sortering av avfall.
 • Elopak – produserer bærekraftig emballasje.
 • VEAS – Norges største renseanlegg og bidrar til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av avløpsslam (VEAS-jord) og biogass.
 • Cambi – produserer biogass fra kloakk og organisk avfall.
 • Lindum Oredalen – tar imot og behandler forurenset grunn og betong i tillegg til forurenset jord klassifisert som farlig avfall.
 • Bergans – jobber for å forlenge levetiden til produktene sine ved å tilby tjenester som reparasjon, innsamling, ombruk, redesign og utleie.
 • IKEA - jobber for å forlenge levetiden til produktene sine ved å kjøpe tilbake gamle IKEA-møbler og selge de videre i gjenbruksbutikkene sine og ved å tilby søm og reparasjon av klær og tekstiler ved sin butikk på Slependen.
 • Mepex – konsulentselskap med spisskompetanse innen avfall og gjenvinning.

I tillegg til disse store flaggskipene er det også flere mindre private bedrifter innen sirkulærøkonomi i Asker, som Pre-loved, Bra Brukt, Fretex, Møbel Meglerne AS, Bjørns Bruktbod, Rebuild IT, Sisters in Business og KreatiVerdi.

Strategier for grønn konkurransekraft

En langsiktig utvikling av grønn konkurransekraft og overgangen til en mer sirkulærøkonomi er avhengig av at private virksomheter ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Asker kommune vil utfordre alle næringer i arbeidet med å nå klimamålene og være en pådriver for omstilling til en sirkulærøkonomi.

I Asker kommunes Temaplan Næring 2020-2032 er et av innsatsområdene Grønn konkurransekraft med følgende strategier:

 • Asker kommune skal sammen med organisasjoner og relevante kompetansemiljøer innen grønn konkurransekraft være en pådriver for grønn vekst i alle næringer.
 • Asker kommune skal i samarbeid med organisasjoner og relevante kompetansemiljøer videreutvikle bærekraftsnettverkene.
 • Asker kommune skal gjennom innkjøp og anskaffelser stimulere til grønn omstilling i leverandørmarkedet.

Samarbeid og nettverk

Asker Næringsforening

Asker Næringsforening er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune som arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.

De arrangerer et eget Sirkulærakademi hvor medlemsbedriftene lærer hvordan de kan rigge bedriften for å møte nye krav og gir dem kunnskap til å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller for sin virksomhet.

RE Gründerhus

RE Gründerhus er et selskap i Asker som hjelper nyetablerere innen sirkulærøkonomi. De har sitt eget inkubatorprogram hvor gründere kan lære hvordan de kan bygge bærekraftige forretningsmodeller som vil skape positive endringer i samfunnet. Asker kommune har en eierandel i selskapet.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Asker er medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, som er Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Senteret ble etablert i 2017 og er en medlemsorganisasjon med nesten 100 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer i Norge. Klyngen skal legge til rette for, og være en katalysator for, et samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor og bidra til å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser for medlemsbedriftene.

Den store sirkulærkonferansen 2024

Asker kommune er i 2024 vertskap for Den store sirkulærkonferansen. Den arrangeres 14. og 15. mai i Asker kulturhus. Her løftes beste sirkulære praksis innenfor industri, gjenvinning, ombruk, finans og omstilling av kommuner. Konferansen tiltrekker seg over 40 foredragsholdere og hundrevis av deltakere fra bedrifter, organisasjoner og kommune-Norge. For første gang blir det også en utstilling i forbindelse med konferansen som viser sirkulære løsninger og ny teknologi fra både etablerte bedrifter og start-ups.

Forsknings- og innovasjonsarbeid

 • NADA - Sammen med Oslo, Bærum og SINTEF har Asker kommune i 2021 vært aktivt med i forskningsprosjektet som skal bidra til avfallsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser.
 • «Se min brukte kjole», ledet av NF&TA som er klyngen for tekstilnæringen i Norge. Viktigste formål er å fremskaffe kunnskap som kan benyttes for å promotere gjenbruk og øke gjenbruksgraden av tekstiler i Osloområdet. 
 • Klimabudsjett 2.0, ledet av Vestlandforsking, vil dekke kunnskapshull i forskningen for hva Parisavtalen betyr for det regionale og lokale nivået. Hvor raskt må klimagassutslippskutt skje? Prosjektet dreier seg særlig om forbruksbaserte utslipp og er knyttet til sirkulærøkonomi.
 • Bærum Ressursbank, arbeider for mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge- og infrastrukturprosjekter. Formålet er at overskuddsmassene skal bli sett på som en ressurs som har en verdi. Samarbeid mellom Oslo, Bærum og Asker kommune.