Veileder for utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan

Kort fortalt

En renovasjonsteknisk plan (RTP) må alltid legges frem ved førstegangsbehandling av reguleringsplaner for områder der husholdningslignende avfall kan oppstå.

Planen skal vise prinsippløsning for en ny eller endret renovasjonsløsning.

Omfanget av den renovasjonstekniske planen vil variere ut i fra reguleringsplanens type, størrelse og kompleksitet.

Renovasjonsteknisk plan i Asker kommune

Formålet med en renovasjonsteknisk plan er å avklare renovasjonstekniske forhold tidlig i reguleringsprosessen. Ved all planlegging som innebærer behov for en ny eller endret renovasjonsløsning, skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP) som en del av planforslaget ved førstegangsbehandling ved detaljregulering.

Asker kommune ved avdeling Avfall og gjenvinning vurderer renovasjonsteknisk plan. Alle krav og detaljer til renovasjonsløsning finnes i Asker kommunes renovasjonstekniske norm

Krav til innhold i en renovasjonsteknisk plan:

 • Prosjektinformasjon og dokumentasjon (inkludert antall boenheter), gårds- og bruksnummer.
 • Plankart.
 • Målsatt utomhusplan og situasjonskart med inntegnet renovasjonsløsning løst på egen eiendom (minimum én meter inn på egen eiendom). Renovasjonsbilen skal ikke stå på fortau, GS-vei eller i sykkelanlegg ved tømming.
 • Plassering av standplass for renovasjonsbil.
 • Valg av renovasjonsløsning.
 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger for de fem avfallstypene, som i Asker kommune kildesorteres hver for seg:
  - Matavfall
  - Plastemballasje
  - Papp, papir og drikkekartong
  - Glass- og metallemballasje
  - Restavfall
 • Adkomst og snumulighet som tilfredsstiller kravene til lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, med sporingskurve, overheng og frisiktlinje tegnet inn i utomhusplan.
 • Stigningsforhold på renovasjonsbilens kjørevei og standplass.