Forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet

Kort fortalt

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Hva er SLT?

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Er du bekymret for egen eller andres rusbruk? Les mer om hvordan du kan kontakte kommunen for veiledning.

Hvem er målgruppen for SLT?

Målgruppen for SLT er i hovedsak barn og unge i skolealder, med hovedvekt på de under 18 år med sårbarhet knyttet til rus og kriminalitet. Innenfor hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme jobbes det uavhengig av alder.

Slik er SLT-arbeidet organisert

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer; styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Nivåene sørger for klare mål og prioriteringer, koordinering av innsats og gjennomføring av tiltak.

Trygghetsprogrammet

Trygghetsprogrammet er et tilbud til barn og unge under 18 år som har vært utsatt for vold, ran, eller trusler eller som har vært vitne til det samme. Hovedmålet med programmet er at ofre og vitner skal få tilbake sin trygghetsfølelse i det offentlige rom.

Trygghetsprogrammet

Når man har vært utsatt for alvorlige hendelser kan det hende du får ulike reaksjoner, blant annet:

 • søvn- eller konsentrasjonsvansker
 • blir redd for ting som for eksempel høye lyder, fremmede, mørke
 • får mareritt
 • blir redd for å være ute, ta bussen, gå på skolen, gå på trening
 • mister interessen for skole eller andre aktiviteter
 • blir redd for å være alene
 • føler skyld eller skam
 • føler seg mindre verdt, lavere selvfølelse
 • trekker seg tilbake fra venner, familie og sosiale arrangementer
 • blir sint eller frustrert
 • får hevntanker

Hvem er Trygghetsprogrammet for?

 • Alle barn og ungdom under 18 år som har vært utsatt for vold, ran, trusler eller seksuallovbrudd. Programmet kan tilbys i andre typer saker, ved behov.
 • Alle som har blitt utsatt for hatkriminalitet, uavhengig av alder.
 • Vitner i saker, ved behov.

Utsatte kan få oppfølging gjennom Trygghetsprogrammet, også i saker som ikke er anmeldt.

Hvordan få tilbud om Trygghetsprogrammet?

 • Politiet blir kjent med hendelsen og tar kontakt med deg.
 • Du forteller om hendelsen, for eksempel til en lærer, helsesykepleier eller en annen voksen person som tar kontakt med politiet.
 • Du tar selv kontakt med politiet og ber om å få delta i Trygghetsprogrammet.

Kontakt

SLT-rådgiver kan kontaktes om du er bekymret for et ungdomsmiljø, eller ønsker å drøfte utfordringer knyttet til rus og kriminalitet eller hatytringer og radikalisering.

Espen Greftegreff Halvorsen

Rådgiver SLT