Rus og avhengighet: ungdom og deres familier

Har du behov for akutt hjelp?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Døgnåpen veiledningstelefon: 919 10 500.

Kontaktinfo

Åpningstider

Barne- og familietjenesten mottak

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 16.30
Onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.30

Telefon: 66 76 85 50

Asker sentrum
Skysstasjonen 11, 3. etasje, inngang A, 1383 Asker

Midtbygda
Katrineåsveien 20, bygg D, 3440 Røyken

Er du bekymret for egen eller andres rusbruk?

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr ungdom og deres foresatte oppfølging ved bekymring for ungdommens rusbruk. Både ungdommer og deres foresatte kan få hjelp, og vi blir sammen enige om hva som er rett hjelp for dere.

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen har en ruskontakt som har et særlig ansvar for rusforebyggingen på sin skole. Både disse og helsesykepleier kan være viktige samarbeidspartnere rundt en ungdom som strever med rus.

Ta kontakt med Barne- og familietjenesten og de setter deg i kontakt med rusoppfølgingsteamet.

Hva kan vi tilby?

En god helhetlig oppfølging handler om å skape en felles retning for familien. Dette gjør vi ved å starte med en kartleggingssamtale med hele familien for å sikre at det tilbudet familien får er tilpasset deres behov. Veien videre kan være samtaler med ungdommen, samtaler med foresatte og familiesamtaler. Vi tilbyr også rustesting ved behov. Filmen nedenfor illustrerer dette:

Rusoppfølgingsteamet

Rusoppfølgingsteamet i Asker skal bidra til at ungdom med rusutfordringer, og deres familier, får god og helhetlig hjelp. Teamet består av representanter fra forebyggende ungdomsteam, helsestasjon for ungdom og psykisk helseteam.

SLT (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Gjennom SLT-modellen (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), ønsker kommunen å jobbe med rusforebygging på en helhetlig måte. I tillegg til oppfølging av ungdom og deres familier, innebærer det å involvere foreldre i det rusforebyggende arbeidet og å bruke skolen som en arena til å formidle kunnskap om rus, og oppdage og håndtere bekymringsfull utvikling tidlig.

Rådgivende enhet for russaker

Den rådgivende enheten for russaker har ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. Oppmøte og ruskontroll pålegges av Politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.

Politiet videreformidler informasjon til rådgivende enhet i kommunen om at en person har fått ilagt nevnte vilkår, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til rustesting dersom dette er satt som vilkår.

Enhetens primære oppgave er å gi informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt, i tillegg til eventuell rustesting. Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk, utover vilkårene som er satt av påtalemyndigheten.

I Asker kommune har psykisk helse og rustjenester ansvaret for innbyggere over 18 år, og barne- og familietjenesten for innbyggere under 18 år.

Rådgivende enhet for russaker er et lovpålagt ansvar for kommunen siden 01.07.2022. Etableringen er hjemlet i § 3-9 b i helse- og omsorgstjenesteloven.

Helseregister - for deg over 16 år

Les mer informasjon om Helseregisteret Brukerplan.