Informasjon om helseregistre

Hva er helseregisteret Brukerplan?

Brukerplan er et nasjonalt verktøy for kommuner som ønsker å få kunnskap om hvilke behov innbyggerne med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer har. Informasjonen i Brukerplan kan brukes til å planlegge hvilke tjenester kommunen skal tilby i framtiden. Opplysninger fra enkeltpersoner blir slått sammen for å danne et helthetlig bilde.

Hvilke opplysninger samles inn om deg?

Opplysningene som registreres om deg i Brukerplan baserer seg på en vurdering fra de som kjenner deg best i den tjenesten som sendte deg dette brevet. Opplysningene er konfidensielle. Navn, adresse og personnummer registreres ikke. Det som registreres er: Fødselsår, kjønn, bakgrunn, økonomi, fysisk og psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering og nettverk. Det samles også inn opplysninger om hvilke tjenester du mottar nå og hvilke tjenester du kan ha behov for neste år.

Reservasjon og innsyn i opplysninger

Du har:

  • rett til å reservere deg mot registering i Brukerplan
  • rett til å se hva som er registrert om deg
  • rett til å få uriktige faktaopplysninger om deg selv korrigert
  • rett til å be om at informasjon om deg slettes

Gi beskjed til hjelpetjenesten i kommunen hvis du vil reservere deg, eller ønsker å se hva som er registrert om deg. Du trenger ikke fortelle hvorfor du reserverer deg.

Hvis du reserverer deg før innsamling blir det ikke registrert opplysninger om deg. Ønsker du å reservere deg etter innsamling, kan du be om å få opplysningene om deg slettet. Reservasjonen gjelder kun for årets registrering. Reservasjon påvirker ikke samarbeidet mellom deg og kommunen.

Har du mottatt dette informasjonsbrevet fra en annen tjeneste nylig?

Dersom du er i kontakt med flere tjenester i kommunen kan det skje at flere tjenester sender deg informasjonsbrev. I slikt tilfelle må du gi beskjed til hver enkelt tjeneste som har sendt deg brev og kreve reservasjon, innsyn, retting eller sletting.

Hva skjer med opplysningene?

Helse Stavanger ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) er dataansvarlig for Brukerplan. Reservasjon, sletting og innsyn er kun tilgjengelig i to år etter kartlegging. Opplysningene slettes senest etter 10 år.

Opplever du at opplysningene ikke behandles i henhold til regelverket, kan du henvende deg til Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn.

Informasjon fra din kommune

Har du spørsmål, eller ønsker å reservere deg, ta kontakt med din hjelper i Psykisk helse- og rustjenester.