Retningslinjer for dispensasjon fra utdanningskravet i barnehageloven §§ 17 og 18 med forskrift.

Det er barnehageeier som kan søke slik dispensasjon der det ikke har vært mulig å rekruttere kvalifisert personale til stillingen. Stillingen må ha vært utlyst i landsdekkende avis, lokalavis, fagtidsskrift, internett, NAV. I søknaden må det vises til at det er gjort en aktiv innsats for å rekruttere.

Vedtak om midlertidig dispensasjon har ikke tilbakevirkende kraft.

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Den det søkes dispensasjon for må være minst 21 år og må selv ha søkt stillingen. I stilling som pedagogisk leder bør søker ha minst 3 års praksis og i stilling som barnehagelærer minst 1 års praksis. Utdanning som barne- og ungdomsarbeider er å foretrekke. Dispensasjon gis for ett barnehageår av gangen med mindre det gjelder ett tidsavgrenset vikariat utover barnehageåret.

Den som får dispensasjon må delta på kommunens kurs for ufaglærte pedagogiske ledere og barnehagelærere.

Der søker har utenlandsk opprinnelse, må søknaden gi opplysninger om norskkunnskaper.

Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon for pedagogisk leder.

Styrer

Den det søkes for skal være minst 23 år og må selv ha søkt stillingen. Søker må ha minimum 3 års erfaring fra barnehage eller tilsvarende.

Dispensasjon gis for ett barnehageår av gangen, såfremt det ikke gjelder et tidsavgrenset vikariat utover barnehageåret. Den som gis dispensasjon må delta på kommunens kurs for ufaglærte styrere.

Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon for styrer.