Midlertidige dispensasjoner fra utdanningskrav, pedagognorm o.a

Kort fortalt

Hvis barnehagen ikke får tak i kvalifisert pedagogisk leder eller styrer, kan barnehageeier søke om tillatelse til å ansette noen med annen relevant utdanning og erfaring inntil ett år. Ledige stillinger skal være offentlig utlyst før man kan søke dispensasjon fra utdanningskravet.

Dersom barnehagen mangler pedagogiske ledere med kvalifikasjon som barnehagelærer eller tilsvarende i 2 måneder eller mer, må de kontakte barnehagemyndigheten for veiledning der det er usikkerhet om varighet.

Det er også mulig å søke midlertidig dispensasjon for pedagog- og bemanningsnorm og språkkrav.

Om utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder og kravet til norskferdigheter

Alle barnehager skal ifølge regjeringens utdanningskrav ha:

  • styrer som har førskole/barnehagelærer eller “annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse”
  • pedagogiske ledere med førskole/barnehagelærerutdanning
  • ansatte med annet førstespråk enn norsk og samisk må oppfylle et minimumskrav til norskferdigheter, jamfør barnehageloven §27

I tilfeller der det ikke har vært mulig å få tak i pedagogiske ledere, kvalifiserte styrere eller barnehagelærere, kan du som barnehageeier søke om dispensasjon fra utdanningskravet – det vil si at du kan søke om tillatelse til å ansette noen som har annen faglig bakgrunn eller erfaring.

Når kan eier søke om fritak fra utdanningskravet?

Stillingen må ha vært  offentlig utlyst i landsdekkende avis, lokalavis, fagtidsskrift, internett, NAV. I søknaden må det vises til at det er gjort en aktiv innsats for å rekruttere fagfolk.

Husk at vedtak om midlertidig dispensasjon ikke har tilbakevirkende kraft – det vil si at godkjent søknad kun gjelder fra øyeblikket dispensasjon blir vedtatt.

Du kan lese om retningslinjer for dispensasjon fra utdanningskravet i barnehageloven §25.

Krav til den du søker dispensasjon for

  • Pedagogisk leder/barnehagelærer

Dispensasjon gis for ett barnehageår av gangen, med mindre det gjelder et tidsavgrenset vikariat utover barnehageåret.

Den som får dispensasjon må delta på kommunens kurs for ufaglærte pedagogiske ledere og barnehagelærere.

Hvis søker har utenlandsk opprinnelse, må søknaden gi opplysninger om norskkunnskaper.

  • Styrer

Dispensasjon gis for ett barnehageår av gangen, så lenge det ikke gjelder et tidsavgrenset vikariat utover barnehageåret. Den som gis dispensasjon må delta på kommunens kurs for ufaglærte styrere.

Søk om midlertidig dispensasjon

Følgende må legges ved søknaden:

  • Oversikt over pedagogiske ledere i barnehagen - navn og stillingsstørrelse.
  • Kopi av utlysning/annonse. 
  • Søkerliste som viser utdanning
  • Styrers vurdering av kvalifikasjoner til den det søkes dispensasjon for.

Dispensasjon fra pedagog- eller bemanningsnorm

For å søke slik dispensasjon må det ligge særlige hensyn til grunn. Barnehageeier må legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg.

Det skal fortrinnsvis gjelde ved et mindre antall barn utover det lovkravet tillater i forhold til antall pedagogiske ledere.