Oversikt over tilskudd til barnehageeiere og skjema for å melde endring i antall barn i barnehagen.

Tilskudd til drift av barnehagen basert på årsmelding og endringsmeldinger

For 2017 har Asker kommune fattet vedtak om offentlig tilskudd til barnehager i samsvar med barnehagenes årsmelding per 15.12.2016. Asker kommune har fulgt retningslinjer for tildeling av tilskudd slik det fremgår av Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (gjeldende fra 1.1.2016).

Årsmeldingens opplysninger om antall barn i barnehagen, barnas alder og barnas oppholdstid danner grunnlag for beregningen av tilskuddet til den enkelte barnehage. Beregningen av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ganges med lokale tilskuddssatser.

Lokale tilskuddssatser for 2017:

Ordinære private barnehager - pr år 100% plass:

 • Barn under 3 år: Kr 196 363
 • Barn over 3 år: Kr 94 394

Kapitaltilskudd kommer i tillegg ut i fra barnehagebyggets byggeår.

Private familiebarnehager - per år 100% plass:

 • Barn under 3 år: Kr 146 591
 • Barn over 3 år: Kr 109 391

Disse er inklusive kapitaltilskudd.

Tilskudd til barn som fyller ett år i september, oktober og november.

Som følge av endring i barnehagelovens §12a om rett til barnehageplass for barn født i september, oktober og november, vil Asker kommune kompensere barnehagene for tapt tilskudd og foreldrebetaling. Tilskudd og foreldrebetaling for barna som er født i september, oktober og november, og som begynner den måneden de er ett år, vil beregnes for august, september og oktober. Det gis kun slik kompensasjon når det er søkt og tildelt plass i forbindelse med hovedopptaket jf retten til barnehageplass.

Barna må være riktig registrert i Oppad.

Endringsmeldinger - lokale retningslinjer, hvem gjør hva?

 1. Skjemaet for melding av endring må være kommunen i hende senest ved utgangen av den måneden barnet begynner i barnehagen.
 2. Telling av antall barn i Oppad gjennomføres i begynnelsen av hver måned.
 3. Det er ny og fullstendig telling ved hver rapportering. Beregning av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ved siste rapportering ganges med gjeldende satser.
 4. Ved beregning av tilskudd gjennom året blir barn som fyller 3 år i løpet av året regnet som små barn i månedene januar til og med juli, og som store barn i månedene august til og med desember.

Tilskudd til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Det blir fra høsten 2017 beregnet et ekstra tilskudd til alle barnehagene i Asker for å gi mulighet til tiltak som styrket bemanning, reduksjon av barnegruppens størrelse, særskilt materiell eller utstyr og evt. påkrevd tilrettelegging/utbedring av lokaler og uteområde. Tilskuddet skal bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne kan få et tilpasset barnehagetilbud. Det er barnehageeier som er ansvarlig for at midlene brukes i tråd med intensjonen.

Barnehager utenfor Asker som skal søke tilskudd for barn bosatt i Asker kan henvende seg til Barne- og familieenheten - spesialpedagogisk førskoleteam.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn

Staten yter øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder og tiltak som øker deltakelse fra minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av begrunnet søknad fra den enkelte barnehageeier eller samarbeidende instanser. Tilskuddet tildeles halvårlig, høst- og vårsemester, med søknadsfrist 25. mai og 25. november.

Det er utarbeidet eget skjema til bruk for å søke.

Søknaden skal inneholde:

 • Målgruppen for tiltaket (antall barn, alder, tid/start i barnehage osv.)
 • Målsetting(er) og beskrivelse av tiltaket
 • Vurdering av tidligere tiltak
 • Anslått ressursbehov

Tilskudd for ansatte som deltar på etter- og videreutdanning

Det kan gis tilskudd til vikar for ansatte som deltar på førskolelærerutdanning og etter- og videreutdanning.

Reglene er under revidering.

Tilskudd til svømmeopplæring

Dette tilskuddet administreres av Fylkesmannen, og nærmere informasjon finner du her.