Tilskudd til barnehagene

Oversikt over tilskudd til barnehageeiere og rutiner.

Tilskudd til ordinær drift

Driftstilskudd utbetales på bakgrunn av årsmelding og innrapporteringen i Vigilo

Tilskuddet beregnes ut i fra kommunens utgifter i egne barnehager to år før tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2022 bruker kommunen kommuneregnskapet for 2020.

Satser for 2023 er foreløpige og kan endre seg som følge av statsbudsjett som vedtas medio desember 2022.

Rapportering

Barn og oppholdstid registrert i oppvekstsystemet Vigilo danner grunnlaget for utbetaling av tilskudd.

Det er eier/styrer som er ansvarlig for at opplysningene i Vigilo til enhver tid er riktig.

Hvis barnehagen har registrert uriktige opplysninger og dette har ført til at barnehagen har fått for mye i tilskudd, vil overskytende tilskudd bli krevd tilbakebetalt. Hvis barnehagen har registrert uriktige opplysninger og dette har ført til at barnehagen har fått for lite tilskudd, så vil det manglende tilskuddet som hovedregel ikke bli etterbetalt.

Telletidspunkt og utbetaling av tilskudd

Kommunen legger følgende til grunn ved telling av barn og tildeling av tilskudd:

  • Antall barn og oppholdstid registrert i Vigilo innen kl. 12.00 første virkedag i hver måned med unntak av juli og august
    • Tilskuddet for juli beregnes ut ifra barnetallet og oppholdstid registrert i Vigilo første virkedag i juni.
    • Tilskuddet for august beregnes ut ifra barnetallet og oppholdstid registrert i Vigilo siste virkedag i august.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales kvartalsvis ut i fra det innrapporterte barnetallet. Utbetalingene skjer innen første virkedag januar, innen 28. mars, 28. juni og 28. september. I desember foretas det en avregning av fjerde kvartal.

Ved bytte av barnehage

Det er barnehagen hvor barnet benytter plassen på telletidspunktet som mottar tilskudd.

Tilskudd til barn som fyller ett år i september, oktober og november

Asker kommune gir tilskudd fra 1. august for de barna som fyller ett år i perioden 1. september til 30. november det året de begynner i barnehagen. Barnehagene må registrere faktisk oppstartdato i Vigilo for barn som skal begynne i september til november, og ikke sette oppstart i august dersom dette ikke er reelt.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn

Staten yter øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder og tiltak som øker deltakelse fra minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av begrunnet søknad fra den enkelte barnehageeier eller samarbeidende instanser. Søknadsfrist for tilskudd i 2023 er 15.november 2022. Tilskuddet gjelder for hele budsjettåret.

Søknad sendes til post@asker.kommune.no

Søknadskjema 2023.

Tilskudd til svømmeopplæring

Tilskuddet administreres av statsforvalteren, og du finner nærmere informasjon her.