Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Tilskudd til barnehagene

Oversikt over tilskudd til barnehageeiere og rutiner.

Tilskudd til drift av barnehagen basert på årsmelding og registreringer i Vigilo

Fra 2020 vil tilskudd til private barnehager være beregnet på grunnlag av regnskap for tidligere kommune i to år fram i tid:

Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.

Asker kommune har fulgt retningslinjer for tildeling av tilskudd slik det fremgår av Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (gjeldende fra 1.1.2016 med endringer):

Årsmeldingens opplysninger om antall barn i barnehagen, barnas alder og barnas oppholdstid danner grunnlag for beregningen av tilskuddet til den enkelte barnehage. Beregningen av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ganges med lokale tilskuddssatser.

Tilskudd til barn som fyller ett år i september, oktober og november.

Som følge av endring i barnehagelovens §12a om rett til barnehageplass for barn født i september, oktober og november, vil Asker kommune kompensere barnehagene for tapt tilskudd. Tilskudd for barna som er født i september, oktober og november, og som begynner den måneden de er ett år, vil beregnes for august, september og oktober. Det gis kun slik kompensasjon når det er søkt og tildelt plass i forbindelse med hovedopptaket jf. retten til barnehageplass.

Barna må være riktig registrert med akseptert plass i Vigilo - oppvekstadministrativt system.

Lokale retningslinjer, hvem gjør hva?

  1. Telling av antall barn i Vigilo gjennomføres av avd. Kvalitet og forvaltning første virkedag hver måned. Juli baseres på juni-tall. Barnehagens ledelse må sikre at antall barn er riktig registrert. 
  2. Beregning av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ganges med gjeldende satser hver måned. Økonomiavdelingen utbetaler tilskudd.
  3. Ved beregning av tilskudd gjennom året blir barn som fyller 3 år i løpet av året regnet som små barn i månedene januar til og med juli, og som store barn i månedene august til og med desember.

Tilskudd til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

For høsten 2020 gjelder vedtak etter 19a Spesialpedagogisk hjelp, og det kan søkes tilskudd til særskilt tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter §19g i samråd med foresatte her.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn

Staten yter øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder og tiltak som øker deltakelse fra minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av begrunnet søknad fra den enkelte barnehageeier eller samarbeidende instanser. Søknadsfrist for tilskudd i 2021 er 15.november for vårhalvåret og 15.mai for høsten 2021.

Søknadskjema 2021 

Søknaden skal inneholde:

  • Målgruppen for tiltaket (antall barn, alder, tid/start i barnehage osv.)
  • Målsetting(er) og beskrivelse av tiltaket
  • Anslått ressursbehov

Tilskudd til svømmeopplæring

Tilskuddet administreres av statsforvalteren, og du finner nærmere informasjon her.