Oversikt over tilskudd til barnehageeiere og skjema for å melde endring i antall barn i barnehagen.

Tilskudd til drift av barnehagen basert på årsmelding og endringsmeldinger

For 2018 har Asker kommune fattet vedtak om offentlig tilskudd til barnehager i samsvar med barnehagenes årsmelding per 15.12.2017. Asker kommune har fulgt retningslinjer for tildeling av tilskudd slik det fremgår av Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (gjeldende fra 1.1.2016).

Årsmeldingens opplysninger om antall barn i barnehagen, barnas alder og barnas oppholdstid danner grunnlag for beregningen av tilskuddet til den enkelte barnehage. Beregningen av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ganges med lokale tilskuddssatser

Tilskudd til barn som fyller ett år i september, oktober og november.

Som følge av endring i barnehagelovens §12a om rett til barnehageplass for barn født i september, oktober og november, vil Asker kommune kompensere barnehagene for tapt tilskudd og foreldrebetaling. Tilskudd og foreldrebetaling for barna som er født i september, oktober og november, og som begynner den måneden de er ett år, vil beregnes for august, september og oktober. Det gis kun slik kompensasjon når det er søkt og tildelt plass i forbindelse med hovedopptaket jf. retten til barnehageplass.

Barna må være riktig registrert i Oppad - oppvekstadministrativt system, og det må sendes melding om hvilke barn dette gjelder innen 25.mai. Barnehagen finner meldingsskjema her. Skjema sendes til postmottak Asker kommune, økonomiavdelingen, postboks 353, 1372 Asker.

Endringsmeldinger - lokale retningslinjer, hvem gjør hva?

  1. Skjemaet for melding av endring må være kommunen i hende senest ved utgangen av den måneden barnet begynner i barnehagen.
  2. Telling av antall barn i Oppad gjennomføres i begynnelsen av hver måned.
  3. Det er ny og fullstendig telling ved hver rapportering. Beregning av tilskudd gjøres ved at antall små og store barn ved siste rapportering ganges med gjeldende satser.
  4. Ved beregning av tilskudd gjennom året blir barn som fyller 3 år i løpet av året regnet som små barn i månedene januar til og med juli, og som store barn i månedene august til og med desember.

Tilskudd til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Det blir fra høsten 2017 beregnet et ekstra tilskudd til alle barnehagene i Asker for å gi mulighet til tiltak som styrket bemanning, reduksjon av barnegruppens størrelse, særskilt materiell eller utstyr og evt. påkrevd tilrettelegging/utbedring av lokaler og uteområde. Tilskuddet skal støtte opp under barnehagenes tilpassing av det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Det er barnehageeier som er ansvarlig for at midlene brukes i tråd med intensjonen om tidlig innsats for et godt leke- og læringsmiljø for alle barn.

Barnehager utenfor Asker som skal søke tilskudd for barn bosatt i Asker kan henvende seg til Barne- og familieenheten - spesialpedagogisk førskoleteam.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn

Staten yter øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder og tiltak som øker deltakelse fra minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av begrunnet søknad fra den enkelte barnehageeier eller samarbeidende instanser. Tilskuddet tildeles halvårlig, høst- og vårsemester, med søknadsfrist 25. mai og 25. november.

Det er utarbeidet eget skjema til bruk for å søke.

Søknaden skal inneholde:

  • Målgruppen for tiltaket (antall barn, alder, tid/start i barnehage osv.)
  • Målsetting(er) og beskrivelse av tiltaket
  • Vurdering av tidligere tiltak
  • Anslått ressursbehov

Søknaden sendes til postmottak Asker kommune, avd. Strategi og samfunn, postboks 353, 1372 Asker

Tilskudd for ansatte som deltar på etter- og videreutdanning

Rutiner for søknad og tildeling av tilskudd gjeldende fra mars 2019

Søknadsskjema for tilretteleggingstilskudd.

Tilskudd til svømmeopplæring

Tilskuddet administreres av fylkesmannen, og nærmere informasjon her.

Søknadsfrist 2018 er 28.april.