Betalingssatser

Betalingsbetingelser per 1. januar 2017

  • Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger og tillegg/gebyr for delt plass.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Fra august 2016 gjelder gratis kjernetid også for 3-åringer i tillegg til 4- og 5-åringene
  • For barn med redusert plass reduseres betalingen.
  • Ved redusert plass i barnehage tilkommer det som oftest et gebyr. Dette varierer fra barnehage til barnehage. For de kommunale barnehagene er gebyret på kr 170,- pr. måned.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Informasjon på flere språk

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

  • Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.