Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg kan en del familier ha rett til gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Redusert foreldrebetaling

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr 500 500 kan søke redusert foreldrebetaling. Dersom du får innvilget redusert foreldrebetaling betaler du 6% av årlig bruttoinntekt fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).

 • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene.

Gratis kjernetid

Ved søknad om redusert betaling vil familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr 417 000 også få innvilget 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Fra 1.august 2017 vil inntektsgrensen være 428 000.

Slik søker du

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid sendes via elektronisk søknadsskjema. Det skal sendes kun ett skjema per husholdning.

Du må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid har ikke tilbakevirkende kraft.

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse.
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

Godkjent inntektsdokumentasjon

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

 • kopi av siste måneds lønnsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres
 • bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • kopi av siste næringsoppgave
 • kopi av siste utbetaling fra NAV
 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over selvangivelse
 • kopi av studentbevis eller
 • bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass
 • dokumentasjon på overgangsstønad

For :

 • kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret

Se egen side med generell informasjon om betaling for barnehageplass i Asker.