Si opp eller miste barnehageplassen

Oppsigelse og bortfall av tildelt barnehageplass er beskrevet i barnehagens vedtekter.

For kommunale barnehager gjelder følgende regler (for privat barnehager, se barnehagens egne vedtekter):

Oppsigelse

I kommunale barnehager kan barnets foresatte si opp plassen skriftlig med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestid gjelder også ved flytting til annen barnehage. Foresatte kan levere oppsigelse elektronisk i Vigilo.

Flytting

Ved flytting ut av kommunen kan foresatte beholde plassen i maksimalt 3 måneder etter faktisk flytting. Rådmannen kan i særlige tilfelle dispensere fra denne bestemmelsen.

Miste plass

Vesentlig mislighold av betaling, lengre fravær uten avtale med barnehagen og gjentatt overskridelse av oppholdstid kan føre til oppsigelse fram til neste hovedopptak jf. vedtektenes §13.