Si opp eller miste barnehageplassen

Hvordan si opp - og om å miste tildelt barnehageplass - er beskrevet i barnehagens vedtekter

For kommunale barnehager gjelder følgende regler (for privat barnehager, se barnehagens egne vedtekter):

Oppsigelse

I kommunale barnehager kan barnets foresatte si opp plassen skriftlig med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestid gjelder også ved flytting til annen barnehage. Foresatte kan levere oppsigelse elektronisk i Vigilo.

Flytting

Ved flytting ut av kommunen kan foresatte beholde plassen i maksimalt 3 måneder etter faktisk flytting. Seksjon Kvalitet og utvikling i oppvekst kan i særlige tilfelle dispensere fra dette.

Miste plass

Kommunedirektør kan si opp plassen med to måneders varsel. Slik oppsigelse kan gis ved manglende betaling, ved flytting ut av kommunen og dersom plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger.

Asker kommune kan som eier si opp plassen dersom en kommunal barnehage avvikles. I slike tilfeller skal foreldre informeres minst tre måneder i forkant. Barnet vil få tilbud om plass i ny barnehage.