Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtektene gjelder for alle de kommunale barnehagene og gir blant annet opplysninger eierforhold, formål, opptakskriterier og åpningstider for barnehagene.

Private barnehager har egne vedtekter fastsatt av eier. Disse finner du på de private barnehagenes egne nettsider.

Lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker gjeldende fra 01.08.22 vedtatt av Kommunestyret i sak 65/22 14.06.2022:

Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker kommune

Fastsatt av Asker kommunestyre 14.06.22 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 8.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunalt eide barnehager i Asker kommune.

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehagelovens § 1.

Innhold og organisering av tilbudet i de kommunale barnehagene skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt gjeldende planer som omhandler barnehagene.

§ 3 Leke- og oppholdsareal

Netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager skal være minimum 4,0 kvadratmeter for barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.
For naturbarnehager/avdelinger for barn over 3 år som er godkjent etter egne retningslinjer, skal det være minimum 3,0 kvadratmeter. Formannskapet kan dispensere fra disse bestemmelsene.

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Det er foreldrerådet som velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget, og de ansatte som velger sine representanter.

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene for barnehagens eier har stemmerett i barnehagens samarbeidsutvalg.

Utvalget skal ledes av en representant fra foreldrerådet. Virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett, og skal fungere som utvalgets sekretær.

Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår.

§ 5 Åpningstid og oppholdstid

Barnehagen er som hovedregel åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag samt på barnehagens planleggingsdager. Barnehagene er stengt to uker i juli. Kommunedirektør fastsetter hvilke uker barnehagen skal være stengt. Samarbeidsutvalget skal involveres i fastsettingen.

Barnehagetilbud kan i forbindelse med sommeren, jul og påske bli samlokalisert hvis antallet barn i den enkelte barnehage er svært lavt. Hvis barnet får tilbud i en annen barnehage, skal minst én ansatt fra barnets barnehage være med over til nabobarnehagen. Samarbeidsutvalget skal høres før kommunedirektørs beslutning om samlokalisering.*

Ordinær åpningstid er kl. 07.30 til kl. 17.00. Kommunedirektør kan utvide ordinær åpningstid med inntil 30 minutter ved barnehagestart eller barnehageslutt. Samarbeidsutvalget skal høres ved fravikelse av ordinær åpningstid. Barnehagenes åpningstid framkommer av kommunens hjemmeside.

Kommunedirektør avgjør om og eventuelt når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging. Det kan være inntil fem planleggingsdager i barnehageåret. Samarbeidsutvalget skal høres i forkant av fastsettelsen av planleggingsdagene. Planleggingsdager skal så langt som mulig legges til samme tidspunkt som skolens planleggingsdager.

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum tre uker må tas sammenhengende innenfor uke 26–32. Kommunedirektør kan fravike kravet om tre ukers sammenhengende ferie. Det året barnet fyller seks år må all ferie være avviklet innen 31. juli.

*Kommunedirektøren skal hente inn erfaringer fra samarbeidsutvalgene vedr samlokalisering i løpet av første halvår 2024. Erfaringene skal legges fra for Utvalg for oppvekst.

§ 6 Opptak til barnehage

Foreldre søker om barnehageplass gjennom oppvekstsystem Vigilo.
Den enkelte barnehage sender ut tilbud om barnehageplass gjennom oppvekstsystemet Vigilo.

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Asker kommune. Forelderens ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehagelovens § 12 første ledd.

Plassen må tas i bruk første måned etter oppgitt startdato, ellers blir plassen tildelt en annen søker.

Tildelt plass beholdes fram til 1. august det året barnet når opplæringspliktig alder. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad.

Rett til plass forutsetter at barnet er fylt ett år innen den måneden barnet skal begynne i barnehage, og at barnet er bosatt i Asker kommune. Barnet må ikke være folkeregistrert i Asker kommune på søknadstidspunktet, men foreldre må sannsynliggjøre at barnet vil være bosatt i Asker kommune ved oppstart av barnehagetilbudet.

§ 7 Opptakskriterier

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 andre og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 18. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med vedtak av fylkesnemnda, barneverntjenesten eller domstolen.

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at foresatte eller søsken har alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen.

3. Barn der foresatte deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartsdato.

4. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet.

5. Barn som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartdato.

6.Søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartdato.

7. Barn med tildelt plass i ordinære barnehager med kun småbarns avdeling.

8. Øvrige barn.
Ved tildeling av plass innenfor prioritetsgruppene vil de eldste barna få tilbud først. Dersom flere barn med samme gruppetilhørighet og fødselsdato, ønsker plass i den samme barnehagen tildeles plassen ved trekning.
I tillegg til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars vil ledige barnehageplasser tildeles løpende. Tildeling vil skje i henhold til de kriteriene som følger ovenfor.

§ 8 Hovedopptaket

I hovedopptaket tildeles plass til barn som har søkt innen søknadsfristen 1. mars. Seksjon for Kvalitet og utvikling i oppvekst samordner opptaket og barnehagen tildeler barnehageplass etter opptakskriteriene.

Det tildeles først plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Den lovfestede retten omfatter barn som har søkt innen fristen 1. mars og som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass.

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3 andre ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

§ 9 Opptakskriterier for barnehager med tilbud rettet mot barn med funksjonshemning.

Ledige plasser i tilrettelagte barnehage tilbys barn med funksjonshemning. Plass tildeles etter en skjønnsmessig vurdering basert på følgende kriterier:
• Barnet har store sammensatte vansker og har rett til et heltids spesialpedagogisk tilbud
• Vanskene til barnet må være så omfattende at det ikke kan nyttiggjøre seg en barnehageplass uten omfattende støtte og tilrettelegging
• Barnet har behov for skjerming
• Barnet har eller kan tenkes å få en psykisk utviklingshemming diagnose
• Barnet har behov for særskilt kompetanse hos de ansatte

Barnegruppens sammensetting vil vektlegges vil tildeling av plass. Barn med nedsatt funksjonsevne som får avslag på søknad om plass i spesielt tilrettelagt barnehage, beholder sine rettigheter etter § 7. Barnet kan fortsatt stå på søkerliste til en spesielt tilrettelagt barnehage.


Tildeling av plass i spesialavdeling gir ikke rett til gratis skyss med mindre det foreligger særlige forhold.

§10 Permisjon

Kommunedirektør kan etter søknad innvilge permisjon fra barnehageplassen i inntil ett barnehageår. Søknaden kan innvilges dersom det foreligger særlige grunner for permisjon.

§ 11 Oppsigelse og bortfall av tildelt barnehageplass

Barnets foreldre kan si opp plassen skriftlig med to måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden gjelder også ved flytting til annen barnehage.

Ved flytting ut av kommunen kan barnet beholde plassen i maksimalt tre måneder etter faktisk flytting. Seksjon for Kvalitet og utvikling i oppvekst kan i særlige tilfeller dispensere fra dette.

Kommunedirektør kan si opp plassen med to måneders varsel. Slik oppsigelse kan gis ved manglende betaling, ved flytting ut av kommunen og dersom plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger.

Asker kommune kan som eier si opp plassen dersom en kommunal barnehage avvikles. I slike tilfeller skal foreldre informeres minst tre måneder i forkant. Barnet vil få tilbud om plass i ny barnehage.

§ 12 Foreldrebetaling 

Stortinget fastsetter hvert år maksimal pris for plass i barnehage. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter kommunestyret kommunale satser for foreldrebetalingen innenfor nasjonal maksimal pris.

Foreldres betalingsplikt løper fra første dag i den måneden som barnet har fått tilbud om plass. Dersom oppstartsdato blir tildelt etter 15. i måneden, betales for halv måned ved første gangs oppstart.

Betaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales ikke for juli måned.

Foreldrebetalingen inkluderer ikke kostpenger.

§ 13 Kostpenger

Satsene for kostpenger i den enkelte barnehage fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen. Kostpengene skal ikke overstige kr 450 per måned. Maks kostpris vil bli justert i tråd med konsumprisindeksen.

Foreldrådet skal høres vedrørende fastsettelse og disponering av kostpenger.

§ 14 Redusert foreldrebetaling

Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis kjernetid i samsvar med de til en hver tid gjeldende nasjonale bestemmelse om foreldrebetaling i barnehager.

Foreldre må selv søke om redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt, og om gratis kjernetid. Søskenmoderasjon innvilges automatisk.

Det kan i tillegg søkes om og gis forholdsmessig fradrag i foreldrebetalingen:

  • Ved barns sykefravær fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeattest.
  • Ved barns fravær fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige forhold som det er varslet om på forhånd.
  • Ved streik som varer mer enn fire virkedager.

Seksjon for kvalitet og utvikling i oppvekst kan ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle foreldrebetalingen helt eller delvis etter søknad fra foreldre.

§ 15 Forsinket og manglende betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

§ 16 Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i sentrale bestemmelser om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (forskrift 16. desember 2005 nr. 1477). Klagen fremsettes for den som har truffet vedtaket. Klageinstans er Asker kommunes klageutvalg.

Vedtak som kan påklages er blant annet:
a) avslag på søknad om barnehageplass ved opptak etter frister fastsatt i § 6
b) ikke innfridd ønske om barnehage nummer en eller to ved opptak etter fastsatt frist
c) avslag på søknad om barnehageplass ved opptak gjennom året for søkere med rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18
d) avslag på gruppeprioritet i søknad om barnehageplass
e) fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage
f) oppsigelse av barnehageplass

§ 17 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Fra samme tid oppheves forskrift 25. februar 2014 nr. 358 om vedtekter for kommunale barnehager, Asker kommune, Akershus og tidligere vedtekter for kommunale barnehager i Røyken og Hurum kommuner.

II
Forskriften trer i kraft fra 1. august 2022.