Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtektene gjelder for alle de kommunale barnehagene og gir blant annet opplysninger eierforhold, formål, opptakskriterier og åpningstider for barnehagene.

Private barnehager har egne vedtekter fastsatt av eier. Disse finner du på de private barnehagenes egne nettsider.

Lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker gjeldende fra 01.01.20:

Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker kommune

Fastsatt av Asker kommunestyre 10.12.19 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 7.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunalt eide barnehager i Asker kommune, herunder familiebarnehager. Vedtektene skal gi opplysninger om alle forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder:

 • a) Eierforhold
 • b) Formål
 • c) Opptakskriterier
 • d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
 • e) Barnehagens åpningstid
 • f) Foreldrebetaling/oppholdsbetaling 

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehagelovens § 1.

Innhold og organisering av tilbudet i de kommunale barnehagene skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt de kvalitetsplaner for barnehagene som er vedtatt for Asker kommune. 

§ 3 Leke- og oppholdsareal

Netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager skal være minimum 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.

For naturbarnehager/avdelinger for barn over 3 år som er godkjent etter egne retningslinjer, skal det være minimum 3 m2.Formannskapet kan dispensere fra disse bestemmelsene.

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Kommunale barnehager skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven § 4

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt barnehage skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Kommunestyret kan utpeke inntil 2 representanter for eier. Utvalget skal ledes av en representant fra foreldre/foresatte. Virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett, og skal fungere som utvalgets sekretær. 

Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår, og møter i henhold til fastsatt plan og for øvrig når leder finner det nødvendig

§ 5 Åpningstid

Barnehagen skal være åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag samt på barnehagens planleggingsdager. 

Barnehagens foreldreråd skal høres før barnehagens daglige åpningstid fastsettes av kommunestyret.

Rådmannen avgjør om og eventuelt når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging. Det kan være inntil 5 planleggingsdager i barnehageåret.

Rådmannen kan beslutte å holde en barnehage stengt i inntil 2 uker i juli etter forutgående høring i barnehagens samarbeidsutvalg.

§ 6 Oppholdstid

Den daglige oppholdstiden for hvert barn skal ikke overstige 10 timer per dag. 

Det kan tilbys 50 - 100% plass. Oppholdstidens innretning ved redusert plass avtales med barnehagens styrer.

Hvert barn skal for hvert barnehageår ha min 4 ukers ferie fra barnehagen, hvorav minst 3 uker i perioden uke 26-32. For det året barnet fyller 6 år må all ferie være avviklet innen 31. juli.

§ 7 Opptaksmyndighet

Rådmannen er opptaksmyndighet for de kommunale barnehagene, etter innstilling fra virksomhetsleder ved den enkelte barnehage.

Antall ledige plasser for barn over og under tre år avklares i forkant av opptaket.

Hovedopptaket skjer innen utgangen av april måned, med søknadsfrist 1. mars. Supplerende opptak skjer gjennom hele året, etter søknad.

§ 8 Opptakskrets

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Asker kommune med hovedvekt på tildeling av plass innenfor søkers valg eller nærliggende skolekretser eller lokalområder.

Det kan søkes om plass for barn som i folkeregisteret er registrert bosatt i Asker kommune.

Rådmannen kan dispensere fra kravet om bostedsadresse etter søknad dersom barnet skal flytte til kjent adresse i Asker før oppstartdato, dersom det er inngått formelt samarbeid om barnehageopptak med annen kommune, eller dersom andre særlige forhold tilsier det. 

§ 9 Opptaksperiode

Barnehageåret løper fra og med 1. august til og med 31. juli påfølgende år. 

Startdato for plass i både hovedopptaket og ved opptak gjennom året fremkommer av tilbudsbrevet. Plassen må tas i bruk 1 måned etter oppgitt startdato, ellers blir plassen tildelt en annen søker.

Tildelt plass beholdes fram til 1. august det året barnet når opplæringspliktig alder. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad.

§ 10 Hovedopptaket

I hovedopptaket tildeles plass til barn som har søkt innen søknadsfristen 1. mars.

Først tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage.

Den lovfestede retten omfatter barn som har søkt innen fristen 1.mars og:

 • Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Hovedopptaket skjer samordnet for alle godkjente barnehager i kommunen. Kommunens godkjenning av og vilkår for driften av barnehagene med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid legges til grunn for opptaket.

§ 11 Opptakskriterier

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehagelovens § 12 første ledd. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

Søkerne tildeles barnehageplass i følgende rekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester (barnevernloven) § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. Bestemmelsen gjelder også for barn under ett år. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med vedtak av fylkesnemnda, barneverntjenesten eller domstolen. 
 2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at foresatte eller søsken har alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen
 3. Barn der foresatte deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartdato
 4. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet
 5. Barn med rett til barnehageplass som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartdato
 6. Øvrige barn

Tildeling av plass innenfor hver gruppe skjer etter alder, der det eldste barnet plasseres først.

Barn med rett til barnehageplass som ikke får sitt valg av barnehage oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

§12 Permisjon

Rådmannen kan etter begrunnet søknad innvilge permisjon fra barnehageplassen i inntil ett barnehageår. Permisjonstiden avsluttes 31. juli.

§ 13 Oppsigelse og bortfall av tildelt barnehageplass

Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden gjelder også ved flytting til annen barnehage.

Ved flytting ut av kommunen kan foresatte beholde plassen i maksimalt 3 måneder etter faktisk flytting. Rådmannen kan i særlige tilfelle dispensere fra denne bestemmelsen.

Rådmannen kan si opp plassen med 2 måneders varsel dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

 • Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt
 • Dersom oppholdsbetaling ikke er betalt til tross for purring i henhold til betalingsrutinene
 • Ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen
 • Dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 9
 • Dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger, og dialog med foresatte ikke fører til endring.

§ 14 Foreldrebetaling (oppholdsbetaling)

Satsene for foreldrebetaling for de kommunale barnehagene vedtas hvert år av kommunestyret, i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale bestemmelser om foreldrebetaling i barnehager (FOR 2005-12-16 nr. 64).

Foreldres betalingsplikt løper fra den 1. i den måneden som barnehageplassen er stilt til disposisjon. Dersom oppstartsdato blir tildelt etter 15. i måneden, betales for halv måned ved første gangs oppstart.

Betaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales ikke for juli måned.
Foreldrebetalingen inkluderer ikke kostpenger

§ 15 Kostpenger

Satsene for kostpenger i den enkelte barnehage fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen innenfor makspris på kr 450 pr måned. Maks kostpris vil bli justert i tråd med konsumprisindeksen fra 2021.

Foreldrådet skal høres vedrørende fastsettelse og disponering av kostpenger.

§ 16 Redusert foreldrebetaling

Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis kjernetid i samsvar med de til en hver tid gjeldende sentrale bestemmelse om foreldrebetaling i barnehager (FOR 2005-12-16 nr. 64).

Søskenmoderasjon innvilges automatisk.

Foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt, og om gratis kjernetid.

Det kan i tillegg søkes om og gis forholdsmessig fradrag i foreldrebetalingen:

 • Ved barns sykefravær fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeattest.
 • Ved barns fravær fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige forhold som det er varslet om på forhånd
 • Ved streik som varer mer enn fire virkedager

Rådmannen kan ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle helt eller delvis krav om foreldrebetaling etter søknad.

Ordinært feriefravær anses ikke å være særskilt tilfelle.

§ 17 Forsinket og manglende betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

§ 18 Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i sentrale bestemmelser om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (FOR 2005-12-16 nr. 1477). Klagen fremsettes for den som har truffet vedtaket. Endelig klageinstans er Asker kommunes klageutvalg.

§ 19 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.1.2020. Fra samme tid oppheves vedtekter for kommunale barnehager i Asker, Røyken og Hurum kommuner.