Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Yrkessammenslutninger
Formål
Er ein open interesseorganisasjon for sauehaldarar, geitehaldarar og haldarar av gjetarhund. Skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og lønsamt sau- og geitehald, samt bruk av gjetarhund. Vidare skal det arbeidast for å tryggje beiteretten, stimulere til samarbeid i produksjon og omsetnad, auka bruk av norske småfeprodukt og fremje småfehaldet i samsvar med god dyrevelferd, naturvilkår og marknadstilhøve.
Organisasjonsnummer
923220208
Forretningsadresse
c/o Hilde Marthine K. Vangsbrå Vearveien 20 3440 RØYKEN