Fritidskassa - alle skal med

Formål

Målet med tilskuddsordningen Fritidskassa er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, foreninger/lag, og andre aktører som driver fritidsaktivitet for barn og unge i Asker kommune. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift. Det kan søkes om midler for ett år. Tilskuddsperioden er ett år fra vedtaksdato.

Det gis ikke tilskudd til:

  • lovpålagte tjenester, for eksempel finansiering av deltakeravgift ved Kulturskolen 
  • enkeltstående aktiviteter, for eksempel kino, bowling, inngang til svømmehall eller lignende, da dette ikke regnes som faste, organiserte fritidsaktiviteter 
  • lønn/administrasjon  

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende. Det kan forventes svar innen tre uker etter søknaden er sendt.

Send søknad innen 1. desember for å få utbetaling av midler i 2023.

Gå til skjema (krever innlogging)Tilskuddsmidler fra Barne- og familiedirektoratet

Asker kommune har fått tildelt 303 000 i 2023 fra Bufdir. Tilskudd til fritidskasser er en midlertidig, ettårig tilskuddsordning, adskilt fra ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til: 
 

  • For idrettslag:  
  • For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:
     
    Klageadgang på vedtak om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages. 
 
Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd
 
Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse:  - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet. 
 
Tilskuddsmodellen under utprøving og vi har behov for innspill

For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering. 

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542.

Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen!