Kommunal lånegaranti

Formål

Formålet med ordningene er å stimulere til raskere igangsetting av investeringer i anlegg for fysisk aktivitet. Dette vil gi større mulighet for variert fysisk aktivitet og sosiale møteplasser for innbyggerne, noe som igjen vil bidra til bedre folkehelse.

Om ordningen

Kommunal lånegaranti sikrer låntaker gunstige lånebetingelser. Kommunen er i dette tilfelle garantist for lånet mens en bank står for utlånet. Søknader om kommunal lånegaranti vurderes i henhold til kommunelovens krav om garantistillelser (§14-19), forskrift om garantier og finans og gjeldsforvaltning, kommunens finansreglement (§3-4), samt Asker kommunes egne retningslinjer for dette.

For å stimulere til raskere etablering av anlegg har kommunestyret gjennom finansreglementet (sak 23/20) vedtatt at formannskapet kan innvilge kommunale lånegarantier innenfor en årlig ramme på 50 mill. kroner. Søknader som overskrider 7 mill. kroner må godkjennes av departementet (Statsforvalteren) i tillegg til behandling av formannskapet.

Hvem kan søke?

Asker kommune har innarbeidet følgende rammer for kommunale garantier i finansreglementet:

Asker kommune kan gi kommunale lånegarantier for å finansiere investeringer som skjer i regi av ikke-kommersielle selskap/foretak/lag/foreninger. Det kan ikke stilles garanti for andres næringsvirksomhet.

Det vil si at lag og foreninger som søker spillemidler til gjennomføring av prosjekter også kan søke kommunen om lånegaranti for et eventuelt lån i bank der det er nødvendig som finansiering av prosjektet.

Søknadsfrist 1.april

Slik søker du

Søknad sendes på e-post til .

Til innsendelse av søknad må følgende dokumentasjon vedlegges:

 • Søknadsbrev om kommunal garanti med et kort sammendrag av søknaden, hva skal finansieres
 • Tilbud finansiering, lånebeskrivelse – betingelser og avdragsstruktur
  Styrebeslutningen eller fullmakt gitt fra styret som bekrefter vedtak om søknad
 • Utskrift fra Brønnøysundregisteret
 • Vedtekter, daglig leder, styret, adresse, bankforbindelse
 • Siste årsberetning og regnskapsoversikt 2-3 siste år - Kommentarer til balansen, verdier og eiendeler, kortsiktig gjeld - kommentarer til resultat og risiko
 • Driften kommenteres med fokus på inntekter og risiko
 • Banklikviditet, kommenteres med utskrift
 • Eventuell ekstern kredittvurdering, eventuelle betalingsanmerkninger skal opplyses
 • Budsjett for virksomheten
 • Likviditetsprognose 1-5 år
 • Analyse av økonomien ved en rentehevning på 4 % fra dagens nivå

Kommunedirektøren skal i sin saksutredning for politisk organ redegjøre for risikoen ved å stille kommunal garanti, og gi sin anbefaling, gitt lav risiko for kommunalt tap.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om kommunal lånegaranti kan sendes på e-post til