Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid

Asker kommune har igjen mottatt penger til fordeling til frivillige organisasjoner i 2024.

Kort fortalt

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Prosjektstøtten skal bidra til å:

A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B: øke kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.

C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap kan søke i Asker kommune. Alle som mottar tilskudd må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søkerne må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det kan søkes fortløpende gjennom året - ingen søknadsfrist.

Søk her

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om søknadsordningen, kan du henvende deg på e-post til eller

Les mer om ordningen på IMDi sine sider.