Tilskudd til mindre idrettsanlegg

Formål

Formålet med søknadsordningen er å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg.

Det er satt at kr. 1 500 000 per år for denne ordningen. Søknadsordningen administreres av Asker idrettsråd.

Hvem kan søke?

Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget for denne ordningen.

Krav til søknad

  • Prosjektet skal bidra til utvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til nybygging eller videreutvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til anskaffelse av større utstyr som vil ha betydning for gjennomføring av idretten
  • Det kan, i hovedsak, ikke søkes om tilskudd til tilleggsutstyr og mindre forbruksartikler. Eksempelvis kan det søkes om kurver til basketball, men ikke basketballer.
  • Dersom et prosjekt får tildelt mindre midler enn omsøkt må det avklares med idrettslaget om prosjektet likevel kan gjennomføres for redusert beløp i inneværende år.
  • Tilskuddet skal i all hovedsak benyttes i tildelingsåret. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det vedlegges plan for gjennomføring.
  • Maksimal støtte til enkeltprosjekter er kr. 200 000
  • Søknader fra fleridrettslag skal sendes fra idrettslagets hovedgruppe. Dersom idrettslaget sender flere søknader skal disse prioriteres fra idrettslaget. Søknader som ikke sendes fra hovedlaget vil ikke behandles.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31.mars

Søk hos Asker idrettsråd


Tildelinger 2022

Her kan du se hvordan midlene ble tildelt for søknadsåret 2022 - PDF