Tilskudd til privateide lokaler og anlegg

Kort fortalt

Tilskuddet skal bidra til å dekke lag og foreningers kostnader til drift av privateide lokaler og anlegg som brukes til aktivitet for innbyggere, lag og foreninger i Asker-samfunnet.  

Hvem kan søke?  

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag som driver arbeid innen kultur, lokalsamfunn, idrett, friluftsliv, sosialt- og humanitært arbeid i Asker kommune, kan søke om driftstilskudd til egne eide lokaler og anlegg som ligger i Asker kommune.  

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregisteret.  

Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynsamfunn, politiske organisasjoner og frivilligsentraler. Ordningen gjelder ikke foreningers fylkes- og regionsledd. Privatboliger godkjennes ikke som tilskuddsberettigete lokale eller anlegg.  

Kunstgressbaner har egen søknadsordning og kostnader for disse anleggene (eks. undervarme og lysanlegg) kan ikke inngå i grunnlaget for søknad om tilskudd til privateide anlegg.  

I lokaler og anlegg der kommunen er inne med egne leieavtaler vil det være særskilte vurderinger. Det kan også være andre forhold som kan medføre særskilte vurderinger.  

Foreninger som søker om tilskudd som naturlig bør inngå i andre kommunale tjenesteområder enn Medborgerskaps budsjetter, vil ikke kunne få tilskudd.  

Formål  

Tilskuddet skal bidra til å dekke lag og foreningers kostnader til drift av privateide lokaler og anlegg som brukes til aktivitet for innbyggere, lag og foreninger i Asker-samfunnet.  

Hva kan det søkes om? 

Det søkes etterskuddsvis for fjorårets kostnader (dette betyr at det er basert på regnskap for året før). Følgende utgiftsposter kan det søkes om:  

 • Strøm
 • Forsikring av lokaler og anlegg 
 • Renhold  
 • VA/kommunale avgifter  

Hvor mye kan det søkes om?  

Søknadsbeløp for denne ordningen beregnes ut fra den enkeltes organisasjons utgifter til kostnader til strøm, forsikring, renhold og VA/kommunale avgifter.   

Ordningen er rammestyrt, og tildelingsbeløpet vil derfor variere fra år til år etter hvor mange søknader som er tilskuddsberettiget og hvor mye midler som er tilgjengelig.

Tilskudd utbetales etter at søker har bekreftet at de godtar vilkår for tilskuddet og ber om å få tilskuddet utbetalt. 

Anbefalte prioriterte tiltak

Idrettsrådet (for idrettslag) og Kulturrådet (for søknader innen kultur) utarbeider hver sin prioriterte liste over tiltak.

Kommunen vurderer øvrige søknader, samt beslutter og utbetaler tilskudd etter et samordningsmøte med idrettsrådet og kulturrådet. 

Krav til tilrettelegging  

Det forutsettes at det tilrettelegges for universell utforming i så stor grad det lar seg gjøre.  

Søknad  

Søknadsfrist 1. mars.  

Søk her

Krav til dokumentasjon   

 • Prosjektbeskrivelse med bakgrunn, formål, målgruppe, plan for gjennomføring og markedsføring
 • Budsjett 
 • Helhetlig finansieringsplan (inkludert eventuelt andre tilskuddsgivere)  

Krav til rapportering   

 • Kortfattet sluttrapport  
 • Enkelt regnskap  
 • Regnskap revidert av den som er søkers revisor for beløp over 100.000.   

Dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt, skal man så tidlig som mulig gå i dialog med kommunen for å se på alternative løsninger for bruk av midlene. Kommunen kan kreve tilbakebetaling dersom prosjektet ikke er gjennomført i henhold til søknaden.  

Rapporten skal sendes til den e-postadressen som blir oppgitt i vedtaksbrevet. Merk emnefeltet med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Ramme for ordningen 

Det er avsatt inntil to millioner kroner til ordningen, og midlene skal fordeles slik:

 • 75 % og minst 1,5 million kroner skal gå til idrettsformål  
 • 0,5 million til øvrige formål  

Dersom det ikke er nok søknader til et formål, kan midlene omfordeles til annet formål.  

Spørsmål om ordningen  

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:  

 • For idrettslag:  
 • For kulturorganisasjoner  
 • For annen frivillighet: