Tilskudd til privateide lokaler og anlegg

Kort fortalt

Tilskuddet skal bidra til å dekke lag og foreningers kostnader til drift av privateide lokaler og anlegg som brukes til aktivitet for innbyggere, lag og foreninger i Asker-samfunnet.  

Hvem kan søke?  

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag som driver arbeid innen kultur, lokalsamfunn, idrett, friluftsliv, sosialt- og humanitært arbeid i Asker kommune, kan søke om driftstilskudd til egne eide lokaler og anlegg som ligger i Asker kommune.  

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregisteret.  

Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynsamfunn, politiske organisasjoner og frivilligsentraler. Ordningen gjelder ikke foreningers fylkes- og regionsledd. Privatboliger godkjennes ikke som tilskuddsberettigete lokale eller anlegg.  

Kunstgressbaner har egen søknadsordning og kostnader for disse anleggene (eks. undervarme og lysanlegg) kan ikke inngå i grunnlaget for søknad om tilskudd til privateide anlegg.  

I lokaler og anlegg der kommunen er inne med egne leieavtaler vil det være særskilte vurderinger. Det kan også være andre forhold som kan medføre særskilte vurderinger.  

Foreninger som søker om tilskudd som naturlig bør inngå i andre kommunale tjenesteområder enn Medborgerskaps budsjetter, vil ikke kunne få tilskudd.  

Formål  

Tilskuddet skal bidra til å dekke lag og foreningers kostnader til drift av privateide lokaler og anlegg som brukes til aktivitet for innbyggere, lag og foreninger i Asker-samfunnet.  

Hva kan det søkes om? 

Det søkes etterskuddsvis for fjorårets kostnader (dette betyr at det er basert på regnskap for året før). Følgende utgiftsposter kan det søkes om:  

  • Strøm
  • Forsikring av lokaler og anlegg 
  • Renhold  
  • VA/kommunale avgifter  

Hvor mye kan det søkes om?  

Søknadsbeløp for denne ordningen beregnes ut fra den enkeltes organisasjons utgifter til kostnader til strøm, forsikring, renhold og VA/kommunale avgifter.   

Ordningen er rammestyrt, og tildelingsbeløpet vil derfor variere fra år til år etter hvor mange søknader som er tilskuddsberettiget og hvor mye midler som er tilgjengelig.

Tilskudd utbetales etter at søker har bekreftet at de godtar vilkår for tilskuddet og ber om å få tilskuddet utbetalt. 

Søknadsfrist  

Ordinær søknadsfrist 1. mars.   

Søknadsskjema

Det er utarbeidet tre ulike søknadsskjemaer ut fra type anlegg:

Søk for idretts- og friluftsformål


Søk for kulturformål

Søk for frivillighet

Krav til dokumentasjon   

Kopi av betalt faktura for husleie, strøm,renhold og forsikring knyttet til bruk av lokale for aktiviteten.  

Dersom utgiftspostene strøm, forsikring, renhold og VA/kommunale avgifter vises som utskilte kostnader i et godkjent årsregnskap, anses det som tilstrekkelig dokumentasjon. 

Krav til rapportering   

Vedlegg til neste års søknad som er tilstrekkelig som rapport for fjoråret.  

Dersom det ikke søkes om tilskudd påfølgende år, skal årsrapport og revidert regnskap sendes til Asker kommune innen 1. juni året etter at tilskuddet ble gitt.  

Spørsmål om ordningen  

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:  

  • For idrettslag:  
  • For kulturorganisasjoner  
  • For annen frivillighet: