Brukermedvirkning

Brukermedvirkning og deltakelse knyttet til påvirkning av egen hverdag

Brukermedvirkning
På stolpediagrammet over fremstilles samlet oppgaveskåre for deltakerne under studiens to betingelser. Deltakerne handler mer i tråd med sine verdier og mål under intervensjonen med apporganiserte atferdsavtaler. Brukermedvirkningen ansees som reell og deltakelse knyttet til påvirkning av egen hverdag er høy, som følge av intervensjonene.

 

Graf brukermedvirkning
Stolpediagrammet fremstiller samlet råskåre i Vineland II under studiens to betingelser. Under baseline påvirker deltakerne i mindre grad hverdagen sin. Skåre for maladaptiv atferd er mer enn halvert under intervensjonen. Samtidig er aldersekvivalent betydelig høyere for alle subdomenene og samlet som følge av intervensjonene med blant annet apporganiserte atferdsavtaler.

Det vurderes at brukermedvirkningen er vesentlig høyere under intervensjonen, ved at det tas større hensyn deltakernes adaptive funksjonsnivå. Deltakerne har vansker med å nyttiggjøre seg så stor grad av «frihet» som foreligger under baseline.

Dersom deltakerne ikke har tilstrekkelig og tilrettelagt grad av struktur, styring og regulering, som er tilpasset i styrings- og motivasjonssystemene deres, minsker reell brukermedvirkning og det skjer en vesentlig nedgang i adaptivt funksjonsnivå og deltakelse knyttet til påvirkning av egen hverdag. Brukermedvirkning og deltakelse knyttet til påvirkning av egen hverdag er høyest når det implementeres et individuelt tilrettelagt styrings- og motivasjonssystem som apporganiserte atferdsavtaler og gis individuelt tilpasset opplæring, samt at det tas hensyn til adaptive ferdigheter.

For mer informasjon, les evalueringsrapporten.