Regler for bålbrenning

I Norge har vi ild- og bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark. Bål og grilling på grillinnretninger (inkludert bålpanne) og utepeiser i egen hage er fremdeles lov.

Forbud etter forskrift

I Asker kommune er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt ifølge Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Asker kommune.

Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a. åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser mv. i direkte tilknytning til egen bolig. Bruk av grillinnretninger tillates på samlingsplasser og fellesområder, men forutsetter at brukeren på en forsvarlig måte rydder opp etter seg.
b. brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
c. kaffe- og turbål i perioden 16. september til 14. april.
d. brenning av avispapir, og liknende i vedovn hjemme eller på hytte.
e. Sankthansbål (kun rent trevirke).
f. ugress eller planteavfall infisert med planteskadegjørere kan brennes på egnet sted for å hindre sykdomsspredning.
g. landbrukets nødvendig brenning av felte trær og vegetasjon for å holde landbruksområder åpne.
h. brenning nødvendig for brannvesenets øvelser.

Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller. Avfallsforbrenning kan medføre både helse- og miljøproblemer som når langt utover de lokale forholdene.

Husk at det heller ikke er lov å brenne produksjonsavfall, som for eksempel bygg- og anleggsavfall.

Hageavfall

Hageavfallet ditt kan du gjerne levere gebyrfritt på gjenvinningsstasjonene på Follestad og Yggeset. Her blir det kvernet og kompostert og blir til nye jordprodukter som brukes i hager og parker. Små mengder hageavfall, avskårne blomster, potteplanter og lignende kan kastes i restavfallet hjemme eller komposteres på egen eiendom.

Som hageavfall regnes:

  • Busker
  • Kvister
  • Løv
  • Gress
  • Juletrær

Flere informasjonsressurser