Etablering av energibrønn

Kort fortalt

En energibrønn kan varme opp boliger og andre bygg på en miljøvennlig måte, ved å hente opp grunnvarme som er lagret i bakken.

Planlegger du å bore en energibrønn? Da kan det hende at du må søke om tillatelse først.

Må du søke om å bore?

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere en energibrønn på din private eiendom, men det er noen unntak. Hvis energibrønnen innebærer et vesentlig terrenginngrep eller en konstruksjon av et anlegg, kan den være søknadspliktig (etter plan- og bygningsloven § 20-1). Energibrønnen må heller ikke være i strid med gjeldene planer for din eiendom.

Du er også ansvarlig for at brønnen ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler. Plan, bygg og eiendom i Asker kommune kan gi deg nærmere informasjon om hva reguleringsplanen og kommuneplanen sier om dette for din eiendom.

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du søke om tillatelse hos Plan, bygg og eiendom.

Dette har du ansvar for:

  • Du er ansvarlig for ikke å bore nærmere enn tillatt avstand fra VEAS-tunnelen eller offentlige vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med et av innbyggertorgene våre for informasjon om avstand til offentlige ledninger.
  • Du er selv ansvarlig for å ha kjennskap til eventuelle private vann- og avløpsledninger på eiendommen du skal bore på.
  • Du er ansvarlig for ikke å spre boreslam som forurenser. Det er derfor viktig at du og brønnborefirmaet vet hva dere skal gjøre med slam og vann fra boringen.

Hva gjør du med vann og boreslam fra brønnboringen?

Det er tre mulige måter å håndtere vann og slam fra brønnboringen på:

  • Vann og slam kan infiltreres i grunnen på din egen eiendom. Det er ditt ansvar å påse at vann og boreslam ikke flyter inn på naboeiendommer eller renner ned i sluk eller vassdrag.
  • Brønnborerfirmaet du har valgt kan søke kommunen om påslipp av renset borevann til kommunalt avløpsnett via søknad om påslipp av renset vann fra anleggsvirksomhet. Det vil ta fra to til fire uker fra du sender inn søknad til du får tillatelse fra kommunen.
  • Renset borevann kan slippes ut i vassdrag eller sjø (hvis det er fritt for forurensning). Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er myndighet for dette. Les mer om kravene til utslipp av renset borevann på Fylkesmannens nettsider.