Nedgravde oljetanker

Kort fortalt

Det er forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygg. Tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

Det er tillat å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Tanker som er i bruk skal være tilstandskontrollert og meldt inn til kommunen.

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på telefon 110.

Fjerning av oljetank

Det er forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygg. Hovedregelen er at tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

 1. Før fjerning må tanken tømmes for olje og rengjøres. Dette arbeidet bør utføres av et godkjent firma. Du kan se hvilke firmaer som finnes i ditt område på oljefri.no.
 2. Påfyllings- og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.
 3. Dersom tankeier selv ønsker å levere tanken til godkjent gjenvinningsstasjon, må tankeier få utstedt et gassfrisertifikat, som ikke er eldre enn 24 timer. Sertifikatet må fremvises ved levering av tanken.
 4. Når oljetanken er fjernet skal kommunen ha beskjed. Firmaet som har utført jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som tankeier har det endelige ansvaret for at det blir gjort. Bekreftelsen må inneholde:
 • Navn på tankeier og adressen der oppdraget er utført.
 • Beskrivelse av tanktype og tankens volum. 
 • Informasjon om at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak.

Det er Forskrift om nedgravde oljetanker i Asker som er førende for hva som gjelder for nedgravde oljetanker i vår kommune.

Søke om å la oljetanken bli liggende

Det vil alltid medføre kostnader ved fjerning av en oljetank, for eksempel som følge av fjerning av asfalt, gjerder, mur og beplantning. Det er kun ved uforholdsmessige kostnader at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om oppgraving.

Dersom den nedgravde oljetanken ligger slik til at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den, kan kommunen godkjenne at tanken blir liggende.

Slik søker du om å la oljetanken bli liggende

Tankeier må sende kommunen en godt begrunnet søknad med følgende vedlegg:

 • Situasjonskart som viser hvor tanken er gravd ned.
 • Bilder som viser tankens beliggenhet, adkomstmulighet og eventuelle andre fysiske forhold som kan være til hinder for å fjerne tanken.
 • Tilstandsrapport som bekrefter at tanken er tømt, renset og uten hull.
 • Dokumentert kostnadsoverslag på fjerning av tanken.

Ved behov, vil vi kunne be om ytterligere dokumentasjon. 

Søknad sendes på epost til eller per post til Asker kommune, Natur, miljø og landbruk, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Det er minimum tre måneders behandlingstid for søknader om å la oljetanker bli liggende.

Kontroll av oljetanken

Det er tillat å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Tanker som er i bruk skal være tilstandskontrollert og meldt inn til kommunen.

Det er tankeiers ansvar å sørge for kontroll av oljetanken for å sikre at den er i god stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig, og er lovpålagt etter forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsforskriften).

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen, og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Hvem kan utføre kontrollen?

Tilstandskontroll kan bare utføres av et firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Tilstandskontrollen kan eksempelvis utføres av en av tilbyderne på oljefri.no.

Etter at oljetanken er kontrollert, skal tankeier motta en tilstandsrapport.

Tankeier må sørge for at kontrolløren sender kopi av tilstandsrapporten til: Asker kommune, Natur, miljø og landbruk, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post:

Sørg for at oljetanken er registrert

Asker kommune fører register over alle nedgravde oljetanker i kommunen. Dersom din tank ikke er registrert hos oss, ønsker vi at du melder inn at du har en tank. Meldingen sendes til

Oftest stilte spørsmål om oljetanker

Spar tid - sjekk vår oversikt med de oftest stilte spørsmålene om nedgravde oljetanker

Energirådgivning

Er du i tvil om hva slags oppvarmingsløsning du skal velge, kan du kontakte kommunens energirådgiver for en gratis og uforpliktende energirådgivning hjemme hos deg: .

Les mer om hvordan du kan gjøre en energianalyse av boligen din.