Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Nedgravde oljetanker

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Er du eier av en oljetank er du ansvarlig for at oljetanken blir kontrollert regelmessig.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet.

Kontroll av oljetank

Det er tankeiers ansvar å sørge for kontroll av oljetanken. Kontrollen er lovpålagt etter forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsforskriften).

Hvor ofte?

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen, og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Hvem kan utføre kontrollen?

Tilstandskontroll kan bare utføres av et firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Tilstandskontrollen kan eksempelvis utføres av en av tilbyderne i Oljefri. Se oljefri.no.

Etter at oljetanken er kontrollert, skal tankeier motta en tilstandsrapport.

Tankeier må sørge for at kontrolløren sender kopi av tilstandsrapporten til: Asker kommune, Vann og vannmiljø, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post:

Fjerning av oljetank

Hovedregelen er at tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

Oppgraving og fjerning skal skje på følgende måte:

  1. Tanken tømmes for olje. Oljetanker kan fortsatt ha betydelig mengder restolje selv om oljen er brukt opp under fyring. Dette fordi innløpet til oljetankens sugeledning ligger et stykke over tankbunnen.
  2. Tanken rengjøres av firma med erfaring fra slikt arbeid.
  3. Påfyllings- og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

Dersom tankeier selv ønsker å levere tanken til gjenvinningsstasjon, må tankeier få utstedt et gassfrisertifikat, som ikke er eldre enn 24 timer. Sertifikatet må fremvises ved levering av tanken på avfallsanlegget.

Gjenfylling av oljetank

Dersom den nedgravde oljetanken ligger slik til at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den, kan kommunen godkjenne at tanken blir liggende.

Tankeier må da sende kommunen en godt begrunnet søknad med følgende vedlegg:

  • Et enkelt situasjonskart som viser hvor tanken er gravd ned på eiendommen. En håndtegning er OK.
  • Fotografier som viser tankens beliggenhet, adkomstmulighet og eventuelle andre fysiske forhold som har med søknaden å gjøre.
  • Tilstandsrapport som viser at tanken er tømt og renset av et firma med erfaring fra slikt arbeid, og at det ikke er oljeforurensning rundt tanken (fra hull eller betydelig søl i forbindelse med tidligere påfyllinger).

I en eventuell tillatelse til å la tanken bli liggende vil det bli stilt krav om at oljetanken fylles med sand, grus, lettklinker, pukk eller lignende.

Søknad sendes til e-post: eller per post til Asker kommune, Vann og vannmiljø, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Husk å gi oss beskjed

Når oljetanken er fjernet eller fylt igjen skal kommunen ha beskjed at det er gjort. Firmaet som har utført jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som huseier har det endelige ansvaret for at kommunen har fått beskjed.

Er du registrert i oljetankregisteret?

Asker kommune fører register over alle nedgravde oljetanker i kommunen. Dersom din tank ikke er registrert hos oss, ønsker vi at du melder inn at du har en tank.

Forbud mot fossil oljefyring fra 2020

Det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Alternative løsninger er varmepumpe, bioenergi og solenergi. For boliger med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ.

Ta kontakt med energirådgiver

Er du i tvil om hva du skal velge, kan du kontakte kommunens energirådgiver for en gratis og uforpliktende energirådgivning hjemme hos deg: .

Les mer om hvordan du kan gjøre en energianalyse av boligen din.