Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Nedgravde oljetanker - kontroller og unngå lekkasjer

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. Tankeiers forsikring dekker sjelden alle skader. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles brannvesenet.

Kontroller tanken

Tankeier plikter til å få kontrollert oljetanken. Kontrollen er lovpålagt og er hjemlet i forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsforskriften).

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Tilstandskontroller kan bare utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Tilstandskontrollen kan eksempelvis utføres av en av tilbyderne i Oljefri. Se oljefri.no.

Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi av sitt tilstandskontrollskjema til:

Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren.

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres.

Oljetankregister

Asker kommune fører register over alle nedgravde oljetanker i kommunen. Dersom din tank ikke er registrert hos kommunen, ønsker vi at du melder inn at du har en tank.

Fjerning eller sanering av oljetank

Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres, - og som hovedregel fjernes av godkjent firma.

For både gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som spesialfelt. Du finner flere slike firmaer som tilbyderne på oljefri.no.

Dersom tankeier selv ønsker å levere tanken til Yggeset gjenvinningsstasjon må tankeier få fra firmaet et gassfrisertifikat som ikke er eldre enn 24 timer for fremvisning ved levering av tanken på avfallsparken.

Som nevnt over er hovedregelen at tanker som ikke er i betryggende stand eller som ikke skal brukes mer fjernes. Men dersom den nedgravde oljetanken ligger vanskelig til slik at det vil medføre betydelige kostnader og fjerne den så godkjenner Asker kommune at gammel tank blir liggende i grunnen forutsatt at den tømmes, rengjøres, kontrolleres for hull (slik at man er sikker på at det tidligere ikke kan ha vært lekkasje) og fylles med sand, grus, lettklinker, pukk eller liknende.

Dersom tanken ønskes gjenfylt i stedet for fjerning skal det sendes en godt begrunnet søknad til:

Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Også etter fjerning av tanken skal kommunen ha beskjed. Firmaet som har gjort jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som huseier har det endelige ansvaret for at kommunen har fått beskjed.

Forbud mot fossil oljefyring i 2020

Stortinget har vedtatt et forbyd mot bruk av fossil fyringsolje innen 2020. Til å erstatte oljen finnes ulike alternative løsninger som varmepumpe, bioenergi og solenergi. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ.

Er du i tvil om hva du skal velge så ta kontakt med kommunens energirådgiver for gratis og uforpliktende energirådgivning hjemme hos deg: .

Les mer om hvordan du kan gjøre en energianalyse av boligen din.