Ny kunnskap om hindringer for deltagelse i fritidsaktiviteter

Oslo Economics presenterte mandag 4. mars en rapport bestilt av Asker kommune. Rapporten, som kartlegger kostnader og barrierer ved barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, blir en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunens videre arbeid med å utforme en ny modell for deltagelse i fritidsaktiviteter.

Lansering av rapport om barrierer ved barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i Asker
Fra venstre: Virksomhetsleder Bente Flygind, Thea Ringstad fra Oslo Economics, ordfører i Asker Lene Conradi og Arne Bård Dalhaug, fungerende idrettspresident. Foto: Marit Asheim

- Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap slik at vi framover kan jobbe for å få flere til å delta i fritidsaktiviteter. Økonomi skal ikke være en hindring for at barn og unge kan være med i fritidsaktiviteter, og sammen med idretten, kultur og andre aktører må vi som kommune prøve å finne nye og gode løsninger, sier ordfører Lene Conradi.

Tidligere undersøkelser, som Ungdata-undersøkelsen fra 2022, viser at barn i Asker er mer aktive og deltar i flere aktiviteter enn det nasjonale gjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller internt i kommunen, og ungdommene i Asker slutter også i aktivitetene noe tidligere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Ordfører Conradi erkjenner at det er utfordringer og ulikheter i Asker, også når det gjelder pris. Hun sier at kommunen nå trenger tid til å analysere funnene i undersøkelsen sammen med frivilligheten og andre aktører, og se det i sammenheng med annen relevant kunnskap.

Fra datainnsamling til nærmiljøkonferanse

Undersøkelsen ble sendt ut digitalt til foresatte i askerskolen, og nærmere 1600 foresatte har svart på hele undersøkelsen. Av disse er det 30 prosent som ikke har barn i organisert fritidsaktivitet. Det er også gjennomført dybdeintervjuer med 34 frivillige organisasjoner.

- Svarene gir kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å definere en ny modell for deltakelse i fritidsaktiviteter. Denne modellen skal legges frem til politisk behandling i andre halvdel av 2024, sier virksomhetsleder Bente Flygind.

Flygind forteller at kommunen etter lanseringen av rapporten skal gjennomføre en nærmiljøkonferanse på Asker Innbyggertorg (endret fra tre til en konferanse grunnet lav påmelding). Her vil frivilligheten, idretten og kulturen delta.

- Vi ønsker å samarbeide med frivilligheten, idretten og kulturen for å identifisere barrierer for deltagelse og bygge broer til fritidsaktiviteter. Ved å samarbeide kan vi sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid, avslutter Flygind.

Rapporten

Fritidsaktiviteter i Asker

Det er et stort tilbud av organiserte fritidsaktiviteter i Asker.

Støtteordninger til Fritidsaktiviteter

Har du behov for økonomisk støtte slik at barnet ditt kan delta på en organisert aktivitet, har vi Asker ulike støtteordninger for at barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Status om barn og unges deltakelse ved fritidsaktiviteter i Asker og levekårsdata

 • Ungdata-undersøkelsen (2022) viser at barn i Asker deltar mer, og på flere aktiviteter, enn gjennomsnittet i Norge:

  • På barneskolen er 81 prosent av elevene (5-7 trinn) med på faste fritidsaktiviteter, mot 77 prosent nasjonalt. Mellom barneskolene i Asker, varierer andelen allikevel fra 68 prosent til 90 prosent.
  • På ungdomsskolen er det 61 prosent som deltar i organiserte aktiviteter på fritiden, mot 59 prosent nasjonalt. Også her varierer tallene betydelig fra skole til skole, mellom 53 prosent og 70 prosent.
  • For videregående skole er tallet 40 prosent for Asker, mens det nasjonale gjennomsnittet er 44 prosent. Det vil si at askerungdommen slutter noe tidligere enn det nasjonale gjennomsnittet.
  • I VG3 er det 6 prosent som oppgir å aldri ha vært del av en organisasjon, klubb eller lag. Andelen er lik for gutter og jenter.

 • Asker Nord har både de plansonene med høyest inntektssnitt, og de plansonene med lavest inntektssnitt i kommunen. Det vil si at selv om gjennomsnittet er betydelig høyere i nord, finner vi også de laveste inntektene her.
 • Statistikk fra Husbanken viser at 1 711 barn og unge i Asker bor i familier med lav inntekt. Dette utgjør 7,9 prosent av alle barn og unge i Asker. 1,5 prosent av barn og unge i Asker bor i lavinntektshusholdninger som i tillegg leier og bor trangt. Det tilsvarer 133 barnefamilier (kilde: Husbanken Boligsosial monitor)
 • For mer statistikk og informasjon om helsetilstanden i befolkningen i Asker, se Folkehelseoversikten 2023-2027.