Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Tildelt treningstid for 2019/2020 gjeldende for 2020/2021

Arbeidet med harmoniseringen av reglementer fra de tre tidligere kommunene starter sannsynligvis i løpet av 2020, og nytt felles reglement vil tidligst gjelde for sesongen 2021/2022.

Det er derfor bestemt at tildelt treningstid for sesonger 2019/2020 også skal gjelde for 2020/21.

Les brev til idrettslagene (PDF)

Leie øve- og treningstid i idrettshaller og gymsaler

Kort fortalt

Lag og foreninger kan leie øve- og treningstid i idrettshaller og skolenes gymsaler på faste tidspunkter i ukedagene.

For sesongen 2020/2021 gjelder eksisterende reglement for de tre tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum. 

Her finner du priser for leie av haller. Det er gratis leie for barn og unge under 18 år.

Slik søker du om øve- og treningstid

I tidligere Asker

Frist for lag og foreninger til å søke om leie av øve- og treningstid for kommende skoleår, er i midten av mars hvert år.

Søknad om leie av treningstid

Hva må med i søknaden

For lagidretter

 • Oversikt over antall påmeldte lag i seriespill pågående sesong (lag/utøvere fra 10 år og oppover, født i 2010 eller tidligere).

For individuelle idretter

 • Navnelister over individuelle utøvere 10 år og eldre (født i 2010 eller tidligere). Skjemaet «Navnelister individuelle utøvere» skal fylles ut.
 • Merk at det kreves dokumentasjon på at alle som er 13 år og eldre skal ha konkurrert tre ganger eller mer, året i forveien (altså i 2019).
 • Det samme gjelder for 10, 11 og 12-åringene, med dokumentasjon på at de har konkurrert minst én gang i 2019 i approberte konkurranser (stevner godkjent av idrettsforbund e.l.).
 • Utøverne skal ikke telles dobbelt innen samme idrettsgren, og det skal kun meldes utøvere fra 10 år og eldre.
 • Passive medlemmer og ledere/trenere skal ikke være med i tallgrunnlaget.

Hvordan fordeles treningstid

Askermodellen er styrende for fordeling av treningstid i kommunens flerbrukshaller og i Holmen Turnhall. Askermodellen er en matematisk utregningsmodell, og er utarbeidet i samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR). Fordelingen skjer på bakgrunn av Askermodellen og ønskene i søknaden.

Idrettslagene møtes i begynnelsen av mai for å diskutere fordelingen og gjøre bytter av treningstider seg imellom. Dette for å oppnå et resultat som er best mulig for flest mulig.

Idrettslagene fordeler deretter tid til sine lag og grupper.

I det elektroniske søknadsskjemaet må du dokumentere/registrere antall lag i seriespill og antall tellende, individuelle utøvere. Tallene vil bli kontrollert opp mot medlemsregistreringen i Akershus idrettskrets og de enkelte særkretser/forbund, og er grunnlaget for beregning av tildelt treningstid i henhold til Askermodellen.

Kjekt å vite før du søker om

... treningstid i idrettshall

Den årlige fordelingen av idrettshaller gjelder fra skolestart til skoleslutt. Åpningstider i forbindelse med ferier varierer.

 • Treningstid fordeles til idrettslag i Asker kommune som har utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av seriespill/terminfestede konkurranser.
 • Treningstid i flerbrukshallene fordeles etter Askermodellen (link til side)
 • Brukere som driver med aktiviteter som ikke får tildelt tid etter Askermodellen, kan søke om tid i gymsaler.

... treningstid i skolens gymsal

 • Den årlige fordelingen av treningstider i gymsaler gjelder for perioden 1. september til 15. mai, i ukedagene mandag til fredag.
 • Leie av gymsaler følger skoleruta, og er stengt på dager elevene har skolefri (link til skoleruta), og når skolen selv trenger den.
 • For trening før 1. september eller etter 15. mai, ta kontakt med aktuell skole da utleie likevel kan være mulig.
 • Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.
 • Der det er basisutstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc., kan dette brukes av leietakere. (Vi kan ikke garantere at dette er tilgjengelig ved alle skoler, men der de har denne typen utstyr, skal leietakere kunne bruke det). Utstyr som skolene har låst inn skal ikke brukes av leietakere.

Når trenger skolen gymsalen selv

For skoleruta 2019/2020 trenger skolene gymsalen til egne arrangementer følgende perioder:

 • Gymsal Billingstad skole: Stengt desember.
 • Gymsal Blakstad skole: Stengt desember (og juni).
 • Gymsal Hofstad skole: Stengt desember (og juni).
 • Gymsal Solvang skole, liten og stor: Stengt tirsdag 3. og onsdag 4. september. Stengt uke 7 i 2020.
 • Gymsal Vardåsen skole: Stengt 17.01.2020.

Utleie krever et minimum antall deltakere

For at du skal kunne leie treningstider i idrettshall og gymsaler, må gruppen bestå av et minimum antall deltakere som trener samtidig:

 • Individuelle idretter i flerbrukshaller: 12
 • Lagidretter i flerbrukshaller: 14
 • Friidrett innendørs: 20
 • Svømming: 8 per bane i Holmen svømmehall og 6 per bane i Risenga svømmehall, 20 i andre svømmehallidretter
 • Gymsaler: 8

Priser for leie

Regler for leie

Trening må vike plass for anleggets enkeltarrangementer. Det gis beskjed om dette minst en uke på forhånd.

 1. Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.
 2. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder over 18 år som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Lederen skal være den siste som forlater anlegget etter bruk.
 3. Lærer/leder/trener er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall/gymsal når disse forlates etter bruk. Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk.
 4. I anlegget/salen må det ikke brukes utefottøy eller fottøy som setter merker.
 5. Asker kommune aksepterer bruk av vannbaserte klisterprodukter og/eller sprayklister ved håndballaktivitet i følgende idrettshaller; Leikvollhallen (i «hall A»), i Heggedal idrettshall, Vollen idrettshall og Holmenhallen (fjellanlegget). I øvrige idrettshaller aksepteres ikke bruk av håndballklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må påregne å dekke merkostnader for ekstra renhold, samt å kunne bli bortvist fra anlegget.
 6. Der det finnes tilsynsvakt hjelper denne leietakerne til rette og ser til at reglene for orden, utleie, tilsyn, brann- og tyverisikring blir fulgt. Tilsynsvakten skal også føre statistikk over antall brukere.
 7. Leietakere i gymnastikksaler skal kunne bruke utstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc.
 8. Utstyr som skolen gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke. Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.
 9. Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten/Natur og Idrett. Slike skader må etter vurdering erstattes av leietakeren. Anlegget påtar seg intet ansvar for tap av eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler. Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie.
 10. Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar.
 11. For øvrig skal de enkelte anleggs regler/ordensregler også følges. Se eventuelle oppslag.

Leie av lokaler til arrangementer

Ta kontakt

Trenger du mer informasjon eller du har spørsmål til hvordan du søker om treningstid, ta kontakt på e-post: 

I tidligere Røyken

Søknadsfrist for leie av treningstid kommende skoleår er 1. april.

Søknad om treningstid

Prinsipper for fordeling

Følgende grupper prioriteres:

 1. Idrett for funksjonshemmede
 2. Allidrett for barn
 3. Hallidretter for barn og unge (opp til 19 år)
 4. Musikk/kultur
 5. Hallidretter for voksne (fra 20 år)
 6. Andre aktiviteter i idrettslag
 7. Andre aktiviteter (private grupper)

Utleiepriser

For leie av Midtbygdahallen og Røykenhallen gjelder følgende:

Leietakere med tilstedeværelse i bygda:
Grupper under 16 år, kroner 325 per time.

Leietakere med tilstedeværelse i bygda:
Grupper over 16 år, kroner 488 per time.

Leietakere utenfor bygda:
Kroner 650 per time.

Lån av gymsaler er gratis for alle.

Regler for bruk av Røykenhallen og Midtbygdahallen

1. Leie

Det inngås leieavtale med lag og foreninger som har søkt om leie av hallen på fastlagt søknadsskjema. Røyken kommune v/Servicetorget sender leiekontrakt til leietaker med opplysninger om tildelt halltid, reglement for bruk av hallen, samt branninnstruks.

2. Reglement

Leietaker plikter å forholde seg til reglementet for bruk av hallen og levere undertegnet kopi av kontrakten til Servicetorget før leieforholdet starter.

3. Branninstruks

Leietaker forplikter seg til å lese branninstruksen og levere undertegnet kopi av denne til Servicetorget før leieforholdet starter. Leietaker har det fulle ansvar for sin sikkerhet ved branntilløp. Det forutsettes at leietaker har adgang til egen mobiltelefon, jf. Branninstruks.

4. Ansvarlig leder

Leietaker skal alltid ha en ansvarshavende voksen leder (min.20 år) til stede under leietiden. Vedkommende skal møte opp i god tid. Hallen skal ikke låses opp før leder er kommet. Leder har også ansvar for å påse at hallen er stengt når bygningen forlates.

5. Gjestende lag/foreninger

Reglementet og branninnstruks gjelder også for gjestende lag og foreninger. Leietaker har ansvar for at reglement og branninnstruks er gjort kjent for ansvarlig(e) leder(e) for gjestende lag/foreninger/spillere.

6. Halltid

Leietaker kan benytte hallen i henhold til avtalt tid i leiekontrakten. Det er ikke tillatt å bruke hallen i skoleferier uten en spesiell avtale om dette. Slik avtale skal inngås med Servicetorget i Røyken kommune.

Dersom skolen/skolene i Røyken kommune må benytte Midtbygdahallen til arrangementer i forbindelse med den kulturelle skolesekken, eller andre arrangementer, vil utleie utgå. Leietaker vil bli varslet senest 14 dager på forhånd.

7. Nøkler

Lånetaker får utlevert nøkler av Servicetorget. Ved kontraktens opphør skal nøklene leveres tilbake til Servicetorget. Vedkommende leder som kvitterer ut nøkkel er personlig ansvarlig for bruken og nøkler skal ikke overdras til andre med mindre utleier gis skriftlig beskjed. Utelatelse medfører økonomisk ansvar. For langvarig utlån må depositum på kr 500 for lån av nøkler betales inn til konto: 7137 05 00112. Ved tap av nøkler er leietaker økonomisk ansvarlig.

8. Låserutiner

Hallen skal være låst kl. 22.00, eller seinest når siste leietaker forlater stedet kl. 22.00. Leietaker har ansvar for å sjekke at kraner er stengt, lys er slukket, tilfredsstillende renhold av lokalene er utført, alle utgangsdører, inklusiv bakdør og vinduer er forsvarlig låst når stedet forlates. 

Nøkkelkortene: Ikke lag hull i nøkkelkortene. Det sitter en antenne rundt inne i kortet og når den blir brutt så virker ikke kortet.

Hoveddøren v/Midtbygda barneskole er stengt fra kl. 17.00-22.00. Leietakere må bruke kort. Leietaker er selv ansvarlige for eventuelt å sette opp en lapp ved inngangsdøren med et telefonnummer til de som skal trene/spille/synge som kan ringes for at noen kan komme ut å åpne, eller ha ”dørvakt” til alle har kommet seg inn.

9. Lys

Lyset i Hallen skal slås av kl. 2200, eller seinest når siste leietaker forlater hallen etter kl. 22.00. Dersom leietaker ikke slukker lys, lukker alle vinduer, eller ikke låser etter seg, vil det bli fakturert for utrykninger med 2 timer per gang. Dette for å dekke utrykningen.

10. Tillatelse om bruk av klister i hallen

Det er totalforbud for bruk av klister i Midtbygdahallen. For Røykenhallen er det kun tillatt for bruk av klister fra og med G/J 15 år og oppover. Det skal benyttes klister som er vannbasert, type Trimona. Dette av hensyn til renhold og slitasje av gulvbelegget. Ved brudd på dette reglementet vil leietaker bli fakturert for ekstra kostnader knyttet til renhold.

11. Bruk av garderober og dusjanlegg

En oppfordrer alle leietakere til å unngå bruk av flere garderober enn nødvendig.

Leietaker skal påse at garderober og dusjanlegg forlates i ryddig stand. Søppel skal tømmes i søppelbøtter.

Røykenhallen: Leietaker kan benytte garderober og dusjanlegg nr. 5, 6, 7 og 8, og i helger vil samtlige garderober være tilgjengelig ved behov. Garderobe nr. 1, 2, 3 og 4 vil ikke være tilgjengelig for leietakere på hverdager.

Midtbygdahallen: Leietaker kan benytte garderober og dusjanleggene ved behov.

12. Håndballmål, Basketballstativer og benker

Leietaker skal påse at håndballmålene er heist opp og festet til vegg med bånd etter bruk. Leietaker skal påse at basketballstativer er heist opp etter bruk. Leietaker skal påse at benker vaskes og settes på plass etter bruk.

13. Søppel

Det praktiseres søppelsortering, og lånetaker skal påse at søppel blir kastet og tømt i henhold til gjeldende regler.

Det er ikke tillatt å røyke, medbringe eller nyte alkohol på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å medbringe kjeledyr inn i skolens lokaler.

14. Skader /Ulykke

Skader som blir påført inventar og utstyr, eller i lokalene for øvrig, erstattes fullt ut av leietaker.

Scenen/sceneteppet i Storstua v/Midtbygda barneskole er forbudt område for uvedkommende.

Utstyr i Storstua v/Midtbygda barneskole (elevers klær/utstyr) må ikke røres.

Bord og stoler v/SFOs kantineområde ved Storstua v/Midtbygda barneskole behandles med forsiktighet.

Ulykker som skjer en utøver har den voksne leietakeren ansvaret for. Førstehjelpsutstyr er leietakers ansvar

15. Faktura

Leietaker mottar faktura for leie av hallen i henhold til avtalt halltid i leiekontrakten 2 ganger per år, henholdsvis i juli og desember. Ved store arrangement sendes faktura i etterkant av arrangementet. Ved store arrangementer vil det bli en ekstra kostnad for rengjøring.

16. Brudd på reglement

Leietaker vil bli fakturert for følgende overtredelser:

 • Ved ekstra renhold som følge av for eksempel klisterbruk (ikke godkjent type)
 • Ved hærverk eller stjålne/tapte verdier
 • Ved utløsning av alarm grunnet at leietaker har forlatt bygget med dører eller vinduer åpne, eller beveget seg i området som de ikke har lånt/leiet. (Ved utrykning kr 4000,-)
 • Røykmaskin er ikke tillatt.

17. Vakthold ved store arrangement

Ved store arrangement skal det være vakter m/gule vester som har kunnskap og kjennskap om rømningsveiene flere steder i bygget

Dersom det registreres gjentatte brudd på reglementet vil det kunne medføre utestengelse fra hallen.

Røyken Eiendom AS har ikke lenger ambulerende kveldsvakt. Det vil si at alle leie/lånetakere selv er ansvarlige for å låse opp og igjen alle dører, slå av alle lys som blir benyttet. I nødstilfeller kan Røyken Brann og Redning kontaktes på telefon 31 28 45 00.

Branninstruks for utlån og utleie av kommunale bygg 2019-2020

Brukere skal:

 • utpeke en person som skal stå ansvarlig for brann- og beredskapsarbeidet
 • ha oversikt over hvor mange, og hvis mulig hvem som er tilstede
 • sørge for at alle er kjent med branninstruks for brukere og ordensregler for gjeldende bygg
 • informere alle om hvor de skal samles ved en eventuell brannalarm/brann
 • sørge for å ha med mobiltelefon tilgjengelig når bygningen benyttes
 • ha oversikt på arealene som benyttes til leie/lån. (hvilke arealer er det?)
 • ha navn på ansvarshavende med telefonnummer
 • ha en ansvarshavende som er inneforstått med og informerer andre ansvarlige om hvilke vilkår som gjelder for gjeldende bygg
 • sørge for at alle rømningsveier er ryddige og frie for hindringer
 • informere om at det er totalforbud mot bruk av åpen ild

Ved brann

 • Evakuer bygningen – ring 110
 • Varsle med manuell melder
 • Forsøk å slokke
 • Redd personer ut av brannrommet
 • Tell opp om at alle er kommet ut
 • Bistå brannvesenet når de kommer

Ved falsk brannalarm

 • Ring 110
 • Vent på beskjed fra brannvesen om at aktivitetene kan fortsette
I tidligere Hurum

Søke om leie av treningstid

Søknadsfrist for hovedfordelingen er 1. juni. Hovedfordelingen er normalt klar senest 17. juni. Ansvarlig søker må være over 18 år.

Søknad om leie av lokaler

Utleiepriser

Det er ulike priser for lag og foreninger og næringsliv:

 • Privatpersoner betaler lag- og foreningspris.
 • Foreninger for barn og unge under 25 år har gratis leie.
 • Politiske partier, nærmiljøforaenes ordinære møter og samlinger i regi av voksenopplæringen og pensjonistforeninger, leier gratis.

Leie av lokaler i skole og barnehage

Ønsker du å leie lokaler i skoler eller barnehager, tar du direkte kontakt med den skolen eller barnehagen det gjelder.

Leie av lokalene til arrangementer

Hvis du ønsker å lese om haller til leie for arrangementer, finner du det på denne siden.