Salgsvilkår for booking av lokaler i Asker kommune

Salgsvilkår for booking av lokaler i Asker kommune

1. Kort om avtalen og tjenesten

BookUp.no er en utleieportal med flere utleieaktører, og hver utleier selv er ansvarlig for salg, drift og vedlikehold av sitt utleiested. Underdomenet, booking.asker.kommune.no, er Asker kommunes utleieportal som bygger på tjenesten fra BookUp.no.

Asker kommune tilbyr en tjeneste for lån og leie av kommunens lokaler. Tjenesten er tilgjengelig for alle via nettside www.booking.asker.kommune.no, eller via innbyggertorgene på www.asker.kommune.no. Dersom du ønsker å booke et av våre lokaler må du bruke Vipps for innlogging. Dette er for autentifisering av deg som låne-/leietaker. Vipps sine vilkår og personvernerklæring finner du her: https://vipps.no/personvern-og-vilkar/

2. Tildeling og prioritering

Asker kommune og innbyggertorgene har flere tildelingskriterier, du finner alle våre kriterier her: https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/innbyggertorg/retningslinjer-tildeling-av-lokaler/

3. Partsforhold

Parter i denne avtalen er Asker kommune (org.nr. 920125298) og deg som personkunde, næringskunde eller som ansvarlig for frivillige lag og foreninger.

Kontaktopplysninger til Asker kommune:

Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

E-postadresse: Synnove.Osmundsen@asker.kommune.no

Telefonnummer: 90181969.

Leietaker/arrangør er den som foretar bestillingen. Dersom leietaker/arrangør er en forening eller et selskap skal det være representert med en kontaktperson som står ansvarlig for leieforhold og aktivitet. Du må være over 18 år for å være leietaker/arrangør.

Ved å booke lokaler godkjenner du disse bruks- og salgsvilkårene, du erkjenner at du oppfyller vilkårene for å bruke tjenesten, og du forstår at brudd på vilkårene kan medføre restriksjoner, sanksjoner og utestengelse fra tjenesten.
Salgsbetingelsene må godkjennes før du får mulighet til å gjennomføre bookingen.

4. Betaling

Betaling foregår etterskuddsvis via faktura. Kontakt Asker kommune dersom du har spørsmål om din faktura.

5. Levering

Leietaker/arrangør skal få tilgang til lokalene innenfor det tidsrommet bestillingen omhandler.

6. Angrerett og avbestilling

Privatpersoner som inngår avtale med kommunen om leie av lokaler, har en 14 dagers angrerett etter angrerettloven.

Privatpersoner og arrangører som låner lokaler gratis må avbestille lokalet i så god tid som mulig dersom det ikke skal benyttes. Dersom lokaler booket av samme arrangør gjentatte ganger ikke blir benyttet, kan innbyggertorgene avvise allerede godkjente reservasjoner og avslå senere forespørsler om leie.

Næringsdrivende aktører som betaler leie, må avbestille senest én uke i forveien. Ved senere avbestilling faktureres full pris.

7. Mangelskrav

Dersom lokalet er mangelfullt ved overtagelse må arrangøren varsle Asker kommune så raskt som mulig. Asker kommune skal forsøke å rette opp mangelen. Dersom retting ikke er mulig, kan arrangøren kreve en forholdsmessig reduksjon i leieprisen.

8. Rett til å flytte på fast øving/aktivitet til fordel for viktige/store arrangementer

Asker kommune kan i særlige tilfeller, ved å gi varsel inntil tre uker i forveien, flytte en fast øving/aktivitet til fordel for et prioritert arrangement.

9. Krav til markedsføring

Alt som skjer på innbyggertorgene, skal inngå som en del av innbyggertorgenes utadrettede program. Unntak er møtevirksomhet. Arrangører har ansvar for å legge inn sine aktiviteter i aktivitetskalenderen hvaskjeriasker.no i god tid før arrangementsdato. Ved behov for bistand, kontakt det aktuelle innbyggertorget. Alle aktiviteter som foregår på et innbyggertorg, skal omtales som at de skjer på stedet innbyggertorg i regi av aktuell arrangør. Bruk av Asker kommunes visuelle profil, bilder og logo kan kun skje i overensstemmelse med, og etter godkjenning av, Asker kommune.

10. Erstatningskrav

Dersom det forekommer skader på eiendom eller utstyr plikter leietaker/arrangør å gi beskjed til Asker kommune. Leietaker/arrangør kan bli pålagt erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Ved tyveri eller hærverk utført av andre må saken meldes til politiet i samråd med kommunen.

11. Behandling av personopplysninger

Asker kommune behandler personopplysninger i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Du finner vår personvernerklæring her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring-og-personvernombud/#personvernerklaering

12. Orientering om klageadgang på vedtak om tildeling av lokale

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av lokaler et enkeltvedtak som kan påklages. Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommunes e-postadresse: post@asker.kommune.no merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til Asker kommune innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.