22 millioner til fordeling til lokalt næringsliv

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok.

Lokale forhold skal legges til grunn for fordelingen av midlene, og kommunen har derfor opprettet en kompensasjonsordning som skal gi støtte til virksomheter som har blitt påvirket av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021. Total ramme er på 22 millioner kroner.

Tre kategorier

Ordningen er delt opp i tre ulike kategorier for kompensasjon:

  • Tap av salgsinntekter
  • Tap av varelager og andre kostnader
  • Tap og skade 

Alle ringkommunene rundt Oslo er særlig utsatt som følge av strenge forskrifter i hovedstaden. Asker Kommune har sammen med flere nabokommuner kjempet hardt for at sentrale myndigheter skal kompensere vårt lokale næringsliv for denne merbelastningen.

- Vi er svært glade for at det nå kommer 22 millioner til fordeling blant særlig utsatt næringsliv i Asker, sier ordfører Lene Conradi.

"Ventilordningen" med de 22 statlige millionene som nå kommer til utdeling i Asker er et resultat av bred politisk samhandling for økt støtte til utsatte deler av vårt næringsliv.

- Mange av våre flotte bedrifter opplever å falle utenfor de statlige ordningene, og disse pengene er en nødvendig og kjærkommen kompensasjon for inntektsbortfall og ulike former for tap som følge av strenge lokale forskrifter, fortsetter Conradi, og ønsker søkerne lykke til.

Det er nå åpnet for søknader - her finner du kriterier og muligheter for å søke om midler via Ventilordningen.

"Askerpakke 2" - lokal støtteordning

Formannskapet i Asker har også tidligere bevilget midler (blant annet med "Askerpakke 2"), som er utarbeidet i dialog med Asker Næringsforening og via møter med ledere i utsatte bransjer.

Formålet er bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt
næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner, og tiltakene er ment som
et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og
grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Her er informasjon om støtteordningene i "Askerpakke 2".