Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du søke kommunen om dette så snart som mulig. Du kan ikke gjøre endringer før vi har fattet vedtak.

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes ikke dette som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Eksempler på endring og krav til søknad:

  • beskrivelse av arealet 
  • godkjenning fra Plan -og bygningsavdelingen
  • leieavtale for nytt areal
  • ved fremleie må tillatelse til dette legges ved

Sendes på e-post til: post@asker.kommune.no

  • beskrivelse av arealet og plantegning
  • godkjennelse fra grunneier

Dette sendes på e-post til: post@asker.kommune.no

Dette har ingen krav til dokumentasjon

I dette tilfellet må du legge ved en konseptbeskrivelse, og sende e-post til: post@asker.kommune.no

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene dermed blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Send e-post til post@asker.kommune.no med informasjon om:

  • bevillingshaver
  • aksjeeierbok, der revisor bekrefter eierandelene

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.