Asker og Bærum jobber sammen for en bærekraftig utvikling

En ny internasjonal undersøkelse viser at Asker og Bærum ligger godt an til å oppfylle FNs bærekraftsmål på mange områder.

Alle FNs 17 bærekraftsmål
Foto: FN-sambandet

Men spesielt innenfor mobilitet, ressursbruk og bygg er det fremdeles en vei å gå.

De siste tre årene har 100 byer over hele verden evaluert sitt bærekraftsarbeid basert på 92 indikatorer. Nå er resultatene for de første 12 norske kommunene klare.

– Asker og Bærum skal være blant de beste på bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er godt i gang, og vi har alle forutsetninger for å lykkes med dette. Denne undersøkelsen hjelper oss når vi skal legge videre planer for dette arbeidet, sier kommunedirektør Lars Bjerke og kommunaldirektør Bente Herdlevær samstemt.

Kommunene har selv samlet inn data, mens FNs utviklingsprogram for smarte og bærekraftige byer (U4SSC) har verifisert og evaluert dataene. Resultatene viser blant annet hvordan kommunene ligger an innenfor folkehelse, vann, avfall, kollektivtilbud, utdanning og digitalisering.

På områder som arbeid, helse og utdanning skårer Asker og Bærum høyt på indikatorene. Resultatene på enkelte indikatorer innen vann og strøm vitner om velstandssamfunnet vi lever i. Vi har tilgang på strøm og vann, ren energi, samt gode tjenester innenfor renovasjon og avfallshåndtering. Men på andre områder er det et stykke igjen. Begge kommuner kommer dårlig ut når det gjelder kollektivtransport og middels når det gjelder måloppnåelse innenfor sykling.

– Vi må få flere til å velge sykkelen og bussen i hverdagen, både blant egne medarbeidere og innbyggerne våre. Det innebærer at vi må snu hver stein for å se hva som er viktigst. Er det flere bussavganger, andre ruter, bedre sykkelveier, sykkelkart, sier Bente Rudrud Herdlevær.

Selv om begge kommuner generelt ligger høyt på levekårsindikatorene, er det viktig å ta med seg at inntektsforskjellene i Asker og Bærum er av de største i landet.

– Dette er en utfordring vi kjenner godt fra folkehelsearbeidet. Vi jobber allerede på en rekke felt for å bidra til å bedre familiers levekår, blant annet gjennom universelle tiltak mot barn og unge, og dette må ikke glippe selv om vi kommer godt ut sammenlignet med andre byer, kommuner og land, sier Lars Bjerke.

Nasjonalt nettverk

Asker og Bærum kommuner deltar i etableringen av et bærekraftsnettverk for kommuner og fylkeskommuner i Norge sammen med U4SSC og KS (Kommunesektorens organisasjon). Bærekraftsnettverket er en samarbeids- og læringsarena for de kommunene og fylkeskommunene som har kommet lengst i arbeidet med bærekraftsmålene og implementeringen av disse.

Nettverket har en ambisiøs tilnærming til bærekraftig utvikling og verdiskaping på lokalt nivå. Bærekraftsnettverket er pådrivere for etableringen av et nasjonalt Bærekraftsløft som sees i sammenheng med nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.

I Asker kommune er oppfølgingen av bærekraftsmålene allerede en del av det ordinære styringssystemet i kommunen gjennom den nye kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032, basert på FNs bærekraftsmål.

Arbeidet med å følge opp mål og strategier er en integrert del av kommunens handlingsprogram og budsjett.

I Bærum kommune er bærekraftsmålene implementert i vedtatt handlingsprogram, og vil være en viktig dimensjon i arbeidet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel, som skjer i 2020-2021.

Les mer om undersøkelsen og Asker og Bærums resultater her

Fakta om FNs utviklingsprogram for smarte byer (U4SSC-IP)

  • United 4 Smart and Sustainable Cities Implementation Program (U4SSC-IP) er FNs byutviklingsprogram for smarte, bærekraftige byer.
  • U4SSC Implementation Program (U4SSC-IP) støtter implementering av U4SSC KPI-er i byer, gjennomfører prosjekter og bygger partnerskap, som har som mål å bygge smartere og mer bærekraftige byer over hele verden.
  • Organization for International Economic Relations (OiER) har det operasjonelle ansvaret for U4SSC Implementation Program.
  • 17 FN-organisasjoner står bak det globale implementeringsprogrammet som jobber mot å oppnå bærekraftsmål 11: «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
    Over 100 byer i hele verden har allerede implementert KPI-ene (Key Performance Indicators = nøkkeltall vi bruker for å måle hvordan vi ligger an).
  • I Norge er Ålesund kommune, Rana kommune, Bodø kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Karmøy kommune, Haugesund kommune, Trondheim kommune, Kristiansund kommune, Molde kommune de første deltakerne i programmet.

Fakta om FNs bærekraftsmål – et globalt veikart mot 2030

I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om en felles agenda for bærekraftig utvikling mot 2030.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Da målene ble vedtatt i 2015, var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Les mer om vårt arbeid med FNs bærekraftsmål