FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi må tenke helhetlig når vi skal løse framtidens utfordringer.

Alle FNs 17 bærekraftsmål
Foto: FN-sambandet

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål og 169 delmål for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

De folkevalgte besluttet i 2016 at nye Asker kommune skulle bygges på FNs bærekraftsmål. 

Hvordan gjør vi det?

Vi gjør dette gjennom våre strategiske planer, som del av det ordinære måle- og styringssystemet i kommunen og i budsjettarbeidet.

Rapporter

Asker's work on the SDGs 

For information on our work in English 

Eldre mann leker med barnebarn
Ikon bærekraftsmål 3

Mål 3 God Helse

Asker-samfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder.

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet arbeider helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse, motvirke utenforskap og redusere risikoen for sykdom og tidlig død.

 • Innbyggerne har tilgang til grunnleggende, helhetlige og forsvarlige helsetjenester av god kvalitet og til rett tid.

 • Innbyggere som mottar helsetjenester lever aktive og selvstendige liv, tar medansvar for egen helse og deltar i utforming av tjenestene ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.

 • Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivilligheten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.

 

Tiltak mål 3

Fire barn i skolegården
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Ikon bærekraftsmål 4

Mål 4 God utdanning

Asker-samfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer mulighet for livslang læring for alle.

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet har inkluderende og trygge oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse.

 • Alle barn har tilgang til barnehage av god kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og læring, og som forbereder barna til å begynne i grunnskolen.

 • Alle fullfører likeverdig grunnskole med opplæring av god kvalitet, har høyt læringsutbytte og et godt grunnlag for å fullføre videregående opplæring.

 • Barn og unge utvikler relevant kompetanse for fremtidens samfunn og arbeidsliv, med særlig vekt på yrkesrettede fag, teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

 

Tiltak mål 4

Samarbeid på arbeidsplassen
Ikon bærekraftsmål 9

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Asker-samfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv.

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer.

 • Asker-samfunnet har en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet.

 • Asker-samfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv som bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping.

 

Tiltak mål 9 

Skisse av fremtidig gatetun
Foto: White arkitekter
Ikon bærekraftsmål 11

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Asker-samfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern.

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet har bærekraftige og samordnede bolig-, arealog transportløsninger som tilrettelegger for smart samfunnsutvikling.

 • Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et tilfredsstillende avløpssystem, og en effektiv og miljøvennlig renovasjons- og avfallshåndtering.

 • Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av uforutsette og uønskede hendelser.

 • Alle innbyggere har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris.

 • Asker-samfunnet har minimale negative konsekvenser på det ytre miljøet.

 • Asker-samfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet, kulturmiljøer og et aktivt og levende landbruk.

 

Tiltak mål 11

Busser på busstasjonen i Asker
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Ikon bærekraftsmål 13

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Asker-samfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer.

 • Asker-samfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner.

 

Tiltak mål 13

Samarbeid for å nå målene
Foto: Ikon bærekraftsmål 17
Ikon

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Asker-samfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en bærekraftig utvikling. 

Dette skal vi oppnå

 • Asker-samfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.

 • Asker-samfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

 • Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling.

 

Tiltak  mål 17