Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kommuneplanens arealdel

Killingholmen fra lufta
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

I mai 2020 startet jobben med å lage ny arealdel for kommuneplanen til Asker kommune. Når kommunen lager en ny plan er det lovpålagt å involvere innbyggere og andre interesserte for å få innspill til planarbeidet.

Dette er spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanen, som er det viktigste verktøyet som vi har for styring av Asker kommune.

I forbindelse med planarbeidet har vi fått inn over 300 innspill! Les mer om dette og planprogrammet på denne siden.

Hva skjer nå?

Forslaget til kommuneplanens arealdel er snart klart og legges da frem for politikerne til 1. gangsbehandling. Formannskapet vedtar om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn høst 2021. 

Siden det ble varslet oppstart av planarbeidet i 2020 har vi jobbet fortløpende med kvalitetssikring av plankart, bestemmelser og vurdering av arealinnspill. Les mer om arbeidet med behandling av innspillene lenger ned på siden. 

Arealdelens planprogram 

Kommunestyret vedtok 8. desember 2020 planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Planprogrammet setter rammen for arbeidet med arealdelen og baserer seg må målene fra kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2020. 

Innspill til arealdelen

Tre kommuner har blitt til én kommune, og tre kommuneplaner skal bli til én kommuneplan. Da vi varslet oppstart av planarbeidet fikk vi inn over 300 innspill fra innbyggere, organisasjoner og næringsaktører i Asker kommune. Det er tydelig at en ny kommuneplan engasjerer mange.

Vi vurderer nå alle innspill opp mot mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til kommuneplanens arealdel.

Vi får mange henvendelser fra dere som har kommet med innspill til kommuneplanen, hvor dere ønsker dialog om innspillet. Vi beklager at vi ikke har anledning til å gå i dialog med de som har sendt inn innspill i denne fasen av arbeidet med kommuneplanen. Vi jobber fortsatt med analysene som ligger til grunn for vurderingene av innspillene før planen kan legges frem til politisk behandling. 

Etter at planforslaget er politisk behandlet vil det bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn. I denne perioden er det mulig å komme med  høringsuttalelser, altså innspill, til forslaget til ny arealdel.

Ønsker du å lese innspillene vi har fått inn kan du gjøre det via vår innsynsløsning

Video: oppstart av kommuneplanens arealdel

Når skjer hva?

 1. Fullført:

  12. mai 2020

  Formannskapet behandlet arealdelens planprogram og legger det ut på offentlig ettersyn

  Her kan du se behandling i formannskapet
 2. Fullført:

  Mai 2020

  Kommuneplanens arealdel varsles oppstart i aviser og på nett

 3. Fullført:

  15. september 2020

  Frist for å komme med innspill til arealdelen

 4. Fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 5. Fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet vedtas av kommunestyret

 6. Ikke fullført:

  September 2021

  Arealdelen skal til 1. gangs behandling i formannskapet. Da vedtar de om forslaget til ny arealdel skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette betyr at det blir tilgjengelig for alle, og at alle kan komme med innspill til forslaget.

 7. Ikke fullført:

  Desember 2021

  Frist for innspill til arealdelen.

 8. Ikke fullført:

  Vår 2022

  Arealdelen skal til 2. gangsbehandling i formannskapet. Før den blir endelig vedtatt har innspillene som kom inn ved offentlig ettersyn blitt behandlet og vurdert.

 9. Ikke fullført:

  Vår 2022

  Arealdelen behandles og vedtas av kommunestyret