Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kommuneplanens arealdel

Killingholmen fra lufta
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

I mai 2020 starter jobben med å lage ny arealdel for kommuneplanen til Asker kommune. Når kommunen lager en ny plan er det lovpålagt å involvere innbyggere og andre interesserte for å få innspill til planarbeidet. Dette er spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanen, som er det viktigste verktøyet som vi har for styring av Asker kommune. 

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en langsiktig plan og et handlingsprogram som styrer kommunens utvikling og bruk av arealer. Kommuneplanen definerer overordnede mål for hva kommunen skal jobbe mot. Alle kommuner skal ifølge loven ha en kommuneplan. I Asker kommune finnes det i dag ikke noen kommuneplan, men tre kommuneplaner som ble vedtatt i de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker.

De tre gjeldende kommuneplanene finner du her.


En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Samfunnsdelen ble vedtatt juni 2020. Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv frem til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene for innbyggerne, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, som for eksempel klimaendringer og økonomisk utvikling. Den fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlag for de ulike sektorenes planer og virksomhet.


• Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en plan som styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Hva er et planprogram?

Et planprogram skal beskrive hvordan planen skal utformes: prosessen, fremdriftsplanen og planer for medvirkning. Det skal også si noe om hvilke utredninger planen skal gjøre, og hva slags konsekvenser planen får.


• Les planprogrammet til kommuneplanens arealdel her.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang. Planarbeidet ble varslet oppstart i mai 2020, med frist for å komme med innspill 15. september 2020. Det kom inn over 300 innspill til planarbeidet. Disse innspillene skal nå gjennomgåes og arealdelen skal utarbeides. I februar 2021 skal arealdelen til 1. gangs behandling.

I løpet av høsten 2020 vil arealdelens planprogram også vedtas. Planprogrammet kan du lese her. Ønsker du å lære mer om planprogrammet kan du se kommuneplansjefens presesntasjon her: 

Video: oppstart av kommuneplanens arealdel

Når skjer hva?

 1. Fullført:

  12. mai 2020

  Formannskapet behandlet arealdelens planprogram og legger det ut på offentlig ettersyn

  Her kan du se behandling i formannskapet
 2. Fullført:

  Mai 2020

  Kommuneplanens arealdel varsles oppstart i aviser og på nett

 3. Fullført:

  15. september 2020

  Frist for å komme med innspill til arealdelen

 4. Ikke fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 5. Ikke fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet vedtas av kommunestyret

 6. Ikke fullført:

  Februar 2021

  Arealdelen skal til 1. gangs behandling i formannskapet.

 7. Ikke fullført:

  Februar/ mars 2021

  Frist for innspill til arealdelen

 8. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Arealdelen skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 9. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Arealdelen behandles og vedtas av kommunestyret