Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kommuneplanens arealdel

Killingholmen fra lufta
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

Asker lager ny kommuneplan. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen sier noe om hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på en best mulig måte. Den ble vedtatt 9. juni 2020.

Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes. Arbeidet med planen startet i mai 2020, og kommunedirektørens forslag til ny arealdel er nå tilgjengelig. 

Forslag til ny arealdel består av en rekke dokumenter. Hoveddokumentene er planforslaget som skal vedtas. I tillegg følger flere kart og dokumenter som en støtte til hoveddokumentene, disse skal ligge som vedlegg til planforslaget. Andre dokumenter er utarbeidet som en del av prosessen ny arealdel, og vil ikke ligge ved planen når den endelig vedtas.

Hoveddokumenter til kommuneplanens arealdel 

Arealdelen fastsetter arealbruken i kommunen, består av følgende hoveddokumenter og er juridisk bindende:

Vedlegg til bestemmelsene:

Kart til kommuneplanens arealdel 

Det følger en rekke kart med en arealplan. Noen av disse følger hoveddokumentene til planen og er juridisk bindende. Andre kart viser ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og fungerer som støttekart.

Temakart

Temakartene vedtas som en del av arealdelen og er juridisk bindende:  

Kart som viser ulike hensyn vi tar i planarbeidet

I Asker-kart finner du nye kart som hører til arealdelen. Disse gir oversikt over ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og som legger føringer for arealutviklingen:

 • Aktsomhetskart (skred, ras, flom, grunnforhold)
 • Naturtyper (biologisk mangfold)
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Støy
 • Matjord, (fulldyrket mark, AR5)

Her kommer du inn på Asker-kart og kan finne de ulike kartene.

Kart som viser endringer som er gjort i planarbeidet

Alle endringer over to dekar er vist i endringskartet. I samme kart er også fulldyrket mark vist med okergul farge.

Klikk her for å komme til endringskartet.

Lurer du på hvordan du finner fram i kartene? 

Les denne beskrivelsen for å finne fram i kartene.

Andre dokumenter og utredninger

Til kommuneplanens arealdel følger ulike dokumenter og utredninger som er en støtte til hoveddokumentene beskrevet over:

Innspill til oppstart av arealplanarbeidet

Etter varsel om oppstart mottok kommunen over 300 innspill innen fristen 15. september 2020. Disse er vurdert opp mot hensyn til senterstruktur, strandsonen, vern og eventuell fare. Alle innspill er oppsummert og kommentert.

Les mer om innspillene vi har fått inn

De fleste innspillene er arealinnspill, men det er også en rekke generelle innspill fra offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsaktører og privatpersoner. Arealinnspillene er sortert på lokalområde, og inneholder ett dokument med alle innspillene i sin originale form, og ett dokument som inneholder kommunedirektørens kommentarer til hvert enkelt innspill. Forslag til ny gravlund på Åstad gård er behandlet for seg. 

Alle arealinnspill og inndeling av lokalområder finnes også i et eget kart.

 

Presentasjon i formannskapet

22. juni ble forslaget til ny arealplan lagt frem for formannskapet. Selv om forslaget ikke skal 1. gangsbehandles før i september, er dokumentene gjort tilgjengelig, og forslaget presentert for politikerne.

Se kommuneplansjef Tor Arne Midtbø presentere forslaget til ny arealplan.

Hvis du ønsker å se hele møtet og spørsmålene som kom etter presentasjonen, gå til det politiske møtet.

Når skjer hva?

 1. Fullført:

  12. mai 2020

  Formannskapet behandlet arealdelens planprogram og legger det ut på offentlig ettersyn

  Her kan du se behandling i formannskapet
 2. Fullført:

  Mai 2020

  Kommuneplanens arealdel varsles oppstart i aviser og på nett

 3. Fullført:

  15. september 2020

  Frist for å komme med innspill til arealdelen

 4. Fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 5. Fullført:

  17. november 2020

  Planprogrammet vedtas av kommunestyret

 6. Fullført:

  Juni 2021

  Kommunedirektørens forslag til ny arealdel gjøres tilgjengelig for politikerne og innbyggerne i Asker.

  Her kan du se hele presentasjonen av forslaget i formannskapet.
 7. Ikke fullført:

  September 2021

  Arealdelen skal til 1. gangs behandling i formannskapet. Da vedtar de om forslaget til ny arealdel skal legges ut til offentlig ettersyn.

 8. Ikke fullført:

  Oktober 2021

  Hvis politikerne har vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn vil den nå bli tilgjengelig med eventuelle endringer fra 1. gangsbehandling. Nå blir det mulig å komme med innspill til forslaget til ny arealdel.

 9. Ikke fullført:

  Desember 2021

  Frist for innspill til arealdelen.

 10. Ikke fullført:

  Vår 2022

  Arealdelen skal til 2. gangsbehandling i formannskapet. Før den blir endelig vedtatt har innspillene som kom inn ved offentlig ettersyn blitt behandlet og vurdert.

 11. Ikke fullført:

  Vår 2022

  Arealdelen behandles og vedtas av kommunestyret

Informasjon om oppstartsarbeidet til arealplanen

Les mer om oppstartsarbeid for kommuneplanens arealdel.   

Har du spørsmål om forslag til ny arealplan?

Ta kontakt med oss på e-post