Kommuneplanens arealdel

NB: forslag til kommuneplanens arealdelen er ikke vedtatt lagt ut på høring, og vi tar ikke imot innspill utenom høringsperioden. Mer informasjon om når og hvordan du kan sende inn merknader til arealdelen vil komme.

Killingholmen fra lufta
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

Asker lager ny kommuneplan. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen sier noe om hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på en best mulig måte. Den ble vedtatt 9. juni 2020.

Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes. Arbeidet med planen startet i mai 2020, og kommunedirektørens forslag til ny arealdel er nå tilgjengelig. 

Forslag til ny arealdel består av en rekke dokumenter. Hoveddokumentene er planforslaget som skal vedtas. I tillegg følger flere kart og dokumenter som en støtte til hoveddokumentene, disse skal ligge som vedlegg til planforslaget. Andre dokumenter er utarbeidet som en del av prosessen ny arealdel, og vil ikke ligge ved planen når den endelig vedtas.

Hoveddokumenter til kommuneplanens arealdel 

Arealdelen fastsetter arealbruken i kommunen, består av følgende hoveddokumenter og er juridisk bindende:

Vedlegg til bestemmelsene:

Kart til kommuneplanens arealdel 

Det følger en rekke kart med en arealplan. Noen av disse følger hoveddokumentene til planen og er juridisk bindende. Andre kart viser ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og fungerer som støttekart.

Temakart

Temakartene vedtas som en del av arealdelen og er juridisk bindende:  

Kart som viser ulike hensyn vi tar i planarbeidet

I Asker-kart finner du nye kart som hører til arealdelen. Disse gir oversikt over ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og som legger føringer for arealutviklingen:

 • Aktsomhetskart (skred, ras, flom, grunnforhold)
 • Naturtyper (biologisk mangfold)
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Støy
 • Matjord, (fulldyrket mark, AR5)

Her kommer du inn på Asker-kart og kan finne de ulike kartene.

Kart som viser endringer som er gjort i planarbeidet

Alle endringer over to dekar er vist i endringskartet. I samme kart er også fulldyrket mark vist med okergul farge.

Klikk her for å komme til endringskartet.

Lurer du på hvordan du finner fram i kartene? 

Les denne beskrivelsen for å finne fram i kartene.

Andre dokumenter og utredninger

Til kommuneplanens arealdel følger ulike dokumenter og utredninger som er en støtte til hoveddokumentene beskrevet over:

Innspill til oppstart av arealplanarbeidet

Etter varsel om oppstart mottok kommunen over 300 innspill innen fristen 15. september 2020. Disse er vurdert opp mot hensyn til senterstruktur, strandsonen, vern og eventuell fare. Alle innspill er oppsummert og kommentert.

Les mer om innspillene vi har fått inn

De fleste innspillene er arealinnspill, men det er også en rekke generelle innspill fra offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsaktører og privatpersoner. Arealinnspillene er sortert på lokalområde, og inneholder ett dokument med alle innspillene i sin originale form, og ett dokument som inneholder kommunedirektørens kommentarer til hvert enkelt innspill. Forslag til ny gravlund på Åstad gård er behandlet for seg. 

Alle arealinnspill og inndeling av lokalområder finnes også i et eget kart.

 

Presentasjon i formannskapet

22. juni ble forslaget til ny arealplan lagt frem for formannskapet. Selv om forslaget ikke skal 1. gangsbehandles før i september, er dokumentene gjort tilgjengelig, og forslaget presentert for politikerne.

Se kommuneplansjef Tor Arne Midtbø presentere forslaget til ny arealplan.

Hvis du ønsker å se hele møtet og spørsmålene som kom etter presentasjonen, gå til det politiske møtet.

Når skjer hva?

 1. Fullført:

  12. mai 2020

  Formannskapet behandlet arealdelens planprogram og legger det ut på offentlig ettersyn

  Her kan du se behandling i formannskapet
 2. Fullført:

  Mai 2020

  Kommuneplanens arealdel varsles oppstart i aviser og på nett

 3. Fullført:

  15. september 2020

  Frist for å komme med innspill til arealdelen

 4. Fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 5. Fullført:

  17. november 2020

  Planprogrammet vedtas av kommunestyret

 6. Fullført:

  Juni 2021

  Kommunedirektørens forslag til ny arealdel gjøres tilgjengelig for politikerne og innbyggerne i Asker.

  Her kan du se hele presentasjonen av forslaget i formannskapet.
 7. Fullført:

  September 2021

  1. gangsbehandlingen av arealdelen ble vedtatt utsatt i formannskapet.

 8. Fullført:

  Oktober 2021

  Arealdelen ble behandlet i formannskapet. De vedtok at planen skal sendes tilbake til administrasjonen med ønske om at visse arealer og temaer vurderes før formannskapet legger den ut på høring.

 9. Ikke fullført:

  Vinter/vår 2022

  Arealdelen skal til 1. gangsbehandling i formannskapet. Før den blir endelig vedtatt har innspillene som kom inn ved offentlig ettersyn blitt behandlet og vurdert.

 10. Ikke fullført:

  Høst/vinter 2022

  Arealdelen 2. gangsbehandles og vedtas av kommunestyret

Informasjon om oppstartsarbeidet til arealplanen

Les mer om oppstartsarbeid for kommuneplanens arealdel.   

Har du spørsmål om forslag til ny arealplan?

Ta kontakt med oss på e-post