Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 13. juni 2023. Her kan du lese om prosessen, og se de vedtatte dokumentene.

Kort fortalt

Askers kommuneplan er tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes. Kommuneplans arealdel ble vedtatt sommeren 2023.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 13. juni 2023.

Arealplankart

Får å finne fram til arealplankartet i kartløsningen velger du:

  1. arealplaner
  2. deretter kommuneplan

Plandokumenter

Kommunestyrets behandling

Du kan lese alle saksdokumentene og se behandlingen i kommunestyret i opptak her: 

Informasjonsmøte om ny arealplan

I august 2023 gjennomførte vi et digitalt informasjonsmøte om den nye arealplanen. Her kan du se opptak av møtet: