Utomhusplan

Hensikten med en utomhusplan er å planlegge et helhetlig samspill mellom bygninger og tilhørende uteområder med mål å oppnå gode, funksjonelle og estetiske løsninger, herunder egnede og tilgjengelige uteoppholdsarealer, god terrengtilpasning og terrengbehandling, bevaring av eksisterende vegetasjon og naturformasjoner og nyplanting.

Behandling

Kommunen kan ved forhåndskonferanse med tiltakshaver eller etter innsendt søknad, stille krav om at det skal utarbeides utomhusplan. Ved forhåndskonferansen bør det avklares hvorvidt eksisterende trær, annen vegetasjon, eller andre verdifulle natur- eller kulturlandskapselementer bevares.

Forprosjekt til utomhusplan skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Endelig godkjent, detaljert utomhusplan vil være et vilkår for igangsettingstillatelse.

Kommunen vil ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse stille krav til at utomhusarealene opparbeides i henhold til utarbeidet utomhusplan.

Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til plan før bebyggelsen tas i bruk. Det kan dispenseres fra dette krav mot at tiltakshaver stiller bankgaranti for et beløp til gjenstående arbeider. Bankgarantiens størrelse fastsettes av kommunen.

Planmaterialet skal inneholde

 • Fargelagt utomhusplan i målestokk 1: 200 eller større, dato og tegnforklaring. Forprosjekt til utomhusplan kan være i målestokk 1:500.
 • Nødvendige snitt. 
 • Arealregnskap som viser tomteareal (netto), bebygget areal, kjøre- og manøvreringsareal, lagerareal, grøntareal. 
 • Redegjørelse for anleggstekniske tiltak for å beskytte terreng og vegetasjon som skal bevares under anleggsperioden, f.eks. beskyttelsesgjerder (kfr. riggplan og massedeponering). 
 • Materiellet kan i tillegg inneholde illustrasjoner, soldiagram, detaljert materialbeskrivelse, anbudsbeskrivelse etc.

Forprosjekt til utomhusplan skal vise

1. Avgrensninger

Reguleringsgrenser (formålsgrenser), byggegrenser, eiendomsgrenser og evt. BAF soner

2. Plassering og høyde på bebyggelse og utomhusarealer

Herunder kjøreveier, gang- og sykkelveier, stier, leke- og oppholdsarealer, eksisterende trær og vegetasjon som skal bevares mm

Detaljert utomhusplanen skal vise

1. Avgrensinger

Reguleringsgrenser (formålsgrenser), byggegrenser, eiendomsgrenser og evt. BAF soner

2. Terrengforhold

 • Eksisterende terreng (heltrukne koter), framtidig terreng (stiplete koter).
 • Skråningsutslag og murer, avgrensning av terrenginngrep. Nødvendige  punkthøyder (kotehøyder) ved steder som inngangsparti, sluk, trapper, samt ved topp/ bunn mur

3. Trafikkforhold

 • Arealer for gående og kjørende trafikk
 • Framkommelighet for kjøretøy ved renovasjon, utrykning, brøyting m.m., (dokumenteres ved målsetting)
 • Biloppstillings- og garasjeplasser samt evt. sykkelparkering, (anvises og målsettes)
 • Tilgjengelighet for forflytningshemmede (bilister, rullestolbrukere m.m.), (dokumenteres ved målsetting med henhold til stigningsforhold og bredder).

4. Vegetasjon

Eksisterende vegetasjon som skal bevares avgrenses, bevaringsverdige trær måles inn.

Ny vegetasjon (art, planteavstand eller areal per plante, avgrensning av plantefeltene, størrelse på nye trær ved planting angis ved stammeomkrets)

5. Lek

Lekearealenes plassering, utforming og innhold (lekeapparat og underlag, markdekke, mm.)

6. Tekniske forhold

 • Avrenning av overflatevann vises med piler, plassering av sluk, grøfter
 • Områder for snøopplag
 • Veier og plasser- veibredder, stigning, svingradier, kantstein, evt. gatevarme
 • Murer- høyde på murer og murkrone
 • Trapper og ramper- rekkverk, bredde og stigning
 • Utebelysning- stolper, armaturer
 • Gjerder, veirekkverk, ledegjerde
 • Støyskjermer, støyvoller
 • Trafo, pumpehus, koplingsskap etc.
 • Det redegjøres for plassering, utforming, farge og materialbruk av elementene.

7. Materialbruk i markdekker

Gress, grus, asfalt, belegningsstein, gatestein etc.

8. Møblering

Benker, renovasjonsbeholdere, pullerter, skilt, postkassestativ, flaggstenger etc. 

Det redegjøres for plassering, utforming, farge og materialbruk av elementene.

9. Bygninger

Kotehøyder for o.k. gulv i hver etasje, gesims, utgangsdører og kjøreporter, terrasser

10. Forhold utenfor eiendommen

Forhold  som har betydning for planen vises, eksempelvis veier, trær, bygninger, friområder.

Universell utforming

Et tilgjengelig fysisk miljø innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne kan bruke miljøet på samme måte som andre. Det vil si at jo bedre tilgjengeligheten er, jo mindre hemmet vil mennesker med nedsatt funksjonsevne bli. Ved å la de mest omfattende behovene være bestemmende for utformingen, blir forholdene som regel bedre for alle.

Kravene om universell utforming i Teknisk forskrift (TEK 10) gjelder også for utearealer; uteareal for allmennheten, felles uteareal for større boligområde, uteareal for boligbygning med krav om heis, og uteareal i tilknytning til byggverk for arbeids- og publikumsbygninger. Krav til universell utforming er i hovedsak omtalt i kapitlene 8 og 12 som henholdsvis er kalt Uteareal og plassering av byggverk og Planløsning og bygningsdeler i byggverk.

Dersom en bygning har krav om universell utforming eller krav om heis til boenheter, skal det være parkeringsplass for forflytningshemmede og oppstillingsplass for barnevogn, rullestol og liknende. Parkeringsplassen skal være nær hovedinngangen og/eller heis. Plassene skal være tydelig merket og ha god belysning. Tilsvarende gjelder for utearealer for allmenheten, som parker og offentlige lekeplasser.

Gangadkomsten til boenheter og bygninger med krav om universell utforming skal være trinnfri og normalt ikke brattere enn 1:20 med hvileplan for hver 0,6m stigning. Det er spesifisert krav til bredden, samt til dekke, avgrensning og belysning.

Uteoppholdsarealer skal i tillegg til å være store nok, sikre og trygge, ha horisontalt felt med fast dekke som muliggjør likestilt lek og rekreasjon, plass til rullestol der det er sitteplasser, visuell og taktil merking, kontrastfarger på stolper, rekkverk og lignende, og opparbeidet badeplass skal være lett å bruke for alle.

Litteraturhenvisning

 1. Vei- og gatenormal for Asker kommune 
 2. Veiledning til Teknisk forskrift (TEK)
 3. NS 11001-1:2009 Norsk Standard for universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygning
 4. NS 11001-2:2009 Norsk Standard for universell utforming av byggverk Del 2: Boliger