Kort om brannkum

Brannvesenet er avhengig av brannkummer, eventuelle åpne vannkilder for å hente slokkevann.

Følgende føringer gjelder for småhusbebyggelse i Asker kommune:

  • I tettbygd område kan ikke brannkummen være lengre unna enn 100 meter fra hovedangrepsvei (ofte hovedinngangen) til boligen.
  • I brannkummen må også vanntrykk og vannmengde være over et viss minimum. 
    I Asker kommune legges det til grunn for beregning av 100 meter at det er langs vinterbrøytet veg.

I områder som ikke er tettbygd, ikke planlagt til fortetting og der hvor tiltaket ikke fører til fortetting kan brannslukning basere seg på at brannvesenet medbringer tankvogn, men dette må avklares med brannvesenet da det kan være andre momenter som bør vurderes som for eksempel atkomstvei.

Hva om det planlagte huset står for langt brannkummen?

Bygger du et hus langt unna en kum må du få prosjektert en alternativ løsning. Det er din ansvarlige søker som må vurdere om brannvannsdekning skal ansvarsbelegges og problematikken utredes. Om ansvarlig søker ansvarsbelegger slokkevann så må den som prosjekterer innhente opplysninger om vannmengde, vanntrykk fra kommunens vann- og avløpsavdeling og uttalelser om beredskap, utrykningstid, m.m. fra det lokale brannvesenet.

Analysene basert på ovennevnte og byggets utforming, materialbruk, rømningsveier mm skal komme fram til en brannfaglig vurdering (brannkonsept) som ivaretar brannsikkerheten. 

I utgangspunktet skal en slik analyse utføres av foretak med ansvarsrett i tiltaksklasse 3 og det skal også utføres uavhengig kontroll i samme tiltaksklasse.

For detaljert informasjon om krav til slokkevann henvises til gjeldende TEK med veileder.