Når du er ferdig å bygge

10.1. Hva gjør jeg når jeg er ferdig å bygge et tiltak som er unntatt søknadsplikt?

Også tiltak som er unntatt søknadsplikt skal meldes inn til kommunen når de er ferdigstilte. Gjør du ikke dette vet ikke kommunen hvilke planer eller regelverk som gjaldt da tiltaket ble oppført, og i verste fall kan plan- eller regelendringer derfor føre til at det du har bygget blir en ulovlighet. Har du derimot varslet kommunen om at du har oppført et tiltak som er i tråd med gjeldende regler, vil ikke eventuelle fremtidige regelendringer ha innvirkning på det du allerede har bygget.

For å varsle kommunen om at du har oppført tiltak unntatt søknadsplikt kan du fylle ut dette skjemaet, legge ved nødvendige tegninger og sende det til .

10.2. Har du allerede bygd noe som viser seg å være søknadspliktig?

Dersom du har utført søknadspliktige arbeider uten å søke, har du mulighet til å søke om godkjenning i etterkant. Du søker om ettergodkjenning av tiltak på samme måte som om du ikke allerede hadde utført arbeidene. Du kan lese mer om søknadens innhold i punkt 4.

Dersom du leverer en komplett søknad og tiltaket i tråd med gjeldende bestemmelser, vil du få godkjent tiltaket. Dersom tiltaket ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser har du to alternativer:

    1. Du kan endre tiltaket slik at det blir i tråd med gjeldende bestemmelser
    2. Du kan søke om dispensasjon fra den eller de bestemmelsene som tiltaket ikke er i tråd med

Vær oppmerksom på at ingen har krav på å få innvilget søknad om dispensasjon. Les mer om dispensasjoner i punkt 5. 

Dersom du får søknaden godkjent må du søke om ferdigattest (se punkt. 10.6 nedenfor).

10.3. Når kan du ta i bruk tiltaket?

Alle tiltak må ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før de kan tas i bruk.

Når du leverer ferdigattest erklærer/dokumenterer du at tiltaket er "utført i samsvar med plan- og bygningsloven". Dette betyr i hovedsak at:

    • du har gjennomført tiltaket som beskrevet i byggesøknaden
    • du tilfredsstiller de tekniske kravene (brann, energi, miljø etc.)
    • eventuelle vilkår i vedtaket fra byggesøknaden er gjennomført og OK

10.4. Ble det du bygde helt likt det du fikk tillatelse til?

Da trenger du kun å fylle ut blanketten, og trenger ikke legge ved noen vedlegg.

10.5. Ble det du bygde annerledes enn det du fikk tillatelse til?

Da må du først finne ut om endringene er så store at kommunen krever at du må nabovarsle og søke på nytt. Mener kommunen at avviket er så lite at det ikke har betydning for hverken tillatelsen din eller naboene? Da må du legge ved vedlegg som dokumenterer avviket. Dette kan for eksempel være en oppdatert fasadetegning som viser at vinduene ble mindre enn planlagt.

10.6. Søke ferdigattest

En ferdigattest er en bekreftelse på at du er ferdig med arbeidene. Nå erklærer du at arbeidene er gjort som vist i søknaden.

Søknad om ferdigattest sender du til .

Husk å markere e-posten med saksnummer, adresse og gårds- og bruksnummer.

Skjema finner du her.

10.7. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Skjema finner du her.

10.8. Mangler du ferdigattest for utførte tiltak på din eiendom?

Mange tiltak i Asker mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.

10.8a. Manglende ferdigattest på tiltak som ble søkt om etter 1. januar 1998

Etter endringen av plan- og bygningsloven i 1997 kom det krav til at søknader skulle utarbeides av kvalifiserte foretak. Disse var også ansvarlige for at det ble sendt inn søknad om ferdigattest. 

Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for å søke om ferdigattest, spesielt hvis ett eller flere av de foretakene som utførte arbeidene ikke lenger eksisterer. Tiltakshaver kan da engasjere annen kvalifisert kompetanse gjennom for eksempel en arkitekt, en bygningsingeniør eller en takstmann til å finne ut om tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser, og i tråd med de tekniske krav som var gjeldende på utførelsestidspunktet.

Dersom det er spørsmål om hva som må gjøres for å få ferdigattest, kan du sende en e-post til . Oppgi gårds- og bruksnummer til den eiendommen det gjelder, gjerne også saksnummer dersom dette er kjent.

10.8b. Ferdigattest på eldre tiltak

Kommunen gir ikke ferdigattest på tiltak som ble søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd.