Endre adresse?

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - utrykningskjøretøy må finne raskt fram.

Hvem må ha adresse?

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som har et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles navn av kommunen.

Jeg skal endre adresse

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Jeg mangler adresse

Ta kontakt med  hvis du mangler eller vil endre adressen.

Les mer om adresser på Kartverkets nettsider.

Husnummerskilt

Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen. Det er ditt ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

Bolignummer

Hva er et bolignummer?

I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Har du har fått feil bruksenhetsnummer/bolignummer, ta kontakt med Innbyggertorgene.

Mangler du adressemerke, se Kartverkets nettsider

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.

Jeg skal flytte

Dersom du flytter må du melde i fra om ny adresse til Skatteetaten og til Posten.