Kulturminner og kulturmiljø i Asker

Kulturminner

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Målet for alt vernearbeid er å bevare gode omgivelser og passe på at de blir en integrert del av det nye som skapes. For å få til dette er det viktig at kommunen gjør innbyggerne kjent med hva som finnes av verdier i omgivelsene.

Kart og databaser

Informasjon om lokale kulturminne-registreringer finnes på kommunens kartside.

Ønsker du å finne informasjon om Riksantikvarens kulturminne-registering i Asker kan du benytte disse lenkene: 

Andre nyttige lenker: 

Kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Hurum 

De prioriterte kulturminnene og kulturmiljøene i tidligere Hurum er basert på en rapporten Bidrag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum kommune (NIKU-rapport 04/05). Kulturmiljøene som er beskrevet og vurdert i denne rapporten er videreført med hensynssoner i kommuneplanen.

Tidligere Hurum kommune vedtok i 2019 en liste over de mest verneverdige bygningene i kommunen (A-liste). Her er lenke til listen og lenke til vedtaket

Kommuneplanen for tidligere Hurum har en egen bestemmelse §1.10, for bygninger på A-listen (lenke til bestemmelse). Disse bestemmelsene gjelder frem til ny kommuneplan for Asker kommune er vedtatt. 

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Røyken

Tidligere Røyken kommune vedtok i 2018 en temaplan for kulturminner og kulturmiljøer. Den kan du lese her. 

Her er liste over prioriterte kulturminner og kulturmiljøer i Røyken. 

Plan for faste kulturminner for tidligere Asker

Tidligere Asker kommune vedtok i 2016 en revidert temaplan for faste kulturminner. Planen handler om hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Den skal gi en oversikt over sentrale trekk i Askers historiske utvikling og gi en oversiktlig fremstilling av de verneverdiene som anses som viktige å ta vare på.

Kulturminneplanen redegjør for mål og tiltak for perioden 2016-2020.

Temaplanen inneholder i tillegg et kunnskapsgrunnlag som redegjør for følgende:

  • Askers landskap og historiske utvikling
  • Oversikter over prioriterte kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap i Asker.
  • Oversikt over hvilke kulturminner vi har, statistikk som viser tap av kulturminner, deres planstatus og eieforhold.
  • Lovverk, bestemmelser, andre relevante planer i Asker kommune og ulike aktørers rolle og ansvar i kulturminnevernet,
  • Virkemidler, tilskuddsordninger, ulike former for skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting.
  • Organisering av arbeidet med kulturminneplanen og hvem som har deltatt i arbeidet med den.
  • Forklaring av ord og uttrykk.

For mer informasjon kontakt Innbyggertorgene.

Utvalgte kulturminner (tidligere Asker)