Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Støtteordninger

Hvis du eier et kulturminne, kan du søke om støtte fra Kulturminnefondet og Akershus fylkeskommune:

Oversikt over kulturminner

Asker er rik på kulturminner. Mange av disse er registrert, blant annet i samarbeid med Asker og Bærum historielag og Asker Turlag. Alle registreringene er lagt inn i kommunens kulturminnebasen, som er tilgjengelig i kommunens kartside. På Kulturminnesøk finner du også informasjon om kulturminner i Asker.

Kulturminner fra perioden 1537–1900 er registrert i SEFRAK-registreret, som også er lagt inn i kulturminnebasen. På bakgrunn av registreringen, ble Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker utarbeidet i 1995. Planen er under revidering.

For mer informasjon kontakt Servicetorget.