Kulturminner og kulturmiljø i Asker

Kulturminner

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Målet for alt vernearbeid er å bevare gode omgivelser og passe på at de blir en integrert del av det nye som skapes. For å få til dette er det viktig at kommunen gjør innbyggerne kjent med hva som finnes av verdier i omgivelsene.

Kart og databaser

Informasjon om lokale kulturminne-registreringer finnes på kommunens kartside.

Ønsker du å finne informasjon om Riksantikvarens kulturminne-registering i Asker kan du benytte disse lenkene: 

Andre nyttige lenker: 

Ny kulturminneplan for Asker

Kommunen vil utarbeide en ny samlet temaplan for kulturminner og kulturmiljøer. Foreløpig dato for en ny plan er 2023. Frem til ny kulturminneplan er vedtatt er de tre kulturminneplanene fra tidligere Hurum, Røyken og Asker kommune gjeldende. 

Kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Hurum 

De prioriterte kulturminnene og kulturmiljøene i tidligere Hurum er basert på en rapport fra 2005 «Bidrag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum kommune», NIKU rapport 04/05. Kulturmiljøene som er beskrevet og vurdert i denne rapporten er videreført med hensynssoner i kommuneplanen. Lenke til rapporten.

Tidligere Hurum kommune vedtok i 2019 en liste over de mest verneverdige bygningene i kommunen (A-liste). Her er lenke til listen og lenke til vedtaket

Kommuneplanen for tidligere Hurum har en egen bestemmelse §1.10, for bygninger på A-listen (lenke til bestemmelse). Disse bestemmelsene gjelder frem til ny kommuneplan for Asker kommune er vedtatt. 

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Røyken

Tidligere Røyken kommune vedtok i 2018 en temaplan for kulturminner og kulturmiljøer. Den kan du lese her. 

Her er liste over prioriterte kulturminner og kulturmiljøer i Røyken. 

Plan for faste kulturminner for tidligere Asker

Tidligere Asker kommune vedtok i 2016 en revidert temaplan for faste kulturminner. Planen handler om hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Den skal gi en oversikt over sentrale trekk i Askers historiske utvikling og gi en oversiktlig fremstilling av de verneverdiene som anses som viktige å ta vare på.

Kulturminneplanen redegjør for mål og tiltak for perioden 2016-2020.

Temaplanen inneholder i tillegg et kunnskapsgrunnlag som redegjør for følgende:

  • Askers landskap og historiske utvikling
  • Oversikter over prioriterte kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap i Asker.
  • Oversikt over hvilke kulturminner vi har, statistikk som viser tap av kulturminner, deres planstatus og eieforhold.
  • Lovverk, bestemmelser, andre relevante planer i Asker kommune og ulike aktørers rolle og ansvar i kulturminnevernet,
  • Virkemidler, tilskuddsordninger, ulike former for skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting.
  • Organisering av arbeidet med kulturminneplanen og hvem som har deltatt i arbeidet med den.
  • Forklaring av ord og uttrykk.

For mer informasjon kontakt Innbyggertorgene.

Utvalgte kulturminner (tidligere Asker)