Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kulturminner i tidligere Asker

Kulturminner

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Databaser og kart

Kulturminnesøk finner du også informasjon om Riksantikvarens kulturminne-registreringer i Asker. Informasjon om lokale kulturminne-registreringer finnes på kommunens kartside.

På nettsidene til Kultur- og naturreise kan du sette opp egendefinerte kart med utvalgt informasjon fra ulike datasett med stedfestet kulturhistorie, naturinformasjon, historiske kilder og leksikalsk informasjon.

Plan for faste kulturminner 2016-2020 (tidligere Asker)

Målet for alt vernearbeid er å bevare gode omgivelser og passe på at de blir en integrert del av det nye som skapes. For å få til dette er det viktig at kommunen gjør innbyggerne kjent med hva som finnes av verdier i omgivelsene.

Asker kommune har nå fått en revidert kulturminneplan som skal være en plan for hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Asker. Den skal gi en oversikt over sentrale trekk i Askers historiske utvikling og gi en oversiktlig fremstilling av de verneverdiene som anses som viktige å ta vare på.

Kulturminneplanen redegjør for mål og tiltak for perioden 2016-2020.

Temaplanen inneholder i tillegg et kunnskapsgrunnlag som redegjør for følgende:

  • Askers landskap og historiske utvikling
  • Oversikter over prioriterte kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap i Asker.
  • Oversikt over hvilke kulturminner vi har, statistikk som viser tap av kulturminner, deres planstatus og eieforhold.
  • Lovverk, bestemmelser, andre relevante planer i Asker kommune og ulike aktørers rolle og ansvar i kulturminnevernet,
  • Virkemidler, tilskuddsordninger, ulike former for skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting.
  • Organisering av arbeidet med kulturminneplanen og hvem som har deltatt i arbeidet med den.
  • Forklaring av ord og uttrykk.

For mer informasjon kontakt Innbyggerservice.

Utvalgte kulturminner (tidligere Asker)