Kulturminner

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Kulturminnesøk finner du også informasjon om Riksantikvarens kulturminne-registreringer i Asker. Informasjon om lokale kulturminne-registreringer finnes på kommunens kartside.

Plan for faste kulturminner 2016-2020

Målet for alt vernearbeid er å bevare gode omgivelser og passe på at de blir en integrert del av det nye som skapes. For å få til dette er det viktig at kommunen gjør innbyggerne kjent med hva som finnes av verdier i omgivelsene.

Asker kommune har nå fått en revidert kulturminneplan som skal være en plan for hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Asker. Den skal gi en oversikt over sentrale trekk i Askers historiske utvikling og gi en oversiktlig fremstilling av de verneverdiene som anses som viktige å ta vare på.

Kulturminneplanen redegjør for mål og tiltak for perioden 2016-2020.

Temaplanen inneholder i tillegg et kunnskapsgrunnlag som redegjør for følgende:

  • Askers landskap og historiske utvikling
  • Oversikter over prioriterte kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap i Asker.
  • Oversikt over hvilke kulturminner vi har, statistikk som viser tap av kulturminner, deres planstatus og eieforhold.
  • Lovverk, bestemmelser, andre relevante planer i Asker kommune og ulike aktørers rolle og ansvar i kulturminnevernet,
  • Virkemidler, tilskuddsordninger, ulike former for skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting.
  • Organisering av arbeidet med kulturminneplanen og hvem som har deltatt i arbeidet med den.
  • Forklaring av ord og uttrykk.

 

For mer informasjon kontakt Servicetorget