Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene var faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år. Ordningen er nå opphørt.

Nærdemokrati i Asker

I tre år har Asker kommune testet ut en modell for nærdemokrati ved opprettelse av såkalte lokalsamfunnsutvalg i henholdsvis Heggedal, Slemmestad og Tofte. Forsøksordningen er nå avviklet.

Kommunen har hatt forslag til en ny nærdemokratisk modell ute på høring i Asker-samfunnet og fått mange gode tilbakemeldinger. Vi jobber nå med å planlegge og tilrettelegge for den nye ordningen, som vil gjelde for enda flere lokalsamfunn i Asker.


Det var opprettet følgende lokalsamfunnsutvalg

  • Heggedal lokalsamfunnsutvalg (Heggedal)
  • Slemmestad lokalsamfunnsutvalg (Slemmestad og Vollen)
  • Tofte lokalsamfunnsutvalg (Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana)

Ansvarsområder

Lokalsamfunnsutvalgene skulle legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalgene skulle:

  • høres i saker som angår lokalområdet
  • medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
  • bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
  • styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
  • utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
  • disponere midler til lokale tiltak

Utvalgene hadde initiativrett, og kunne selv ta opp saker som berørte eget lokalområde.