Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Hvilke partier er representert i kommunestyret?

Kommunestyret består av 47 representanter med denne sammensetningen for perioden 2015–2019:

Kommunestyrets sammensetning
PartiAntall representanter
Høyre 23
Arbeiderpartiet 8
Fremskrittspartiet 5
Venstre 4
Miljøpartiet De Grønne 3
Kristelig folkeparti 1
Pensjonistpartiet 1
Sosialistisk Venstreparti 1
Senterpartiet 1

Antall kvinner: 24 
Antall menn: 23

Oversikt over kommunestyrerepresentantene

Slik velges kommunestyret

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Saksgang

I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser skal framgå.

Komiteene

I lenkene under kan du finne supplerende informasjon 

Møtene i kommunestyret foregår for åpne dører og overføres direkte på kommunens nettsider. Du kan også se opptak av tidligere møter.