Spørsmål fra Anne Høie Guettler (Sv) om Kongsdelene kirkegård

Spørsmål fra Anne Høie Guettler (Sv)

Vedrørende Kongsdelene kirkegård:

Kirkegården ble stengt for kistebegravelser i 2007, med unntak for enker og enkemenn som allerede har fått sine ektefeller gravlagt der. Inntil da hadde kirkegården vært i drift siden ca. 1905.

Besøkende til kirkegården rapporterer om dårlig fremkommelighet når de besøker familiens graver, på grunn av overvannsproblemet.

Spørsmål: Har kommunen en plan for rehabilitering av kirkegården, i det minste slik at besøkende kan ferdes der på trygg og fast grunn?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra kommunedirektøren:

Grunnforholdene på Kongsdelene kirkegård er som kjent krevende, og vann- og avløpssituasjonen for kirke og kirkegård noe sammensatt.

Asker kirkelige fellesråd drenerte en del av kirkegården i 2020. I forbindelse med ny dreneringsløsning for kirken har fellesrådet i 2022 kartlagt kummer og ledningsnett. Senest i mai i år ble det gravd fram gamle overvannskummer vest for kirken. Dette er en del av et anlegg som da ble spylt og videoinspisert, og som ser ut til å fungere bra. I direkte dårlig stand er både avløp fra kirkens toaletter og dreneringen på den østre delen av kirkegården.

Asker kirkelige fellesråd har lagt en plan for det videre arbeidet. Punktene 3 og 4 er imidlertid ikke finansiert, og varslet kutt i sekkepost for gravplass og gravferd kan også føre til utsettelser av punktene 1 og 2.

KONGSDELENE KIRKE – PLAN FOR OPPGRADERING AV VANN OG AVLØP

Oppgave

Gjennomføre

Løsning

1

Uttrekk av overvann omkring kirken.

2023

Etablere uttrekk fra taknedløp og brønntilkoblinger med anlegg av rør som graves i gangvei nordvest fra kirkens hovedinngang, ut porten og over P-plass for tilkobling til eksisterende OV-anlegg. Dette er inspisert og fungerer.

2

Utvidet inspeksjon av rør og kummer.

2023

Strekk med deformerte rør og blokkeringer graves fram for å fram kamera, slik at vi kan videoinspisere hele anlegget og utarbeide detaljert plan.

3

Oppgradere avløp/SP fra kirken

2024

Oppgradere avløp fra kirkens WC i sin helhet med nye rør, slamavskiller og primær infiltrasjon i grunnen på østre del av kirkegården.

4

Drenere østre del av kirkegården

2024

Drenere østre del av kirkegården med drensgrøft og kum som lavpunkt for blant annet sandfang, inspeksjon og prøvetaking.