Spørsmål fra Anne Høie Guettler (SV) om plan for kontorarbeidsplasser i Asker kommune

Spørsmål fra Anne Høie Guettler (SV)

Spørsmål:

Spørsmål til sak 0009/24

Under våre diskusjoner i partiet kom det opp et par spørsmål til saken og de foreslåtte vedtakene. De dreier seg i hovedsak om dokumenter vi ikke ser at ligger ved saken, og som vi håper det er mulig å få tak i. Selv om det er kort varsel, håper vi det vil være mulig å få svar på disse, enten skriftlig, eller i innledningen/under debatten av saken i morgendagens møte, da vi mener dette er spørsmål som er viktige for saksbehandlingen. 

  1. Er det utarbeidet en skriftlig strategi- og masterplan utover den vedlagte PowerPoint-presentasjonen fra formannskapet? Hvorfor ligger den i så fall ikke som vedlegg til saksfremlegget? 
  2. Presentasjonen peker på et "godt kunnskapsgrunnlag" - er dette kunnskapsgrunnlaget tilgjengeliggjort noe sted, og er det mulig å få lese spørsmålene i spørreundersøkelsen? 
  3. Leiekontrakten med skysstasjonen går ut allerede i september - finnes det en plan for hvordan omlokaliseringen av de ansatte her skal gjennomføres? 

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Det er viktig å ta som utgangspunkt at dette er en strategisk overordnet plan. For hver enkelt lokasjon hvor det skal skje endringer skal disse gjennomføres som egne delprosjekter hvor det lages egne kunnskapsgrunnlag, detaljplaner og det settes mål og rammer, basert å behov i tjenesteproduksjonen. I dette arbeidet blir lokale ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud bli involvert.

Til spørsmål 1: Strategien er samlet og dokumentert i vedlagte powerpointformat. Det er ingen egne samlerapporter fra alle workshops, arbeidsdokumenter og presentasjoner for grupper, råd og utvalg. Medvirkning og deltakelse er beskrevet i saksfremlegget.

Til spørsmål 2: Kunnskapsgrunnlaget foreligger i en rapport fra spørreundersøkelsen som består av 145 sider. Materialet fra dette er presentert for de ulike berørte og benyttet i arbeidet med konklusjonene som det er redegjort for i saken. Spørsmålene i undersøkelsen knytter seg til temaer som arbeidsform, samarbeidsrelasjoner, brukerbesøk osv. Dette har bl.a. dannet grunnlag for hvilke tjenester som samlokaliseres.

Til spørsmål 3: Leiekontrakten for Skysstasjonen vil bli forlenget slik at det blir god tid til å gjennomføre prosessen med de berørte her for å finne nye gode løsninger.