Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om betalt lunsjpause for kontoransatte i kommunen

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R):

Asker kommune er for tiden i konflikt med sine ansatte og uenigheten dreier seg om hvorvidt det i fremtiden skal være betalt eller ubetalt spisepause for de kontortilsatte. Er det gitt noen politiske signaler fra kommunens side om hvilken løsning som ønskes, eller er dette så langt overlatt til HR-avdeling og KS?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fullmakt fra sine medlemmer til å inngå avtaler på vegne av disse, og fortolke blant annet Hovedtariffavtalen på vegne av de samme medlemmene.

Det er kommunedirektøren som har drøftet arbeidstiden for kontoransatte/ansatte med ordinær dagarbeidstid med virkning fra 1. januar 2020. Fullmakten til dette er lagt til kommunedirektøren.

Det er ikke gitt politiske signaler til kommunedirektøren i forhold til drøftinger om arbeidstid i ny kommune. Kommunedirektøren følger opp grunnregelen for arbeidstid som allerede gjelder i hovedtariffavtalen.

Kommunedirektøren har forholdt seg til føringer fra KS i dette spørsmålet ifm drøftingene med de ansattes organisasjoner.

KS har gitt føringer om at kommuner som slår seg sammen følger grunnregelen om arbeidstid i Hovedtariffavtalen:
• Arbeidstiden for ansatte med ordinær dagarbeidstid skal være 37,5 timer /uke.
• Pausen legges som hovedregel utenfor arbeidstiden(ubetalt pause). Pausens lengde er på 20 minutter.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om pauser skal ivareta arbeidstakernes behov for å hvile og spise i løpet av arbeidsdagen. Alle som arbeider mer enn 5,5 timer sammenhengende har krav på pause. Pausen skal regnes som fritid, og er i utgangspunktet ubetalt.

Vilkårene for at pausen skal inngå i arbeidstiden, er at virksomhetene mangler tilfredsstillende spiserom, eller at arbeidets art gjør det nødvendig at arbeidstaker må stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen. Det er generelt ikke anledning til å pålegge ansatte å stå til arbeidsgivers disposisjon dersom dette ikke er nødvendig ut fra tjenestens kvalitet og/eller forsvarlighet.

Midlertidig praksis fra 1/1-2020:
Uenigheten mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene gjelder hele kommune-Norge.
I påvente av rettslig avklaring, vil virksomheter som i dag har pausen inkludert i arbeidstiden midlertidig kunne praktisere følgende ordning:
• Arbeidstid på 37,5 t/u for kontoransatte/ansatte med ordinær dagarbeidstid
• Pausen på 20 minutter kan inkluderes i arbeidstiden under forutsetning av at arbeidstakerne er tilgjengelig i pausen. Dette betyr at arbeidstakerne ikke skal forlate arbeidsplassen, må være tilgjengelige på telefon, samt kunne avholde spontane møter i sin pause.