Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om inkassosaker i 2023

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R)

Vi er inne i ei dyrtid og priskrise hvor veldig mange har problemer med å få betalt regningene sine, bl.a. grunnet høyere strømpriser og dyrere mat. Kommunale avgifter og betaling for SFO og barnehage er også en betydelig utgiftspost for mange.

Spørsmål:

1. Hvor mange inkassovarsler har kommunen sendt ut i 2023 som følge av ubetalte kommunale avgifter og manglende foreldrebetaling?

2. Hvor mange av disse har gått videre til inkasso?

3. Har noen av disse inkassosakene ført til tvangssalg?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra administrasjonen:

De familiene NAV Asker har kontakt med eller som selv oppsøker NAV, får timeavtale, råd og veiledning, hjelp til å søke sosialhjelp eller de søker selv. Vi jobber etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen og rundskriv til sosialtjenesteloven. Formålet med loven er blant annet at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og sammensatt tjenestetilbud.

Familiene får samtaler, oppfølging, råd og veiledning ut ifra den enkeltes behov.

Vi kartlegger den enkelte familie, og deres barn, barnas aktiviteter mm.

Det jobbes blant annet med bistand og hjelp til å redusere utgifter og øke inntekter. Redusere utgifter kan være å søke redusert foreldrebetaling barnehage / SFO – øke inntekter kan være hjelp videre ut i arbeidslivet / husbankens bostøtte, sørge for at ordinær og eventuelt utvidet barnetrygd og bidragsforskudd er på plass mm.

Ved behov er det oppfølging av gjeld, veiledning av økonomi rådgiver, søke bortfall eller reduksjon av trekk på inntekt mm.

Ved vurdering av økonomisk sosialhjelp, tas det utgangspunkt i de Statlige veiledende satsene for sosialhjelp, men det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Barnetrygden holdes utenfor ved vurdering av sosialhjelp. Det tas spesielt hensyn til barna, for å sikre likhet og gode trygge oppvekstsvilkår.

Vi kan ikke kommentere konkret enkeltsaker eller komme med eksempler, men mange av sakene finner sin løsning gjennom de rutiner vi har og bistand vi gir i tråd med lovverket. Saker om Barn- og unge gis særlig prioritet.

1. Hvor mange inkassovarsler har kommunen sendt ut i 2023 som følge av ubetalte kommunale avgifter og manglende foreldrebetaling?

Som følge av ubetalte kommunale avgifter og manglende foreldrebetaling har Asker kommune sendt ut 1864 inkassovarsler for kommunale avgifter. Dette utgjør 2,6 % av alle utsendte fakturaer. For barnehage/SFO er det sendte ut 2062 inkassovarsler. Dette utgjør 7,3 % av alle utsendte fakturer for 1 halvår.

2. Hvor mange av disse har gått videre til inkasso?

Antallet som er har gått videre til inkasso er 1084 saker (1,5 % av utsendte fakturaer) for kommunale avgifter. For barnehage og SFO er det 569 saker som er oversendt inkasso (2 % av utsendte fakturaer).

Tabell under viser antall fakturaer, inkassovarsler, saker oversendt inkasso og hvor mange saker som er betalt etter oversendelse til inkasso. Tallene gjelder fakturaer med fakturadato i 2023.

3. Har noen av disse inkassosakene ført til tvangssalg?

I 2023 har det vært 41 saker hvor det er begjært tvangssalg. Dette gjelder også saker tilbake fra 2022 og 2021.  Av disse er 26 avsluttet (begjæring er trukket uten at det er gjennomført tvangssalg) og 15 saker er fremdeles åpne.

Det tar sjelden mindre enn 6 måneder hos Tingretten fra de mottar begjæringen til tvangssalg gjennomføres.