Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om salg av kommunale eiendommer

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R)

Jeg viser til kommunestyresak 28/20 «Salg av kommunale eiendommer», behandlet den 13/10- 2020.

Vedlegg 1,2 og 3 i nevnte sak inneholder kommunale tomter som skal selges.

Jeg ber om å få oversendt en oversikt over hvilke av de nevnte tomtene som per d.d. er solgt.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til følgende svar og oversikt fra kommunedirektøren:

Asker kommune er en stor eiendomsaktør i Asker. HP for 2020-2023 har vedtatt inntektskrav fra salg av fast eiendom som skal bidra til egenfinansiering for å dekke fremtidige investeringsbehov i kommunen.

Det er vedtatt et eget reglement for avhending av kommunal eiendom. Fast eiendom omfatter bebygd og ubebygd grunn. Når bebygde eiendommer avhendes, vil eksisterende bygg normalt følge med ved salget av grunnen. Salg av fast eiendom er regulert i avhendingsloven. Kommunens reglement er et supplement til bestemmelsene i avhendingsloven og andre lover/forskrifter som regulerer prosedyrer for avhending av fast eiendom. Reglementet vil følgelig vike for slike lover og forskrifter.

Asker kommune har i handlingsprogrammet vedtatt og forutsatt at en i investeringsprogrammet skal kommunen bidra med en egenfinansiering til av nye investeringer gjennom salg av kommunal eiendom. Formålet er å redusere kommunen gjeldsgrad og fremtidig økonomisk risiko ift. økende rente og kapitalkostnader.

Det er i handlingsprogramperioden budsjettert med 40 mill. kroner årlig i inntekter knyttet til salg av eiendom. I tillegg er det budsjettert med ytterligere 150 mill. kroner årlig i perioden 2023–2025 knyttet til Høn-Landås.

Det merkes at de vedlagt listene er et øyeblikksbilde, da disse er gjenstand for løpende endring og vurderinger pga. strategiske eiendomsutvikling, markedsutvikling og kommunens egne behov.

Se vedlagte lister:

Vedlegg 1

Status salg av kommunale eiendommer 20.04-2022

Liste 1. Kommunale eiendommer, regulert til boligformål selges

Eiendom Status
26/87 Hofstadgata 3 Utgår grunnet støyforhold (delvis rød støysone)
26/150 Hofstadgata 11 Utgår grunnet støyforhold (delvis rød støysone)
26/169 Hofstadeikene 17 Selges samtidig med salg av Hofstadeikene 26/23, liste 2
79/491 Andersdammen 15 Solgt 2021
798/492 Andersdammen 17 Solgt 2021
79/521 Andersdammen 12 Solgt 2021
241/252 Nyveien Uavklart. Privateid VA lagt rett over tomten.
50/122 Elvely Solgt 2021
79/508-509-510 Røykenveien 344 Pågående. Antatt solgt i 2022
357/811-812-813 Øvre røykåsen På vent
40/628 Otto Blehrs vei. På vent. Fordrer ekspropriasjon av adkomst
80/6 Sætre terrasse Opsjon, pågående

Liste 2. Kommunale eiendommer, regulert til bolig, fradeles og selges

Eiendom Status
Del av 79/1 Heggedalsveien Solgt 2021
7/1 Drengsrud På vent
26/23 Hofstadeikene På vent
59/4 Krillåsveien Solgt - etterarbeid
5/1 Borgentoppen Pågående deling. Antatt solgt i 2022
31/51 Torstadbakken 8 Utgår. Fredet eik på tomten
34/1 Solstadveien Pågående. Antas solgt i 2022-2023
60/70 Parsell 78 Vabråten Utgår. Mangler adkomst
79/150 Røykenveien 355 Utgår. Mangler adkomst
54/79 Kalkfjellet Deleprosess igangsettes 2022
285/451 Bølstadveien Utgår. Selges ikke pga. beliggenhet, grenser til off. formål
336/334 og 450 Brinkeli og Røedfeltet Pågående
357/358 Sætre nord I oppstart
Liste 3 – Utviklingseiendommer - Avventer ny kommuneplan

Eiendom Status
35/43 Skustadgata Pågående. Sendt inn planinitativ
324/1 Jørnsåsen Pågående reguleringsprosess inn til 2.gangsbeh.
2/342 og 34/551 Høn/Landås Pågående.

Vedlegg 2

Kommunale eiendommer, regulert til bolig, fradeles og selges

Gnr Bnr Bruksnavn,
Adresse KLP RPL Areal Skolekrets Forventet salg
79 1 Heggedalsveien Bolig Frittl. Småhus 1380 Heggedal 2020
Pågående deling/oppmåling. Solgt, forventet gjennomført i 2020
7 1 Drengsrud, boligfelt HA4 Bolig Bolig, tjenesteyting 7001 Vardåsen 2021
26 23 Hofstadeikene Bolig Bolig mfl. 19344 Hofstad 2021
59 4 Krillåsveien Bolig Frittl.småhus 939 Vettre 2021
79 1 Røykenveien Bolig Frittl. Småhus 770 Heggedal 2021
7/1 igangsettes 2020, forventet salgsobjekt 2021-2022
26/23 igangsette fradeling i 2020, forventet salg i 2021
59/4 pågående, krav i delevedtak som skal utføres, forventet salg i 2021
79/1 igangsette fradeling, selges samlet med 79/508-510 (vedlegg 1).
5 1 Borgentoppen Bolig Frittl. Småhus 1688/2 Hagaløkka 2022
31 51 Torstadbakken 8 Bolig Frittl. Småhus 751 Hvalstad 2022
34 1 Solstadveien Bolig Frittl. Småhus 3996/2? Hvalstad 2022
60 70 Parsell 78 Vabråten Bolig Frittl. Småhus 875 Vettre 2022
79 150 Røykenveien 355 Bolig Frittl. Småhus 1235 Heggedal 2022
5 eiendommer igangsettes fradeling i 2021, forventet salgsobjekt i 2022
54 79 Kalkfjellet Bolig Frittl. Småhus 1290 Bondi 2023
285 451 Bølstadveien Tjeneste Kombinert bolig, off formål 2023
336 334 Brinkeli og røedfeltet B Bolig Bolig 607 Tofte 2023 (B1)
336 450 Brinkeli og røedfeltet B Bolig Bolig 859 Tofte 2023
357 358 Sætre nord, plassområdet F5 Bolig Bolig 1228 Sætre 2023
54/79 igangsette fradeling i 2022, forventet salg i 2023
285/451 avklare eget kommunalt behov, igangsette fradeling i 2022, forventet salg i 2023
336/334 og 450 selges samlet, igangsettes fradeling i 2022, forventet salg i 2023
357/358 igangsette fradeling i 2022, forventet salg i 2023

Vedlegg 3

Kommunale eiendommer, avsatt til bolig i kommuneplan og/eller reguleringsplan -utvikles med tanke på å fremskaffe salgsobjekter kort og lang sikt.

Gnr Bnr Bruksnavn,
Adresse KLP RPL Areal Skolekrets Forventet
salg
81 109 Gml Heggedalsvei Bolig, tjeneste Frittl. småhus, barnehage, uregulert 4000 Solberg 2022
35 43 Skustadgata Bolig Off. barnehage 4683 Hvalstad 2022
328 273 Hibo Fritid Uregulert 1530 Folkestad 2022
332 11 Åsen Bolig Uregulert 908 Folkestad 2022
335 15 Stendalen Næring Industri, lager, ureg 970055 Kana 2022
81/109 avklare kommunalt behov med oppvekst, omdisponere? igangsettes i 2020, forventet salg i 2022
35/43 igangsette omregulering i 2021, forventet salg i 2023
328/273 igangsette i 2021, forventet salg i 2022
332/11 igansettes i 2021, forventet salg i 2022
335/15 igangsette fradeling av næring 2020/21, forventet salg i 2022
2
342 34,
551 Høn-Landås, J7 Bolig Bolig - Jansløkka I perioden 2020-2023
238 2 Bøbekken (Prestengfaret jf. 238/62) Bolig (del av) Bolig 6041 Slemmestad 2023
254 20 Frøtvedt felt 2.1
(Skofterudtomtene) Bolig Bolig, friområde, uregulert 115278 Frydenlund 2023
301 56 Sem grustak LNFR Spredt bolig, fritid, næring Uregulert 1173 Folkestad 2023
301 195 Sem grustak 3 LNFR Spredt bolig, fritid, næring Uregulert 1029 Folkestad 2023
301 197 Sem grustak II LNFR Spredt bolig, fritid, næring Uregulert 2517 Folkestad 2023
309 200 Bjerke Bolig Uregulert 1198 Folkestad 2023
309 541 Bjerke Bolig Uregulert 963 Folkestad 2023
324 1 Jørnsåsen Bolig Reg.plan under arb 59805 Folkestad 2023
2/342 og 34/551 fremmes i egen sak
238/2, avklare reguleringssituasjon
301/56,195,197 selges samlet, avklare reguleringssituasjon
309/200-541 selges samlet, avklare reguleringssituasjon
324/1 pågående regulering. Usikkert utfall
55 427 N.Bleiker 2, BO9 Boligbebyggelse,
Blågrønnstruktur Eldre reg plan 32327 Bondi 2024
70 102 Daleveien, Vollen, Sjøstrand Bolig Områdereg under arb 25466 Arnestad 2024
268 15 Bråset Næring, bolig mfl Områdereg under arb 147995 Midtbygda 2024
269 12 Friområde Næring, bolig, mfl Områdereg. Under arb 10953 Midtbygda 2024
336 334 Jf 336/355, mye sten Bolig Uregulert 2436 Tofte 2024
345 1 Ekern østre Bolig Uregulert 61753 Tofte 2024
55/427 pågående, forventet salg i 2024
70/102 Reguleringsrisiko, igangsettes 2022, forventet salg i 2024
268/15-269/12 avklare reguleringssituasjon