Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp) om skoleskyss

Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp)

Etter å ha lest om Alexsander sin skoleskyss har jeg fått flere henvendelser om liknende saker. Skole og utdanning, Åros | Alexander (12) fikk innvilget skoleskyss – nå kommer han for sent til skolen nesten hver dag

  1. Vil Asker kommune gjøre tiltak for at liknende situasjoner ikke gjentar seg? hvilke?
  2.  Når det gjelder elever som har transport fast og ikke i en periode, opplever elever også her å komme for sent til skolen, Hvilke tiltak (om noen) vil Asker innføre for å bedre på dette forholdet?
  3. Hvilket ansvar tar Asker kommune ovenfor tjeneste leverandøren/e i forhold til å sikre en velfungerende ordning ?
  4. Hvordan og i hvilket omfang evalueres ordningen om skoleskyss?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Det juridiske og økonomiske ansvaret for skoleskyssen ligger i hovedsak hos fylkeskommunen, og ikke kommunen. Dette følger av opplæringsloven. Det er kun i tilfellene hvor eleven bor under fire kilometer fra skolen, og skoleveien er særlig farlig, at kommunen har ansvaret for skyssen.

I de sakene som representanten Hansen viser til, så er det fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssen. Viken fylkeskommune har delegert ansvaret for skoleskyssen til Ruter. Dette betyr at det er Ruter som organiserer skyssen, herunder etablering av rutiner for henting, kansellering av turer og så videre.

Asker kommune mener det er veldig beklagelig at elevene våre opplever problemer med å komme seg til eller fra skole på grunn vansker med skoleskyssen. Det er kommunedirektørens inntrykk at dette ofte skyldes manglende koordinering hos transportøren og mangelfulle rutiner. Kommunen har likevel ingen instruksjonsrett ovenfor Ruter eller transportøren.

Når elevene og foreldrene opplever at skoleskyssen ikke fungerer, så må dette tas opp med Ruter. Foreldre og elever har også rett til å påklage vedtaket og få prøvd saken sin hos Statsforvalteren, om de mener at skoleskyssen ikke gjennomføres i henhold til vedtaket de har fått fra Ruter.

Kommunen har i noen saker bistått foreldre i slike klagesaker, og har også tatt ansvar for gjennomføring av dialogmøte mellom foreldre og Ruter. Dersom foreldrene ønsker bistand til å fremme en eventuell klage overfor Ruter/Fylkeskommunen, vil kommunen kunne være behjelpelig med dette.

Asker kommune synes situasjonen som har oppstått er beklagelig, og vil i lys av enkeltsakene vi nå har fått kunnskap om, også sende et brev til Ruter og Viken fylkeskommune og be om at de følger opp.