Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp) om egenbetaling ved gjenvinningsstasjonene

Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp)

 1. Hvor mye gebyrer er det budsjetterte med som inntekt fra Follestad for året 2023?
 2. Hvor mye koster det i innkjøp og administrasjon å innføre APP styring på Follestad?
 3. Foreligger det noe tallmateriell på hvor mange innbyggere fra andre kommuner som benytter seg av tilbudet på Follestad, gjerne fordelt på år 2020,2021,2022.
 4. Hvilken metodikk vil legges til grunn for beregning av blandingsavfall i Kubikk?
 5. Vennligst belys kostnadene i timesverk og eller til anskaffelse av utstyr for å beregne og regulere denne nye innkrevingen av gebyr.
 6. Vil innføringen av denne nye løsningen påvirke kundevennligheten på Follestad i forhold til kø dannelser? Evt i hvilket omfang?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg gjengir her kommunedirektørens svar på disse spørsmålene, som også ble stilt og besvart i utvalgsmøtet.

 1. Det er budsjettert med 4 MNOK i inntekt fra brukerbetaling på Follestad gjenvinningsstasjon i 2023.
 2. Årlige kostnader knyttet til adgangskontrollsystemet for både Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon, inkludert system for mottak av farlig avfall på begge stasjonene er ca. 500 000. Dette inkluderer da implementeringskostnader, innkjøp og leie av materiell og serviceavtale, fordelt over avtaleperiodens varighet (7år). Det er viktig å poengtere at hovedintensjonen med det nye systemet ikke er å ta brukerbetaling, men å skille næringskunder fra private. Ved å gjøre dette er det forventet en betydelig besparelse for husholdningene i Asker etter kostnader er trukket fra. At vi ikke skal ha næringsavfall på Follestad henger for øvrig primært sammen med leieavtalen vi har for arealet med utleier (FFF) som har mottak for næringsavfall ved siden av vår gjenvinningsstasjon.
 3. Det foreligger ikke tallmateriale på dette, da vi ikke har hatt et tidligere system for å kartlegge kundebesøk.
 4. Det skal settes opp veiledningsmateriell på Follestad gjenvinningsstasjon. Når kunder kommer med blandingsavfall vil vi kunne hjelpe til å måle og gjøre skjønnsmessige vurdering, dersom det er behov for dette.
 5. Viser til svar under spørsmål 2 for kostnader og ressursbruk knyttet til systemet. Systemet vil i stor grad gjøre arbeidet med å beregne og regulere gebyrmodell for brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene lettere og mer presist enn tidligere.
 6. Det antas at det vil bli en innkjøringsperiode med det nye adgangskontrollsystemet, hvor det kan påregnes noe mer kø enn det er i dag. Når innkjøringsperioden er over, og systemet er vel etablert, forventes det derimot ikke å være noe særlig kødannelse. Det er viktig å huske at vi med dette systemet vil hindre at næringskunder, samt kunder fra andre kommuner, får adgang til Follestad gjenvinningsstasjon. Dette antas medføre en betydelig reduksjon i antall kunder. Dersom det skulle bli kødannelse er det god køkapasitet på Follestad. Dersom kunder ønsker assistanse/bistand når de skal slippes inn, er det etablert en parkeringslomme ved siden av bommen, hvor de kan kjøre, slik at de ikke hindrer tilgangen for de bak.