Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp) om Ål-tur for elever på Slemmestad ungdomsskole

Spørsmål fra Espen Hansen Aspås (Frp)

Jeg har fått et spørsmål/problemstilling jeg ønsker besvares fra Slemmestad Ungdomsskole (se under). Setter Oddvar Igland som kopi mottaker.

"På Slemmestad Ungdomsskole(SLUSK) har vi lang tradisjon for en tredagers tur for 9 klassingene våre. 

Ål-turen inngår i et tverrfaglig livsstilsprosjekt . Ål-turen er et tredagers leirskoleopphold i egne leiligheter på Ål. Kroppsøving og Mat og helse undervisningen bygger gjennom hele året opp til at elevene på denne turen. Elevene skal lage sunn og bærekraftig mat tilpasset dager med mye aktivitet utendørs og innendørs.

Her er det mye mestringsopplevelse og elevene får tro på at de kan klare å ta vare på seg selv og sin helse fremover.Turen er spesielt viktig for mange elever som sliter med læring og atferdsproblemer i skolehverdagen.På turen opplever mange i denne elevgruppen trygghet til å krysse grenser og prøve aktiviteter som de opplever som vanskelig. Elever får gjennom oppholdet bedre tro på egne evner, mestring og muligheter. Samholdet i hele elevgruppen blir styrket og det blir lettere å forstå sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Således er turen med på å viske ut sosiale ulikheter og styrke ungdommens helse og muligheter fremover.

Som  forberedelse inviteres  foreldre med til planlegging av måltidene som skal gjennomføres under oppholdet. Planlegging av måltider skjer i gruppene som deler leilighet . Det diskuteres da hvordan måltidene best kan tilpasses kostholdsråd og bærekrafit tankegang. Basert på dette skrives det handlelister og elevene handler inn i forkant av turen. 

Ål-turen er en årelang tradisjon på SLUSK, i år har desverre skolen sett seg nødt til å droppe denne turen for årets 9ende klassinger til tross for en voldsom etterspørsel fra elever og lærere. Dette handler om at skolen ikke har nok penger til å finansiere Ål-turen i år på grunn av innstramminger rundt gratisprinsippet, tidligere betalte elevene selv billetter i slalåm og akebakken under turen.

Elevrådet på SLUSK vil utfordre kommunen. Vi lurer på hva skoler som oss skal gjøre om vi har et ekstra godt tilbud til våre elever, men ikke penger til å finansiere dette. Vi ønsker ikke å presse allerede hardtarbeidende ansatte til oppgaver utenfor jobb for å samle inn mere penger, det er snakk om veldig mye penger. Vi lurer på hva kommunen foreslår skolen skal gjøre, hadde vi vært en organisasjon kunne vi søkt fond og stiftelser, men som skole kan vi ikke dette. Vi setter også spørsmålstegn ved det at det stadig kuttes i skole og oppvekst, skolen får 10 prosent mindre å rutte med enn da vi var Røyken kommune, vi opplever stor frustrasjon rundt dette blant ledelsen på skolen. 

Vi vil foreslå at kommunen lager en ordning som sikrer at skoler som vil tilby noe ekstra for sine elever får dette til. Det er sørgelig at gode prosjekter for ungdom som skolen arrangerer ikke er mulig å arrangere i en kommune som Asker.  En løsning kan være en pott med penger hver enkelt skole kan søke på til gode prosjekter for sin elevmasse. Vi i elevrådet her på SLUSK synes dette hadde vært en god ordning, spesielt når skolen får såpass lite å rutte med per år, vi mener det er svært frustrerende kommunen velger å kutte i oppvekst.

Elevrådet på Slemmestad Ungdomsskole ved Isak Gregers Eriksen(leder)"

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her administrasjonens svar på spørsmålet:

Slemmestad ungdomsskole har videreført Ål-tur for elevene på 9. trinn i mange år fordi det har gitt godt faglig og sosialt utbytte.

FAU har tidligere år hatt dialog med skolen fordi de mente det var for mange arrangementer der skolen samlet inn penger til ÅL-turen. Dette inkluderte blant annet sosiale arrangementer med inngangspenger, kakesalg, utlodding av premier som foresatte selv måtte komme med. FAU mente at det ble for mye penger som måtte samles inn. FAU stilte også spørsmål med inngangspenger til forskjellige arrangementer og knyttet dette til gratisprinsippet i skolen. Familiene har selv måttet betale heiskort hvis elevene skulle være i alpinanlegget.

Skolen vurderte at finansieringen av turen stred mot gratisprinsippet og sto selv for finansieringen av ÅL-prosjektet de siste to gangene det ble gjennomført.

Når skolen i år ikke ønsker å videreføre tradisjonen, handler det om hva skolen skal prioritere midler til. De vurderer at de kan arrangere mindre og mer lokale aktiviteter og oppnå mange av de samme gevinstene som Ål-turen har gitt.

Med ny kommune har budsjettet til Slemmestad ungdomsskole blitt redusert. I hovedsak er dette et resultat av tildelingsmodellen til skolene. I tidligere Røyken fordelte kommunen ekstra midler til skoler med elever som hadde omfattende oppfølgingsbehov. I askerskolens tildelingsmodell finnes ikke individuelle kriterier. Modellen er valgt for å unngå at sakkyndig vurdering fra PPT blir påvirket av økonomiske spørsmål. I gjennomsnitt er tildelingen til skolene i tidligere Røyken på linje med hva den var før kommunesammenslåingen, men det er mindre forskjeller mellom skolene.

Oppvekstområdet bistår skolene med midler i et samarbeid om aktive lokalsamfunn med Asker idrettsråd. Det er ingen planer om å sette av sentrale ressurser til elevaktiviteter utover dette. Virksomhetsleder/rektor har full råderett innenfor sin skoles budsjett. De har mulighet til å inngå samarbeid med frivillighet eller søke støtte til konkrete arrangementer i stiftelser o.l. for å kunne gjennomføre aktiviteter budsjettet ikke tillater.

Asker kommune bruker større midler pr. elev enn Bærum og Drammen og ligger på linje med kommunegruppe 12. Oppvekstområdet disponerer de midlene kommunestyret bevilger.