Spørsmål fra Hanna Lisa Matt (MGD) om lysforurensning Frisk Arena

Spørsmål fra Hanna Lisa Matt (MGD)

Spørsmål:

Jeg ønsker på vegne av en innbygger stille følgende spørsmål og be om skriftlig svar:

Vedkommende er en av de nærmeste naboene til Frisk Asker arena. Denne uken fikk de beskjed fra Frisk fotball om at flomlysene vil stå på hele driftstiden, dvs til klokken 2230 på hverdager og klokken 2200 på søndager. Dette til tross for at fotballbanen står ubrukt. I går ble trening avsluttet klokken 2015, i kveld klokken 19. Dette betyr mange timer med unødig blending innendørs i våre boliger i tillegg til helt unødig energibruk. Anlegget grenser også til landskapsvernområde med dyreliv. Til nå har klubben via en app slått av lyset når trening avsluttes. Det er uforståelig at denne praksis har opphørt.

Vedkommende opplyser også om at de har klagd inn saken til Miljørettet helsevern samt Plan og bygg. Men ikke mottatt svar.

Er det mulig å gjøre noe med den saken og gå tilbake til en ordning der lysene ikke står på unødig?

 

Svar fra ordfører Lene Conradi:

I reguleringsplanen for idrettsanlegg Frisk Arena er det tatt inn bestemmelser som regulerer lysmaster, lysstyrke og tid.  Det er satt begrensninger i lysstyrke under treningstid og mer belysning under kamper. «Driftstid av baneanlegget kan på hverdager foregå mellom 14.00 og 22.30, på lørdager fra 9.00-18.00 og på søndager fra 13.00 til 22.00.»

Lysanlegg i tilknytning til idrettsområdet er behandlet i byggesak. Det er redegjort for aktuelt lysanlegg i tilknytning til anlegget, type lyskilder og lysavskjermende tiltak mot nabobebyggelse. Lysanlegg skal plasseres på en slik måte at nabolag i minst mulig grad blir forstyrret av lysforurensning og blending.

Det er i etterkant observert at lys fra mastene trolig strekker seg lengre enn det som var illustrert i prosjekteringen og vi har mottatt bilder fra naboer som viser sterk belysning inn i ordinære bruksrom i boligene.

Vi har nå en dialog med Frisk Asker om lysbruken.  Vi har bedt om redegjørelse og dokumentasjon som bekrefter at klubben forholder seg til reguleringsbestemmelsene også når det gjelder å unngå lysforurensing - Lysanlegg skal plasseres på en slik måte at nabolag i minst mulig grad blir forstyrret av lysforurensning og blending.

Det pågår fortsatt saksbehandling i kommunen og saken er ikke avsluttet.

Tilleggsopplysning:

Det vises til nytt brev av 24 januar 2024. I brev til Frisk Asker fotball opplyser kommunen Frisk Asker om at de kan søke om en evt. endring av reguleringsplanen og bestemmelsene. Dette begrunnes i klagesaken og i opplysninger i 2 støyrapporter utført av godkjent foretak. Frisk Asker orienteres videre om prosessen og saksbehandling etter plan og bygningsloven og hva tiltakshaver selv må gjennomføre.