Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (MGD) om vann og vannmiljø

Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (MDG)

Spørsmål:

Gamle Asker får drikkevannet sitt fra Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden, der det er målt PFAS.


EU har foreslått store endringer for miljøgiftene i vannforskriften.


En av de foreslåtte endringene er å inkludere flere prioriterte stoffer som legemidler, sølv, plantevernmidler og PFAS-forbindelser. Et nytt kunnskapsgrunnlag for sigevann er nylig utarbeidet, hvor miljøgifter i vannforskriften kobles tettere til overvåking av sigevann og resipient.
Gjøres denne overvåkingen i Asker?


Hva betyr kommende endringer i vannforskriften for Asker kommune?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Vi deler det opp i 3 deler:
1. Asker kommunes vassdragsovervåkning
2. PFAS i Drikkevann
3. Overvåkning/prøvetaking av sigevann

1. Asker kommune har en omfattende vassdragsovervåkning som har pågått i mange år. Prøvetaking av PFAS og andre miljøgifter inngår ikke i denne overvåkningen. Vi har derfor ikke god oversikt over dette i våre vannforekomster.
Gjennom vår deltagelse i Vannområde Indre Oslofjord vest ble det 2021 gjennomført kartlegging av kjemisk tilstand til 46 vannforekomster i hele vannområdet, hvorav 26 av vannforekomstene lå i Asker kommune.
Vannområde Indre Oslofjord Vest – Et samarbeidsprosjekt mellom kommuner rundt vestre del av indre Oslofjorden . Resultater fra vassdragsovervåkning og annen prøvetaking er registrert i «Vann-Nett» som administreres av Miljødirektoratet. VannNett-Portal (vann-nett.no) Det er et økende fokus på PFAS og andre miljøgifter. Dette er et svært komplekst område og prøvetaking er både kostbart og krever spesiell kompetanse både når det gjelder vannprøver og prøver av bunnsedimenter. Her er vi derfor avhengig av råd fra statlige myndigheter, forskningsmiljøer og internasjonalt samarbeid, og vi deltar i, og følger med på utviklingen.
Vi deltar bl.a. i:

• FOU-prosjektet Clean Urban Water – i regi av Sintef og flere andre kommuner, finansiert av Forskningsrådet, hvor målet er å utvikle et analyse og beslutningsstøtteverktøy.
• Søknad om EU-midler (Horizen) i Regi av NGI i samarbeid med Bærum, Oslo og andre byer i Europa – Temaet er bl.a. kildesporing av forurensning fra overvann med hovedvekt på tungmetaller

2. I spørsmålet fra H.L. Matt vises det til Vannforskriften. Vi oppfatter at det menes Drikkevannsforskriften som nå er under revisjon etter at EU har vedtatt nytt drikkevannsdirektiv som ble vedtatt i 2020. Norsk vann gjennomførte i 2021/22 en omfattende analyse av drikkevann i Norge. 12 vannverk og 20 drikkevannskilder var med og dette dekket over 40% av Norges befolkning. Glitrevann og Holsfjorden inngikk i undersøkelsen. A 268 PFAS i råvann og drikkevann fra Norge (kun digital) | Norsk Vanns Kompetanseweb (va-kompetanse.no) Nivåene av PFAS i norsk drikkevann som inngikk i undersøkelsen, er lave og ligger med unntak av Vannsjø v/ Moss, under de svært strenge grenseverdier som bl.a. er satt i Danmark.
Glitrevannverket og Asker og Bærum vannverk er kommunens hovedleverandører av drikkevann og de skal løpende tilpasse sin vannbehandling slik at krav i nye lover og forskrifter oppfylles. Asker eier Åsheim vannverk med Sandungen som kilde. Sandungen er svært lite eksponert for PFAS og andre miljøgifter.
Utdrag fra mattilsynets nettside:
Drikkevann
Det er ikke satt noen grenseverdi for PFAS i regelverket for drikkevann. EUs drikkevannsdirektiv ble revidert, og her er det lagt inn en grenseverdi på 100 ng/l for summen av 20 PFAS. Folkehelseinstituttet har i tillegg anbefalt Mattilsynet å innføre en grenseverdi for fire PFAS, på 2
ng/l gjennom drikkevannsforskriften. De nye grenseverdiene for PFAS som er angitt i drikkevannsdirektivet gjelder ikke før 2026.
Vannverkseiere er forpliktet til å kartlegge hvilke farer som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå, slik at drikkevannet skal være trygt. I områder med kjent forurensning av PFAS, må vannverkseieren derfor kartlegge og redusere konsentrasjonen i drikkevannet. Vannverkseier er forpliktet til å informere forbruker om kvaliteten på drikkevannet.

Endringene i Drikkevannsforskriften i forhold til PFAS og andre miljøgifter forventes ikke å påvirke Asker kommunes drikkevannsforsyning.

3. Forurensning i sigevann fra fyllinger og deponier følges opp av virksomheten Miljø og samferdsel. Det gjennomføres et prøveprogram for analyse av sigevann fra alle kommunale deponier i Asker. Statsforvalter har nylig hatt tilsyn ved et av deponiene (Mortensrud). Funnene ved tilsynet følges opp av administrasjonen. Det er kommet krav om rensing av sigevannet fra Yggeset, før dette går til VEAS. Dette planlegges i sammenheng med omlastestasjonen som er under bygging.